Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Účast na programech Společenství

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Účast na programech Společenství

Účast na programech Společenství je otevřena státům přidruženým k Evropské unii, nečlenským evropským státům, kandidátským zemím a potenciálním kandidátským zemím. Spadá do rámce stále užších vztahů mezi Unií a dotčenými státy a jejich seznamování s politikami a pracovními metodami, který podporuje výměnu zkušeností a osvědčených postupů. Cílem této účasti je podpořit realizaci procesu stabilizace a přidružení států západního Balkánu v kontextu jejich evropské perspektivy.

AKTY

Rozhodnutí Rady ze dne 2. června 2005 k uzavření rámcové dohody mezi Evropským společenstvím a státy západního Balkánu stanovující základní principy jejich účasti na programech Společenství:

  • rozhodnutí 2005/524/ES s Albánskou republikou;
  • rozhodnutí 2005/525/ES s Bosnou a Hercegovinou;
  • rozhodnutí 2005/526/ES s Chorvatskou republikou;
  • rozhodnutí 2005/527/ES se Srbskem a Černou Horou;
  • rozhodnutí 2005/528/ES s Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií o uzavření protokolu týkajícího se dohody o stabilizaci a přidružení v této rámcové dohodě

PŘEHLED

Účast přidružených států na programech Společenství má za cíl seznámit tyto státy s metodami a politikami Evropské unie (EU). Co se týče zemí západního Balkánu, je v souladu s jejich evropskými vyhlídkami, zejména v rámci Soluňské agendy přijaté v roce 2003 (EN). Ta výslovně počítá s touto účastí jako s nástrojem procesu stabilizace a přidružení (SAP) a sbližování s EU, především co se týče provádění acquis.

Povaha a postup účasti na programech Společenství prostřednictvím rámcových dohod

Státy západního Balkánu se mohou účastnit zvláště všech programů Společenství, které odpovídají jejich specifickým potřebám a spadají mezi cíle a priority SAP. Programy, jichž se mohou účastnit, jsou uvedené v přílohách k rámcovým dohodám. Mimo to mohou země západního Balkánu požádat o účast v dalších programech, které již běží nebo budou vytvořeny.

Zástupci západobalkánských států se účastní jako pozorovatelé jednání výborů v programech, do nichž finančně přispívají.

Formy a podmínky účasti států na programech Společenství vypracovala Komise a každý stát pro daný program. Zahrnují jejich finanční příspěvek do celkového rozpočtu EU. Finanční příspěvek je určen podle potřeb každého státu. Z tohoto titulu mohou těžit z podpory za svůj finanční příspěvek v podobě nástroje předvstupní pomoci (NPP) nebo jakékoli další pomoci, o niž by mohly žádat.

Účast zemí západního Balkánu na programech Společenství je řízena formou rámcových dohod, které zavádějí základní principy určující účast každé země na programech Společenství. V případech zemí, které uzavřely dohodu o stabilizaci a přidružení (DSP), je rámcová dohoda přiložena k DSP formou protokolu. Tyto rámcové dohody vyjednává a uzavírá Evropská komise jménem Evropského společenství a každý stát.

Rámcové dohody se uzavírají na dobu neurčitou. Každé tři roky jsou přezkoumány.

Kontext

Na základě přijetí Soluňské agendy Komise předložila 3. prosince 2003 sdělení, v němž uvádí formy a zásady účasti zemí západního Balkánu v programech a agenturách Společenství. Vychází z dosavadní zkušenosti s účastí přidružených evropských zemí (nečlenských evropských zemí a kandidátských zemí).

Komise upřesňuje zejména selektivní a postupný přístup, který je uplatňován při výběru programů a agentur. Tento přístup umožňuje vyhodnotit účast v některých programech a agenturách před jejím případným rozšířením.

Účast závisí na potřebách a prioritách každé země. Možná je i účast na speciálních programech týkajících se určitého vybraného sektoru. Dotčené státy však musí disponovat administrativními a absorpčními kapacitami nezbytnými k tomu, aby dokázaly plnit své závazky.

Navíc zúčastněné státy přispívají k financování programů a agentur, což znamená, že přispívají do souhrnného rozpočtu EU. Většina programů Společenství totiž upevňuje vnitřní politiky EU a jejich financování vychází z interních rozpočtových zásad, s výjimkou programů obsahujících externí složku, jako TEMPUS a LIFE, k nimž jsou země západního Balkánu již přidružené. Finanční příspěvek přidružených zemí je stanoven v závislosti na počtu státních příslušníků těchto účastnících se zemí.

Komise zavádí náročný harmonogram provedení prvních účastí počínaje rokem 2005, aby lépe pochopila potřeby a zlepšení v rámci příštích finančních výhledů let 2007–2013.

Co se týče agentur Společenství, Komise k nim uplatňuje stejný přístup jako k jeho programům. V tomto případě, než se otevře prostor k účasti v dalších agenturách, se zkraje nabízí ke spolupráci se zeměmi SAP pět agentur, a sice Evropská agentura pro životní prostředí (EEA), Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA), Evropské středisko pro sledování rasismu a xenofobie (EUMC), Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA) a Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA).

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí 2005/524/ES

2. 6. 2005

-

Úř. věst. L 192 ze dne 22. 7. 2005

Rozhodnutí 2005/525/ES

2. 6. 2005

-

Úř. věst. L 192 ze dne 22. 7. 2005

Rozhodnutí 2005/526/ES

2. 6. 2005

-

Úř. věst. L 192 ze dne 22. 7. 2005

Rozhodnutí 2005/527/ES

2. 6. 2005

-

Úř. věst. L 192 ze dne 22. 7. 2005

Rozhodnutí 2005/528/ES

2. 6. 2005

-

Úř. věst. L 192 ze dne 22. 7. 2005

Poslední aktualizace: 31.08.2011

Top