Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Partnerství pro demokracii a sdílenou prosperitu s jižním Středomořím

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Partnerství pro demokracii a sdílenou prosperitu s jižním Středomořím

Komise představuje hlavní prvky nového partnerství mezi Evropskou unií a zeměmi jižního Středomoří. Cílem tohoto partnerství je pomoci zemím, které se pouští do hospodářských a politických reforem, jež mají přispět k většímu dodržování lidských práv a svobod.

AKT

Společné sdělení Evropské Radě, Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 8. března 2011 – „Partnerství pro demokracii a sdílenou prosperitu s jižním Středomořím“ (KOM(2011) 200 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Nová strategie spolupráce má umožnit Evropské unii (EU) posílit podporu zemím jižního Středomoří, které provádějí politické a hospodářské reformy.

Toto obnovené partnerství musí být založeno na výsledcích barcelonského procesu a Unie pro Středomoří. Partneři z oblasti jižního Středomoří musí být ochotni prohloubit jejich politickou spolupráci, a to včetně vnější a bezpečnostní politiky. Musí prokázat svou schopnost dodržovat lidská práva a demokratické postupy.

Strategie musí být vedena na základě diferencovaného přístupu tak, aby odpovídala potřebám každé země. Tempo provádění reforem musí mít vliv na výši finanční podpory a na možnost získat rozšířený status v evropsko-středomořských dohodách o přidružení.

Podpora demokracie

Reformy, které EU podporuje přednostně, se týkají fungování veřejné správy, politických postupů a rozpočtových systémů, dále boje s korupcí a nezákonnými finančními toky.

Strategie partnery také zavazuje ke zlepšení sociálního dialogu a posílení úlohy občanské společnosti, zejména zřízením nástroje sousedství pro občanskou společnost.

Zlepšit mobilitu osob

Partneři musí zavést rámce spolupráce na podporu mobility osob (zejména v oblasti vízové politiky a legálního přistěhovalectví, migrace v rámci sezónních prací, řízení remitencí, programů pro návrat a opětovné začlenění atd.).

Navíc EU předpokládá akce na podporu kapacit partnerů při řízení migračních toků, integrace migrantů nebo bezpečnosti na hranicích (boj proti nezákonnému přistěhovalectví, obchodování s lidmi, přeshraniční kriminalitě a korupci atd.).

Podpořit hospodářský rozvoj s ohledem na začleňování

Strategie musí přispět ke stanovení nezbytných hospodářských a sociálních reforem pro zlepšení hospodářské stability a vytváření pracovních míst v partnerských zemích.

Komise stanovuje vedlejší priority týkající se kvality vzdělávacích systémů, právních předpisů na podporu malých a středních podniků, integrace obchodu v regionálním měřítku a evropsko-středomořské spolupráce v oblasti průmyslu.

Podpořit obchod a investice

Zlepšení situace v obchodním prostředí je nezbytné pro dobrý rozvoj obchodu a přímých zahraničních investic. Strategie proto musí podpořit posílení právního státu a soudní moci, boj s korupcí a reformu správních postupů.

EU uzavřela obchodní dohody se všemi středomořskými partnery (kromě Sýrie). Tyto dohody musí být provázeny řadou opatření, optimálně přizpůsobených každé zemi, v oblasti:

  • zemědělských produktů a rybolovu;
  • shody průmyslových produktů;
  • liberalizace obchodu službami;
  • celoevropsko-středomořských preferenčních pravidel původu.

Obnovené partnerství by mělo vést k uzavírání obsáhlých a komplexních dohod o volném obchodu * s cílem vytvořit zóny volného obchodu.

Posílení odvětvové spolupráce

Musí být zahájeny nové iniciativy spolupráce, zejména v odvětví:

  • energetiky, přijetím společného přístupu k zajištění bezpečnosti zásobování energií a výrobě energie z obnovitelných zdrojů;
  • zemědělství, zajišťování a bezpečnosti potravin;
  • vzdělávání a odborné přípravy, zejména pro boj s negramotností a rozvíjení programů výměny studentů;
  • letecké a námořní bezpečnosti;
  • informačních a komunikačních technologií zlepšením platného právního rámce a podmínek hospodářské soutěže.

Finanční pomoc

Finanční priority Evropské politiky sousedství musí být po přijetí strategie přesměrovány. Finanční pomoc je třeba zvýšit a diverzifikovat, také pokud jde o přístup k financování ze strany mezinárodních finančních institucí, Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) a Evropské investiční banky (EIB) (DE) (EN) (FR).

Navíc EU může poskytnout makroekonomickou pomoc partnerům dotčeným mezinárodní finanční krizí.

Klíčové pojmy

  • Obsáhlá a komplexní dohoda o volném obchodu: obchodní dohoda, která se vztahuje na velký počet oblastí a prostřednictvím sbližování předpisů má usnadnit obchodování mezi státy. Dohody tohoto typu mají částečně otevřít vnitřní trh EU třetím zemím. V současné době jsou nabízeny pouze zemím Evropské politiky sousedství.

Poslední aktualizace: 27.06.2011

Top