Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Přeshraniční spolupráce (CBC) 2007–2013

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Přeshraniční spolupráce (CBC) 2007–2013

Přeshraniční spolupráce (CBC) se sousedními zeměmi Evropské unie (EU) má za cíl podporovat soudržný a integrovaný přístup k regionálnímu rozvoji a zabývá se společnými výzvami, zajištěním účinnosti a bezpečnosti na vnějších hranicích a podporou místní spolupráce. Strategický dokument na období 2007–2013 a regionální orientační program na období 2007–2010 stanoví podrobnosti provádění (programy, příjemci, přidělené finanční prostředky).

AKT

Evropský nástroj sousedství a partnerství – Strategický dokument pro přeshraniční spolupráci 2007–2013, orientační program 2007–2010 (DE) (EN) (FR)

PŘEHLED

Přeshraniční spolupráce (CBC) je prioritou Evropské politiky sousedství (EPS) (DE) (EN) (FR) a strategického partnerství s Ruskem. Zaměřuje se na členské státy a země, které využívají evropský nástroj sousedství a partnerství (ENSP). Týká se jak pozemních, tak námořních hranic, i když je geografická způsobilost definována podle ENSP.

CBC se týká východní Evropy, jižního Kavkazu a jižního Středomoří (Alžírsko, Arménie, palestinská samospráva, Ázerbájdžán, Bělorusko, Egypt, Gruzie, Izrael, Jordánsko, Libanon, Libye, Maroko, Moldávie, Sýrie, Tunisko, Ukrajina a Rusko).

Cíle a programy

I přes rozdíly a sociálně-ekonomické odlišnosti čelí pohraniční regiony několika společným problémům. Tyto problémy pak tvoří priority a klíčové cíle CBC:

  • podporovat harmonický hospodářský a sociální rozvoj v regionech na obou stranách společných hranic. Zvláštní pozornost je věnována místnímu obchodu a investicím, podpoře společných podniků, cestovnímu ruchu, investicím do místní infrastruktury a spolupráci v odvětví energetiky, dopravy a komunikací;
  • řešit společné výzvy v oblastech, jako je životní prostředí, zdravotnictví a prevence a boj proti organizovanému zločinu. K akcím patří společné plánování a dohled, lepší řízení přírodních zdrojů, rybolovných zdrojů a odpadu. V kontextu společných přímořských oblastí, například Baltské moře, Černé moře a Středozemní moře, je důležitá otázka znečištění vody. K akcím také patří opatření podporující spolupráci v oblasti dozoru a kontroly přenosných nemocí a zvýšená spolupráce v boji proti korupci, nedovolenému přistěhovalectví a obchodování s lidmi;
  • zajistit bezpečné a účinné hranice zlepšením operací a postupů pro správu hranic, posílením bezpečnosti mezinárodního logistického řetězce nebo ještě zlepšením infrastruktury a vybavení na hranicích;
  • podporovat místní akce mezi lidmi na přeshraniční úrovni zlepšením kontaktů s občanskou společností. Vzdělávací, sociální a kulturní spolupráce může mít klíčovou úlohu při podpoře demokracie a hodnot EU.

CBC pokrývá dvě kategorie programů, tj. programů, které se týkají těchto oblastí:

  • Pozemní hranice a mořské trasy v regionech ležících podél důležitých pozemních hranic nebo mořských tras. Tyto programy mohou zahrnovat dvě a více zemí. Pro pozemní hranice bylo vytvořeno devět programů a zahrnují následující: Kolartic/Rusko, Karélie/Rusko, jihovýchodní Finsko/Rusko, Estonsko/Lotyšsko/Rusko, Litva/Polsko/Rusko, Maďarsko/Slovensko/Rumunsko/Ukrajina. Pro mořské trasy byly vytvořeny tři programy: programy Španělsko/Maroko a Itálie/Tunisko a Atlantický program CBC;
  • přímořské oblasti pro regiony situované na vnějších hranicích EU u jedné ze tří přímořských oblastí (Baltské moře, Černé moře a Středozemní moře).

Tyto iniciativy mohou být založeny na stávajících infrastrukturách, jako jsou mezivládní výbory pro přeshraniční spolupráci (Finsko a Rusko, a podobně také Polsko a Ukrajina, taková setkání organizují pravidelně), mezivládní orgány pro regionální spolupráci (Rada států Baltského moře (EN), Černomořská hospodářská spolupráce (EN) atd.) nebo další sdružení a sítě vytvořené na podporu regionální nebo pohraniční spolupráce (Evropská města (EN), Evropské regiony (EN) atd.).

Organizace

Partneři vytvoří společné programy na místní, regionální a celostátní úrovni, které navrhnou Komisi. Tito partneři jsou zodpovědní nejen za podrobnou tvorbu programů, ale také za správu a provádění těchto programů. Pro zajištění účinnosti CBC je tudíž nezbytná politická a institucionální ochota dosahovat a plnit cíle. Velmi důležité je také zapojení a účast občanské společnosti v těchto programech.

Financování je zajištěno pomocí ENSP pro země přijímající pomoc a pomocí Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) pro členské státy. Financování na období 2007–2010 dosahuje výše 583,28 milionů (ENSP–EFRR). V období 2011–2013 to bude 535,15 milionů. Střednědobé hodnocení, naplánované na rok 2010, umožní podle potřeby přizpůsobit a znovu zhodnotit prostředky.

Očekávány jsou tyto tři druhy výsledků:

  • výsledky programu jako celek, například naplnění cílů, způsoby zlepšení koordinace, účinnost příspěvků;
  • výsledky spojené s prováděním klíčových cílů, jako je udržitelný hospodářský a sociální rozvoj, posilování správních postupů, identifikace problémů a vhodná a účinná reakce na tyto problémy;
  • zvláštní výsledky programů vytvořených partnery, jako jsou dlouhodobé vztahy pro spolupráci, posílení sítí a rozšíření závazků.

Pro měření dopadů partneři již při vytváření programů stanoví ukazatele. Ukazatele mají vazbu na konkrétní program a souvisí s každým z cílů v oblasti regionálního obchodu, sociálního rozvoje, statistiky nebo pohraničních operací nebo vytvořených příležitostí pro spolupráci. Další ukazatele jsou obecné, například počet partnerů, počet úspěšně provedených projektů CBC atd.

Kontext

CBC podporuje programy přeshraniční spolupráce v rámci dřívějších programů (Tacis, MEDA, Phare, Interreg). Na základě poučení načerpaných z těchto programů CBC, v rámci ENSP, přiděluje větší míru odpovědnosti zapojeným aktérům, a to na základě decentralizace tvorby programů, řízení a provádění. Tímto způsobem CBC doplňuje plnění cílů EPS na dvoustranné úrovni.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Komise (ES) č. 951/2007 ze dne 9. srpna 2007, kterým se stanoví pravidla pro provádění programů přeshraniční spolupráce financovaných v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1638/2006 o obecných ustanoveních o zřízení evropského nástroje sousedství a partnerství (Úř. věst. L 210 ze dne 10.8.2007). Toto nařízení uvádí podrobnosti o rozsahu, obsahu, struktuře a také finančním řízení a hodnocení programů přeshraniční spolupráce.

Poslední aktualizace: 21.12.2007

Top