Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nový přístup k politice sousedství

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Nový přístup k politice sousedství

Evropská politika sousedství přispívá ke stabilitě, prosperitě a udržitelnému rozvoji zemí, které sousedí s Evropskou unií (EU). Tato politika je předmětem nové ambicióznější strategie, která zohledňuje pokrok, jehož dosáhly partnerské země, a nové výzvy, jimž tyto země musí čelit.

AKT

Společné sdělení Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 25. května 2011 - „Nový přístup k sousedství, jež prochází změnami“ (KOM(2011) 303 v konečném znění - nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Představením nového přístupu k evropské politice sousedství (EPS) Komise vyjadřuje svůj záměr posílit podporu reformních procesů, které partnerské země zahájily.

Tento nový přístup je založen na větší diferenciaci cílů spolupráce s jednotlivými zeměmi. Proto musí být akční plány jednotlivých zemí, které stanoví krátkodobé a střednědobé priority, cílenější a flexibilnější, aby se v případě potřeby mohly přizpůsobit novým finančním prioritám.

Cílem přístupu je zejména:

  • posílit podmíněnost finanční pomoci, která může být zvýšena nebo snížena v závislosti na pokroku v budování demokracie a prosazování lidských práv;
  • napomáhat hospodářskému rozvoji podporujícímu začlenění, který povede k růstu obchodu a investic, ke snížení míry nezaměstnanosti a k udržitelnému rozvoji;
  • posílit regionální synergie mezi partnery Východního partnerství a Unie pro Středomoří, zejména v oblastech obchodu, energetiky, dopravy, migrace a mobility.

Podpora demokracie

Strategie vytváří nové nástroje na podporu demokracie a lidských práv:

  • evropskou nadaci pro demokracii, určenou demokratickým politickým stranám zastupujícím různé názory, nevládním organizacím a sociálním partnerům;
  • nástroj na podporu občanské společnosti, jež hraje v každé demokratické společnosti nezastupitelnou roli.

Vytvoření pevných a udržitelných demokracií vyžaduje také pevnější partnerství v oblasti politické a bezpečnostní spolupráce. Partneři musí vést pravidelnější politický dialog na bilaterální úrovni a v regionálních orgánech. Jejich společné akce je třeba podporovat i na mezinárodních fórech.

Prosazování udržitelného rozvoje podporujícího začlenění

Partnerské země jsou vybízeny k přijímání politik příznivých pro hospodářský růst, podnikatelské prostředí, investice a snížení rozdílů mezi jednotlivými regiony.

Hospodářský růst musí vést k vyšší zaměstnanosti a k většímu sociálnímu začlenění. EPS také počítá s vedením politického dialogu v otázkách makroekonomických reforem, zaměstnanosti a sociálních věcí. Komise dále navrhuje zahájit projekty pro rozvoj zemědělství a venkova, které pomohou v boji proti chudobě.

A konečně je nutné podpořit zavedení zóny volného obchodu, aby se posílily obchodní vazby mezi partnery a došlo k prohloubení regionální integrace. Evropská unie (EU) je pro partnerské země EPS hlavním trhem pro dovoz a vývoz. V tomto kontextu země, které si nepřejí jednat o liberalizaci obchodu, mohou využít obchodní koncese a dohody o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků.

Posílená spolupráce

Některé oblasti odvětvové spolupráce je třeba rozšířit, zejména pokud jde o:

  • znalosti, výzkum a inovace, mimo jiné díky větší mobilitě studentů a akademických pracovníků;
  • účast partnerů na programech a činnostech agentur EU.

Posílená spolupráce se předpokládá také v oblasti energetické bezpečnosti, boje proti změně klimatu a ochrany životního prostředí, v oblasti dopravy a komunikačních technologií.

Partnerské země, v nichž reformy nejvíce pokročily, mohou zahájit proces usnadnění vízového styku.

Financování

Tento nový přístup je předkládán v poslední fázi plánování evropského nástroje sousedství a partnerství, jehož zdroje se musí zvýšit a zaměřit na nové priority.

Proto může být ESP financována z různých zdrojů, například z jiných evropských tematických nástrojů a z mechanismů krizové intervence.

K tomu je třeba navýšit možnosti financování prostřednictvím úvěrů od Evropské investiční banky (EIB) a Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD). Tyto dva subjekty musí postupovat společně i při financování rozsáhlých projektů infrastruktury přispívajících k propojení EU se sousedními zeměmi.

See also

  • Internetová stránka Evropské komise, evropská politika sousedství (EN) (ES) (FR)

Poslední aktualizace: 16.09.2011

Top