Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Partnerství se západním Balkánem

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Partnerství se západním Balkánem

V rámci procesu stabilizace a přidružení ve prospěch západního Balkánu Evropská unie vytváří partnerství s Albánií, Bosnou a Hercegovinou, Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií, Černou Horou a Srbskem, včetně Kosova, jak je definováno usnesením Rady bezpečnosti OSN č. 1244. Tato partnerství tvoří rámec prioritních oblastí činnosti a finanční rámec s cílem posílit stabilitu zemí a regionu a jejich prosperitu, předpokládá větší integraci do EU, neboť se jedná o potenciální kandidátské země. S Chorvatskem, jakožto kandidátskou zemí, s níž byla zahájena jednání o přistoupení, je navázáno přístupové partnerství.

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 533/2004 ze dne 22. března 2004 o vytvoření partnerství v rámci procesu stabilizace a přidružení (Viz pozměňovací akty)

PŘEHLED

Evropská unie (EU) používá pro země západního Balkánu stejnou metodiku jako v případě nových členských států a přistupujících států. Za těchto podmínek rozšířený proces stabilizace a přidružení zůstává i nadále obecným rámcem pro směřování zemí západního Balkánu do Evropy až do jejich integrace do EU.

Partnerství jsou vytvářena s Albánií, Bosnou a Hercegovinou, Černou Horou a Srbskem, včetně Kosova, jak bylo definováno usnesením Rady bezpečnosti OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999.

S Chorvatskem, s nímž byla zahájena jednání o přistoupení, a s Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií je navázáno přístupové partnerství, které zohledňuje specifika kandidátských zemí.

Cílem partnerství je podpořit realizaci procesu stabilizace a přidružení zemí západního Balkánu a plnění přístupových kritérií (nebo kodaňských kritérií) v přípravě na jejich přistoupení. Partnerství poskytují ucelený rámec pro prováděné reformy, jakož i finanční rámec. Dotčené země stanoví své akční plány, včetně harmonogramu a přesně určených prostředků, s nimiž chtějí splnit požadavky na větší integraci do EU.

Mechanismus partnerství

Evropská partnerství poskytují rámec zahrnující priority, jak vyplývají z analýzy rozdílných situací těchto partnerských zemí, na které je třeba zaměřit přípravy pro další integraci do Evropské unie s ohledem na kritéria stanovená Evropskou radou a s ohledem na pokrok dosažený při provádění procesu stabilizace a přidružení, zejména v oblasti regionální spolupráce, případně včetně dohod o stabilizaci a přidružení.

Pravidelně se u partnerů reviduje pokrok jednotlivých zemí a nově identifikované priority. Rada na návrh Komise přijímá kvalifikovanou většinou zásady, priority a podmínky evropského partnerství a případné pozdější změny.

Průběžná kontrola partnerství je zajištěna prostřednictvím mechanismů zřízených pro proces stabilizace a přidružení, zejména na základě výročních zpráv.

Finanční pomoc

Partnerství rovněž nabízejí rámec finanční pomoci, jejímž cílem je zejména provádění stanovených priorit a cílů.

Pomoc Společenství určená pro země západního Balkánu pro proces stabilizace a přidružení je poskytována prostřednictvím vhodných finančních nástrojů, jmenovitě nástroje předvstupní pomoci (NPP) na období 2007–2013, které nahrazuje program CARDS z období 2000–2006.

Kontext

V červnu 2000 Evropská rada ve Feiře přiznala zemím západního Balkánu postavení potenciálních kandidátských zemí pro vstup do EU. Tento cíl vyžaduje splnění politických, hospodářských a institucionálních kritérií stanovených na zasedání Evropské rady v Kodani v roce 1993 (články 6 a 49 Smlouvy o EU), jak potvrdila Záhřebská deklarace v listopadu 2000 na vrcholné schůzce EU a zemí účastnících se procesu stabilizace a přidružení a znovu potvrdila Evropská rada v Soluni v červnu 2003.

„Soluňská agenda“ z června 2003 (EN) stanoví prostředky pro zintenzívnění procesu stabilizace a přidružení, zejména vytvářením partnerství.

Chorvatsko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie jsou kandidátské země, přičemž toto postavení jim bylo přiznáno v roce 2004, respektive 2005. Členské státy dále 3. října 2005 zahájily jednání o přistoupení Chorvatska.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 533/2004

27. 3. 2004

-

Úř. věst. L 86 ze dne 24. 3. 2004

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 269/2006

20. 2. 2006

-

Úř. věst. L 47 ze dne 17. 2. 2006

Nařízení (ES) č. 229/2008

18. 3. 2008

-

Úř. věst. L 73 ze dne 15. 3. 2008

Poslední aktualizace: 31.08.2011

Top