Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Strategie pomoci Střední Asii v období 2007–2013 a orientační program na období 2007–2010

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Strategie pomoci Střední Asii v období 2007–2013 a orientační program na období 2007–2010

Cílem regionálního strategického dokumentu pro Střední Asii je zajistit reakci na potřeby regionu v oblasti regionální spolupráce, snížení chudoby a zlepšení životní úrovně, dále řádné správy a hospodářských reforem. Způsoby provádění představuje regionální strategický dokument 2007–2013 a orientační program na období 2007–2010.

AKT

Evropské společenství - Regionální strategický dokument pro pomoc Střední Asii v období 2007–2013 (EN) a Orientační program na období 2007–2010

PŘEHLED

Regionální strategický dokument stanovuje cíle a priority spolupráce s regionem Střední Asie v oblastech společného zájmu pro partnerské země (Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Turkmenistán a Uzbekistán).

I přes společnou minulost se situace, velikost území, počet obyvatel, úroveň lidského rozvoje nebo vůle ke spolupráci a integraci se zbytkem světa v jednotlivých zemích výrazně liší. Region však čelí podobným politickým, hospodářským, sociálním a environmentálním problémům, jako je:

  • obchod a přístup na světové trhy, pro které je charakteristická složitost a nízká úroveň koordinace obchodních politik, nedostatek transparentnosti, vysoké náklady na dopravu a tranzit a zpožďování dovozu a vývozu na hranicích;
  • investiční klima, jehož stále proměnlivý charakter posiluje právní nejistota;
  • doprava, která vyžaduje postupnou, ale účinnou integraci do evropských a mezinárodních dohod, zlepšení bezpečnosti silničního, železničního, námořního a leteckého provozu a dopravy po vodních cestách a zavedení koncepce intermodální dopravy;
  • společné řízení přírodních zdrojů, a to především vodních zdrojů, ale také otázka změny klimatu, odlesňování, přírodních katastrof nebo obnovitelných energetických zdrojů;
  • sociální rozvoj a snižování chudoby, neboť pro region jsou typické velké rozdíly v příjmech, vysoká nezaměstnanost, nízká střední délka života a rozšíření nakažlivých onemocnění.

Strategie reakce EU

Strategie pomoci a orientační program na období 2007–2010 stanovují tři prioritní cíle, které Evropská unie (EU) zvolila pro partnerství v příštích pěti letech.

EU se má především zaměřit na podporu regionální spolupráce se Střední Asií a na podporu dobrých sousedských vztahů. EU se soustředí zejména na čtyři cíle, které mohou na regionální úrovni znamenat skutečný přínos, tj.:

  • podpora dopravních a energetických sítí a začlenění do mezinárodního trhu za účelem zintenzivnění obchodních propojení a vztahů;
  • zlepšení environmentálního řízení, což zahrnuje trvalé řízení a řádnou správu ve vodohospodářském a lesnickém odvětví, zachování biologické rozmanitosti a ochranu přírody, zejména pokud jde o změnu klimatu;
  • správa hranic a migrace, dále boj proti organizovanému zločinu a celnice;
  • podpora výměn v oblasti vzdělávání, vědecké činnosti a akce na podporu sousedských vztahů s obyvatelstvem regionu.

Na úrovni dvoustranných vztahů je hlavní prioritou snížení chudoby a zlepšení životní úrovně. Tato priorita odpovídá rozvojovým cílům tisíciletí (MDG (EN) (ES) (FR)). Chudoba totiž postihuje velkou část regionu a nerovnosti v společenskohospodářském rozvoji zvyšují v těchto zemích nestabilitu, nejistotu a extremismus. Tento cíl se zaměří na regionální rozvoj a místní společenství, dále na podporu rozvoje venkova a reformy v sociálním odvětví.

Druhou prioritní oblastí pomoci pro toto období je podpora řádné správy a hospodářských reforem. Komise se zaměří na podporu řádné správy občanské společnosti, sociálního dialogu, demokratických procesů, ale také reforem umožňujících lepší regulaci trhů a obchodu. Podpora politických, správních a právních reforem umožní zajistit stabilitu zemí Střední Asie. Pro každou zúčastněnou zemi je stanoven konkrétní program, zohledňující vnitrostátní politiky a zvláštní situace.

Pomoc EU spočívá v řadě nástrojů a opatření, jako je nástroj pro rozvojovou spolupráci (DCI) včetně 5 tématických programů, evropský nástroj pro demokracii a lidská práva, nástroj pro jadernou bezpečnost, nástroj stability a nástroj humanitární pomoci.

Podmínky

Financování národního geopolitického orientačního programu pro Střední Asii pro období 2007–2010 dosáhne částky 314 milionů EUR, z toho 94,2 milionů EUR bude věnováno na podporu regionální spolupráce se Střední Asií a 219,8 milionů EUR na dvě uvedené priority. V červnu roku 2008 a poté nejméně jednou za dva roky provede Evropská rada kontrolu pokroku dosaženého při provádění strategie.

Orientační program na období 2007–2010 představuje výsledky očekávané v oblasti pomoci Společenství u jednotlivých výše uvedených priorit. Co se týká regionálních programů, jde o zlepšení hospodaření s energií a správy infrastruktur, zvýšení přepravních toků (množství a kvalita) a harmonizaci námořní, železniční a silniční dopravy, zvyšování povědomí veřejnosti o otázkách životního prostředí a spolupráci občanské společnosti v této oblasti, zlepšení účinnosti a bezpečnosti na hranicích a harmonizaci postupů nebo rozšiřování a modernizaci místních a regionálních infrastruktur a zlepšení přístupu obyvatel ke službám a uvedení zákonů a postupů v soulad s mezinárodními normami, mimo jiné v oblasti lidských práv.

Dopad umožní měřit indikátory výkonu definované při vypracovávání programů (pokrok uskutečněný v otázce lidských práv a v ostatních výše uvedených oblastech, vhodnost aktivit, statistiky vývoje chudoby, zejména s ohledem na cíle tisíciletí, prováděcí zprávy, atd.).

Poslední aktualizace: 12.06.2008

Top