Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Právní rámec pro konsorcium evropských výzkumných infrastruktur (ERIC)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Právní rámec pro konsorcium evropských výzkumných infrastruktur (ERIC)

Toto nařízení stanovuje novou právní strukturu pro společná výzkumná zařízení evropského zájmu. Umožňuje zemím EU a zemím zapojeným do výzkumného rámcového programu EU (Horizont 2020) zřizovat a provozovat tato zařízení. Tato struktura tak zaplňuje původní právní vakuum a umožňuje realizaci složitých, často velmi nákladných projektů.

PŘEHLED

Nařízení zavádí jednotný právní základ určený k jednoduššímu vytváření a provozování konsorcia evropských výzkumných infrastruktur (ERIC) zeměmi EU s možnou účastí zemí přidružených k výzkumným rámcovým programům EU, jiných zemí a specializovaných mezivládních agentur. Za vypracování návrhu infrastruktury a definování základních aspektů, jako je statut, sídlo, atd. jsou zodpovědné země EU a přidružené země.

Na rozdíl od společných podniků společné technologické iniciativy, jichž se EU systematicky účastní jako člen, je konsorcium ERIC právním subjektem, jehož členem EU nemusí nutně být.

Uvedený právní rámec se vztahuje na infrastruktury celoevropského významu.

Výzkumná infrastruktura vytvořená jako konsorcium ERIC podle tohoto nařízení musí splňovat následující podmínky:

přispívat k výzkumné činnosti v Evropě;

představovat přidanou hodnotu v oblasti vědy a technologie na evropské a mezinárodní úrovni;

být otevřenou výzkumníkům ze zemí EU a zemí přidružených k rámcovému programu EU pro výzkum a vývoj (Horizont 2020);

přispívat k mobilitě výzkumných pracovníků a výměně znalostí v rámci Evropského výzkumného prostoru;

napomáhat šíření a zhodnocování výsledků činností v oblasti výzkumu.

Činnost konsorcia ERIC nemá v zásadě ziskový charakter. ERIC však může vykonávat omezenou hospodářskou činnost, pokud je úzce spjatá s jeho základním úkolem a nenarušuje hlavní cíl výzkumné infrastruktury.

Žádosti o vytvoření konsorcia se zasílají Komisi, která je vyhodnotí.

Žádosti musí obsahovat:

žádost o zřízení konsorcia určenou Komisi;

návrh stanov konsorcia (seznam členů, sídlo a název, práva a povinnosti členů, orgány a jejich úlohu, složení a postupy rozhodování, dobu trvání konsorcia, základní zásady, určení pracovního jazyka, odkazy na pravidla pro provádění stanov);

technický a vědecký popis (viz. výše uvedené podmínky);

prohlášení hostitelské země EU uznávající konsorcium za mezinárodní organizaci ve smyslu předpisů o DPH a o spotřebních daních.

Komise podle výsledků hodnocení a s ohledem na stanoviska zemí EU musí přijmout rozhodnutí a sdělit ho žadateli. Pokud vytvoření konsorcia schválí, je její rozhodnutí zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V době, kdy probíhá hodnocení, mohou být žadatelé vyzváni, aby doplnili nebo změnili svou žádost.

Konsorcium má právní subjektivitu a musí mít sídlo v jedné ze zemí, které jsou členy (v zemi EU nebo zemi přidružené k rámcovému programu EU pro výzkum). Jeho název musí obsahovat zkratku „ERIC“.

Ve složení konsorcia musí být některá ze zemí EU a dvě další země, které jsou buď zeměmi EU nebo přidruženými zeměmi. V kterémkoli stadiu se k nim mohou přidat další země EU nebo přidružené země, další země nebo specializované mezivládní organizace.

ERIC je považováno za mezinárodní organizaci nebo subjekt ve smyslu předpisů o dani z přidané hodnoty, spotřebních daních a veřejných zakázkách. Proto je osvobozeno od DPH a spotřebních daní a na jeho postupy pro zadávání veřejných zakázek se nevztahuje směrnice o veřejných zakázkách.

Odpovědnost členů za dluhy konsorcia je v zásadě omezena výší jejich příspěvků poskytnutých konsorciu.

Použitelným právem je především právo EU, dále právo země, v níž má konsorcium sídlo, nebo právo země, ve kterém se řeší některé technické otázky či otázky bezpečnosti.

Pět let po přijetí tohoto právního rámce provedla Komise zhodnocení a sepsala zprávu pro Evropský parlament a Radu.

Kontext

Toto nařízení je jednou ze strategických iniciativ následujících po Zelené knize o ERA ze 4. dubna 2007. Tato iniciativa patří k realizaci části „výzkumné infrastruktury“ 7. rámcového programu pro výzkum ( 2007–2013) a programu Horizont 2020, tj. rámcového programu pro výzkum a inovace (2014–2020).

Další informace lze nalézt na stránkách: Generálního ředitelství Evropské komise pro výzkum a inovace věnovaných konsorciu evropských výzkumných infrastruktur

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 723/2009 ze dne 25. června 2009 o právním rámci Společenství pro konsorcium evropské výzkumné infrastruktury (ERIC).

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 723/2009

28. 8. 2009

Úř. věst. L 206, 8.8.2009, s. 1–8

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (EU) č. 1261/2013

26.12.2013

Úř. věst. L 326, 6.12.2013, s. 1–2

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/923/EU ze dne 12. prosince 2014 o zřízení Společného ústavu pro interferometrii s velmi dlouhou základnou jako konsorcia evropské výzkumné infrastruktury (JIV-ERIC) (Úřední věstník L 363, 18.12.2014, s. 156–169).

Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/526/EU ze dne 6. srpna 2014 o zřízení Infrastruktury pro digitalizovaný výzkum v oblasti umění a humanitních věd jako konsorcia evropské výzkumné infrastruktury (DARIAH ERIC) (Úřední věstník L 239, 12.8.2014, s. 64–80).

Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/261/EU ze dne 5. května 2014 o zřízení výzkumné infrastruktury Euro-Argo jako konsorcia evropské výzkumné infrastruktury (Euro-Argo ERIC) (Úřední věstník L 136, 9.5.2014, s. 35–50).

Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/713/EU ze dne 29. listopadu 2013 o zřízení Evropské sítě infrastruktur pro klinický výzkum (ECRIN) jako konsorcia evropské výzkumné infrastruktury (ECRIN-ERIC) (Úřední věstník L 324, 5.12.2013, s. 8–20).

Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/700/EU ze dne 22. listopadu 2013 o zřízení evropského společenského průzkumu jako konsorcia evropské výzkumné infrastruktury (ESS ERIC) (Úřední věstník L 320, 30.11.2013, s. 44–62).

Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/701/EU ze dne 22. listopadu 2013 o zřízení konsorcia výzkumné infrastruktury v oblasti biobank a biomolekulárních zdrojů jako konsorcia evropské výzkumné infrastruktury (BBMRI-ERIC) (Úřední věstník L 320, 30.11.2013, s. 63–80).

Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/640/EU ze dne 7. listopadu 2013 o vytvoření evropské vyspělé infrastruktury translačního výzkumu v lékařství jako konsorcia evropské výzkumné infrastruktury (EATRIS ERIC) (Úřední věstník L 298, 8.11.2013, s. 38–47).

Rozhodnutí Komise 2012/136/EU ze dne 29. února 2012 o zřízení Společné infrastruktury jazykových zdrojů a technologií jako konsorcia evropské výzkumné infrastruktury (dále jen „konsorcium CLARIN ERIC“ ) ( Úřední věstník L 64, 3.3.2012, s. 13–28).

Rozhodnutí Komise 2011/166/EU ze dne 17. března 2011, kterým se zřizuje SHARE-ERIC (Úřední věstník L 71 ze dne 18.3.2011, s. 20–31), ve znění prováděcího rozhodnutí Komise 2014/302/EU ze dne 27. května 2014 (Úřední věstník L 159, 28.5.2014, s. 52–53).

Poslední aktualizace 10.09.2015

Top