Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Efektivnější a dostupnější granty pro výzkum

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Efektivnější a dostupnější granty pro výzkum

Evropská komise ve svém sdělení uvádí několik pokynů s cílem zjednodušit proces účasti na výzkumných projektech financovaných Evropskou unií (EU). Celkovým cílem je usnadnit získání a správu grantů a vytvořit evropský výzkumný potenciál v Evropě i mimo ni. Toto sdělení by tak mělo přispět k úspěchu strategie Evropa 2020 za účelem překonání krize a přípravy obnovy hospodářství.

AKT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 29. dubna 2010 nazvané „Zjednodušení provádění rámcových programů pro výzkum“ (KOM(2010) 187 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Cílem sdělení Komise je zjednodušit pravidla a postupy pro získání a správu grantů z Evropské unie (EU) v oblasti výzkumu a inovací. Toto sdělení se člení na tři hlavní okruhy.

1. okruh: efektivnější správa návrhů a grantů v aktuálním právním a regulačním rámci (krátkodobý)

Cílem tohoto prvního okruhu je zlepšit stávající systém správy návrhů a grantů, učinit ho méně závazným, jednodušším a rychlejším. Většina zlepšení je určena ke zkrácení doby od přihlášení do udělení grantu a doby do obdržení plateb. Zahrnují zejména:

  • lepší počítačové systémy (měly by účastníkům umožnit přístup k dokumentaci týkající se jejich návrhů nebo grantů);
  • důsledné uplatňování pravidel, zejména pravidel auditu;
  • zlepšení struktury a obsahu „výzev k podávání návrhů“, prostřednictvím kterých výzkumné organizace požadují finanční prostředky Unie;
  • vytváření menších konsorcií; a
  • udělování cen, které mají příznivý vliv na výzkum a inovaci.

2. okruh: přizpůsobení pravidel v rámci současného systému založeného na nákladech

Cílem druhého okruhu je přizpůsobit stávající finanční pravidla a současně udržet efektivní kontrolu. Nový systém by měl umožnit širší přijetí obvyklých účetních postupů (včetně průměrných osobních nákladů). Toto přizpůsobení by rovněž mělo vést k omezení rozmanitosti zvláštních podmínek vztahujících se na mnoho činností (výzkum, demonstrace, řízení) a druhů účastníků (výzkumné organizace, univerzity, neziskové organizace atd.). Možnost využití jednorázových částek pro dané kategorie nákladů umožní upuštění od vykazování skutečných nákladů, které je složité. Tyto jednorázové částky se již rozsáhle využívají v rámci programu „Lidé“. Nyní budou zavedeny pro všechny projekty, zejména pro osobní náklady nebo pro vlastníky – vedoucí pracovníky malých a středních podniků, kteří realizují velkou části projektu sami, aniž se jejich mzda zaznamenává v jejich účetnictví. Kromě toho by změna ve výběrovém řízení pro granty zkrátila dobu od přihlášení do udělení grantu a odstranila administrativní zátěž jak pro členské státy, tak pro útvary Komise.

3. okruh: přechod od financování založeného na nákladech k financování založenému na výsledcích

Varianty uvedené ve dvou předchozích okruzích neodstraní administrativní zátěž spojenou s podáváním zpráv o nákladech a finančním auditem. Naopak postupné zavádění „odměny s výsledkem“ by snížilo administrativní zátěž účetnictví a potřebu předběžných (ex-ante) a následných (ex-post) finančních kontrol na minimum. Tato změna se uplatní v kontextu budoucích rámcových programů pro výzkum. Příjemci dotací z EU obdrží jednorázové částky pro provedení konkrétních vědeckých úkolů. Musí prokázat, že jednali účinně a účelně místo toho, aby odůvodňovali každou jednotlivou výdajovou položku zvlášť.

Perspektivy

Většina variant navržených ve druhém a třetím okruhu vyžaduje změny pravidel. Budou proto projednány během pravidelného tříletého přezkumu finančního nařízení a na základě toho pak během nadcházejícího přezkumu regulačního rámce politiky pro výzkum.

Nicméně Komise může začlenit změny do sedmého rámcového programu (7. RP) po jeho průběžném hodnocení, které se očekává v říjnu 2010.

Kontext

7. RP vyvolal velký zájem u výzkumné komunity, každý rok 30 000 obdržených návrhů a téměř 7 000 financovaných projektů. Účastní se ho téměř všechny evropské univerzity.

Bylo již přijato několik opatření pro zjednodušení postupů jak při přípravě 7. RP, tak od doby, co funguje. Tato opatření zahrnují nový záruční fond a jednotný registrační systém umožňující organizacím, které žádají o finanční prostředky na několik projektů na více let, aby své údaje uvedly pouze jednou. Navíc osm z deseti účastníků 7. RP je nyní osvobozeno od kontroly finanční způsobilosti ex-ante.

V roce 2007 Komise zřídila dvě nové výkonné agentury:

Evropská rada pro výzkum je podstatnou součástí 7. RP. Poskytuje granty na projekty prováděné výzkumnými pracovníky (začínajícími nebo zkušenými) a nevyžaduje zahrnutí těchto projektů do přeshraničního konsorcia.

Poslední aktualizace: 17.09.2010

Top