Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Evropské partnerství pro výzkumné pracovníky

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Evropské partnerství pro výzkumné pracovníky

Evropa se musí vypořádat s rostoucí mezinárodní konkurencí v oblasti výzkumu a vývoje, která ji zbavuje jejích nejtalentovanějších vědců. Aby si Evropa udržela a mohla rozvíjet pozici centra světové úrovně, musí zavést společná prioritní opatření k zamezení odlivu mozků do oblastí s lepšími vyhlídkami. Cílem tohoto partnerství je poskytnout rámec pro společná prioritní opatření jednotlivých členských států týkající se systematicky otevřeného procesu přijímání pracovníků, důchodů a sociálního zabezpečení mobilních výzkumných pracovníků, lákavých podmínek zaměstnanosti a práce a zlepšení odborné přípravy a dovedností.

AKT

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 23. května 2008 nazvané: „Lepší kariéra a větší mobilita: partnerství pro výzkumné pracovníky“ (KOM(2008) 317 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

K vyřešení nedostatku výzkumných pracovníků v Evropě Komise navrhuje partnerství na podporu řady prioritních opatření v oblasti výzkumu a vývoje.

Aby Evropská unie (EU) mohla čelit mezinárodní konkurenci, která získává mladé výzkumné pracovníky, musí mladým absolventům nabídnout lákavé podmínky.

Do konce roku 2010 by mělo evropské partnerství pro výzkumné pracovníky umožnit vznik opatření Společenství a učinit hmatatelný pokrok ve čtyřech oblastech (přijímací proces pracovníků, důchody a sociální zabezpečení, podmínky zaměstnání a pracovní podmínky a odborná příprava výzkumných pracovníků).

Otevřený proces přijímání pracovníků a přenositelnost grantů

Partnerství by mělo vést k systematicky otevřenému procesu přijímání výzkumných pracovníků do výzkumných institucí pro všechny evropské výzkumné pracovníky, především s využitím osvědčených postupů pro uznávání kvalifikací. Praxe ukazuje, že informace o volných místech jsou často zveřejňovány pouze interně nebo na vnitrostátní úrovni.

Některé informace, jako informace o volných místech ve veřejném sektoru, by měly být systematičtěji zveřejňovány na internetu, např. na stránkách EURAXESS nebo EURES.

Přenositelnost grantů udělených vnitrostátními agenturami pro financování nebo příslušnými programy Společenství by se měla zlepšit. To by umožnilo výzkumným pracovníkům větší volnost při řízení vlastní kariéry a vnitrostátním agenturám pro financování lépe uspokojovat potřeby výzkumu a podporovat přenos výhod ve prospěch některých projektů.

Sociální zabezpečení a důchodové připojištění mobilních výzkumných pracovníků

Je důležité usnadnit přístup k informacím o sociálním zabezpečení a dopadech přeshraniční mobility na důchodové připojištění, aby zaměstnavatelé a výzkumní pracovníci lépe poznali svá práva.

Členské státy musí lépe využívat flexibility evropského legislativního rámce, pokud jde o výjimky stanovené v právních předpisech Společenství v oblasti koordinace sociálního zabezpečení (Nařízení (EHS) č. 1408/71 a 574/72). Tyto výjimky umožňují členským státům uplatňovat různá pravidla nebo prodloužit dobu použitelnosti vnitrostátních právních předpisů v zájmu pracujících.

Pro usnadnění mezinárodní mobility výzkumných pracovníků se členským státům navrhuje zahrnout zvláštní překlenovací ustanovení pro výzkumné pracovníky do smluv o sociálním zabezpečení uzavřených s třetími stranami.

Co se týče důchodového připojištění, je nutné podporovat přenositelnost práv a vytvoření celoevropských důchodových systémů pro výzkumné pracovníky.

Přitažlivé podmínky zaměstnání a pracovní podmínky

Aby se kariéra vědeckého pracovníka stala přitažlivější, je důležité zlepšit možnosti profesního vývoje mladých výzkumných pracovníků prostřednictvím zásady „flexikurity“, pravidelných hodnocení, větší autonomie a odpovídajícího vzdělávání.

Smluvní podmínky a správní předpisy musí být pružné, aby umožnily začínajícím výzkumným pracovníkům snadněji získat smlouvu na dobu neurčitou, a tak se etablovat jako nezávislí výzkumní pracovníci. Vnitrostátní předpisy použitelné pro zkušené výzkumné pracovníky a pro výzkumné pracovníky na konci kariéry musí vyzdvihovat zásluhy spíše než odpracovanou dobu a zavést větší pružnost v řízení kariéry těchto pracovníků.

Výzkumní pracovníci, kteří jsou odměňováni nestandardním způsobem (náhrady za služební cesty, stipendia atd.) musí získat přiměřené sociální zabezpečení.

Muži a ženy ve vědě musí mít rovné zacházení umožňující zejména sladění pracovního a soukromého života.

Zlepšení odborné přípravy, dovedností a zkušeností

Výzkumní pracovníci musí být schopni vykonávat nové funkce. Zejména mohou být vedeni ke správě duševního vlastnictví, řízení multidisciplinárních projektů či zakládání vlastních společností. Je tedy nezbytné, aby členské státy připravily „národní akční plány v oblasti dovedností“, které pracovníkům umožní získávat nové dovednosti v průběhu jejich kariéry.

Tradiční univerzitní vzdělání nepřipraví výzkumné pracovníky na podmínky moderní znalostní ekonomiky, ve které propojení podniků a veřejných výzkumných institucí hraje stěžejní roli při vzniku nových výrobků atd. Členské státy musí posílit vazby mezi univerzitami a podniky. Podniky mohou zajistit zejména odbornou přípravu výzkumných pracovníků, podílet se na financování doktorského vzdělávání a na přípravě programů.

Kontext

Toto sdělení je jednou z pěti strategických iniciativ navržených Komisí v roce 2008 v návaznosti na zelenou knihu o ERA týkající se vytvoření otevřenějšího, konkurenceschopnějšího a lákavějšího Evropského výzkumného prostoru. Z tohoto pohledu se navrhuje zřídit toto partnerství za účelem zajištění lidských zdrojů potřebných pro budování evropské společnosti založené na znalostech, a tím přispět k dosažení cílů Lisabonské strategie pro růst a zaměstnanost.

První fáze partnerství skončí v roce 2010 hodnocením situace a výsledků opatření v rámci partnerství.

Poslední aktualizace: 24.09.2008

Top