Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vědeckotechnická spolupráce s USA

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Vědeckotechnická spolupráce s USA

Cílem Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Spojenými státy americkými (USA) a Evropskou unií (EU) je podnítit, rozvinout a usnadnit činnosti vědeckotechnické spolupráce mezi dvěma stranami dohody. Zejména umožňuje vědcům z USA a EU podílet se na činnostech výzkumu a vývoje druhé strany na bázi reciprocity.

AKTY

98/591/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 13. října 1998 o uzavření Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a vládou Spojených států amerických.

2009/306/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 30. března 2009 o prodloužení platnosti a změně Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a vládou Spojených států amerických.

2014/240/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 14. dubna 2014 o prodloužení platnosti Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a vládou Spojených států amerických.

PŘEHLED

Rozhodnutí 2014/240/EU má za cíl o dalších pět let prodloužit platnost Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím (ES) a Spojenými státy americkými (USA), která byla původně podepsána dne 5. prosince 1997 ve Washingtonu.

Jejím cílem je posílit spolupráci mezi dvěma stranami ve společných prioritních oblastech, v nichž provádějí vědeckotechnický výzkum a vývoj. Toto jsou oblasti spolupráce:

 • životní prostředí (včetně výzkumu klimatu),
 • biomedicína a zdravotnictví (včetně výzkumu AIDS, infekčních chorob a zneužívání drog),
 • zemědělství,
 • rybolov,
 • inženýrský výzkum,
 • nejaderná energie,
 • přírodní zdroje,
 • materiálové vědy (včetně nanotechnologie) a metrologie,
 • informační a komunikační technologie (IKT),
 • telematika,
 • biotechnologie,
 • mořské vědy a technologie,
 • výzkum ve společenských vědách,
 • doprava,
 • výzkum v oblasti bezpečnosti,
 • výzkum vesmíru,
 • vědecká a technologická politika, řízení, vzdělávání a mobilita vědeckých pracovníků.

Akce v rámci dohody mohou zahrnovat provádění výzkumných programů, technický rozvoj a demonstrace podporou spolupráce s podniky a mezi podniky, výzkumnými středisky a univerzitami z USA a zemí EU. Jejich cílem je také podpořit odbornou přípravu a mobilitu vědců a rovněž šíření a optimalizaci výsledků výzkumu při respektování ochrany duševního vlastnictví.

Dvě strany dohody usnadňují vstup na své území pro vědce a vybavení používané pro činnosti, na něž se tato dohoda vztahuje. Koordinaci provádí společná poradní skupina, která se běžně setkává jednou za rok. Tato skupina se skládá z omezeného a stejného počtu zástupců každé strany. Skupina hodnotí a sleduje provádění dohody. Mezi její pravomoci také patří určovat odvětví, v nichž je možné spolupráci posílit, a definovat priority výzkumu.

Kontext

Dohoda mezi EU a USA stanoví rámec oficiální spolupráce s ohledem na vědeckotechnický výzkum. Původně byla podepsána dne 5. prosince 1997 na počáteční období 5 let. Lze ji prodloužit s možnými úpravami na další období 5 let. Další informace najdete na internetových stránkách Generálního ředitelství Evropské komise pro výzkum a inovace

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Rozhodnutí 98/591/ES

13. 10. 1998

-

Úř. věst. L 284 ze dne 22. 10. 1998, s. 35-36.

Rozhodnutí 2009/306/ES

30. 3. 2009

-

Úř. věst. L 90 ze dne 2. 4. 2009, s. 20-21.

Rozhodnutí 2014/240/EU

14. 4. 2014

-

Úř. věst. L 128 ze dne 30. 4. 2014, s. 43-44.

23.09.2014

Top