Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Strategický rámec pro mezinárodní vědeckotechnickou spolupráci

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Strategický rámec pro mezinárodní vědeckotechnickou spolupráci

Cílem tohoto sdělení je podpora mezinárodní vědeckotechnické spolupráce. Komise si klade za cíl vytvořit strategický rámec potřebný k otevření Evropského výzkumného prostoru (EVP) světu. Tento rámec přispěje k udržitelnému rozvoji a konkurenceschopnosti Evropy v oblasti vědy a techniky.

AKT

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 24. září 2008 nazvané: „Evropský strategický rámec pro mezinárodní vědeckotechnickou spolupráci“ ([KOM(2008) 588 v konečném znění – Nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Úzké partnerství mezi členskými státy na straně jedné a mezi nimi a Evropským společenstvím na straně druhé je obzvláště důležité pro otevření Evropského výzkumného prostoru (EVP) světu.

K tomu, aby toto partnerství bylo úspěšné, Komise vytvořila strategický rámec pro mezinárodní vědeckotechnickou spolupráci. Tento rámec obsahuje pokyny, které musí Evropské společenství (ES) a členské státy provádět v úzké spolupráci s třetími zeměmi.

POKYNY K OTEVŘENÍ EVP

Získat mezinárodní rozměr

Aby ES dosáhlo tohoto cíle, musí posílit své vztahy se zeměmi přidruženými k evropské politice sousedství (EPS) a připravit se na jejich možné přidružení k 7. rámcovému programu (7. RP). Komise a členské státy mohou koordinovat provádění priorit se zeměmi EPS a posílit regionální dialogy o informačních a komunikačních technologiích (IKT). Komise rovněž může zahájit politické dialogy se zeměmi EPS nebo podporovat šíření osvědčených postupů a harmonizaci politik v těchto zemích tím, že jim umožní přístup k programu na podporu politiky IKT.

Evropské společenství by mělo podpořit spolupráci s některými třetími zeměmi. V závislosti na geografických a tematických prioritách společně stanovených členskými státy a Komisí by tato spolupráce mohla představovat přidanou hodnotu při řešení globálních problémů, jakými jsou změna klimatu, chudoba atd. Umožnila by sdílet výsledky dosažené v rámci dvoustranných dohod a podpořit vytvoření evropské sítě odborníků v oblasti vědy, IKT a médií v rámci zastoupení Evropské unie ve třetích zemích. Členské státy a Komise by měly také dbát na konzistenci politik v oblasti výzkumu a vývoje a na doplňkovost finančních mechanismů, aby se zabránilo plýtvání zdroji. Komise by měla zajistit, aby spolupráce s některými třetími zeměmi mohla těžit z mechanismů financování 7. RP a aby vedla k uzavření meziregionálních dohod s ASEAN a Africkou unií. Měla by i nadále poskytovat technickou pomoc třetím zemím v oblasti politiky týkající se IKT, a to na základě zkušeností získaných z takových zeměpisně zaměřených projektů, jako jsou the @LIS for Latin America a EUMEDIS pro evropsko-středomořskou oblast.

Zlepšit podmínky mezinárodní vědeckotechnické spolupráce

Pro dosažení tohoto cíle musí členské státy a Komise podpořit mezinárodní spolupráci v rámci globálních výzkumných infrastruktur, včetně oblasti IKT. Musí také stanovit prostředky na snížení digitální propasti v rozvojových zemích.

Pro členské státy a Komisi je důležité podporovat mobilitu výzkumných pracovníků a zavedení globální sítě. Evropští výzkumní pracovníci, kteří působí ve třetí zemi, jakož i výzkumní pracovníci ze třetích zemí, musí i nadále přispívat k rozvoji vlastní země prostřednictvím vytváření sítí. Pro podporu mobility výzkumných pracovníků by členské státy měly provést do svých vnitrostátních právních předpisů balíček týkající se „víz pro vědecké pracovníky“ a stanovit reintegrační granty pro výzkumné pracovníky, kteří se vracejí do země svého původu. Měly by být přizpůsobeny nástroje Společenství pro mezinárodní mobilitu, jako je zvláštní program „Lidé“ 7. RP.

Otevření výzkumných programů by umožnilo výzkumným institucím všech třetích zemí přístup k programům v oblasti výzkumu a vývoje. Finanční podpora je obvykle poskytována pouze účastníkům z partnerských zemí v rámci mezinárodní spolupráce. Nicméně vzhledem k tomu, že v oblasti výzkumu volná hospodářská soutěž podporuje dosahování špičkových výsledků, mohla by být finanční podpora společných projektů rozšířena na výzkumné organizace a výzkumné pracovníky z průmyslově vyspělých třetích zemí, které rovněž poskytují evropským výzkumným pracovníkům finanční podporu.

Na základě mezinárodních dohod o vědeckotechnické spolupráci by měly členské státy a Komise podporovat globální zásady stanovené v doporučení Komise o řízení duševního vlastnictví. Tyto zásady zajišťují v oblasti duševního vlastnictví vzájemnost, rovné zacházení a vzájemný užitek. Takto podporují důvěru a napomáhají sdílení a využívání poznatků v oblasti výzkumu.

V oblasti IKT by Komise měla věnovat zvláštní pozornost spolupráci při přípravě normalizace založené na otevřených normách a podporovat posilování vazeb mezi výsledky výzkumných programů a normalizací. To by mělo umožnit překonání překážek pro šíření technologií.

KONTEXT

Tato strategie pro mezinárodní vědeckotechnickou spolupráci představuje jednu z pěti iniciativ Komise přijatých v návaznosti na zelenou knihu z roku 2007 nazvanou „Evropský výzkumný prostor: nové perspektivy“. Mimo jiné si klade za cíl přispět k volnému oběhu znalostí („pátá svoboda Evropské unie“) na globální úrovni.

Tato strategie rovněž navazuje na sdělení Komise z roku 2006 „Směrem ke globálnímu partnerství v informační společnosti“ a na veřejnou konzultaci o otevření nových trhů v oblasti IKT, která proběhla v červenci 2007.

Poslední aktualizace: 08.10.2008

Top