Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Strategie pro východní region 2007–2013

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Strategie pro východní region 2007–2013

Regionální strategický dokument pro východní region určuje průřezové problémy, pro které mohou nová nebo doplňková opatření a nástroje Evropské unie přinést regionální odpověď. Týká se to Arménie, Ázerbajdžánu, Běloruska, Gruzie, Moldávie, Ukrajiny a Ruska.

AKT

Evropský nástroj sousedství a partnerství – Program pro východní region – Strategický dokument 2007–2013 (DE) (EN) (FR)

PŘEHLED

Regionální strategický dokument (RSP) stanovuje cíle a priority regionální spolupráce na základě Evropského nástroje sousedství a partnerství (IEVP) pro období 2007–2013. Doplňuje tak dokumenty strategie pro jednotlivé země (CSP) (EN) (FR) vypracované pro každou zemi regionu (Arménie, Ázerbajdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldávie, Ukrajina a Rusko).

RSP napomáhá plnit cíle evropské politiky sousedství (EPS) (EN) (FR) s partnerskými zeměmi a čtyřmi společnými prostory (EN) (FR) s Ruskem, nad rámec samotných dvoustranných vztahů mezi Evropskou unií (EU) a těmito zeměmi. Regionální spolupráce se v této souvislosti týká problémů, které jsou důležité pro všechny země a mají přeshraniční povahu.

Tato regionální podpora je odůvodněna svou přidanou hodnotou nebo nutností společného zásahu více zemí při řešení přeshraničních otázek. Vůle partnerských zemí spolupracovat na regionální bázi a osvojit si tuto spolupráci je proto zcela zásadní.

Regionální spolupráce v některých odvětvích podpoří rovněž postupnou hospodářskou a právní integraci s EU.

Společné úkoly partnerských zemí

Východní region spojuje země, které mají společnou minulost, ale procházejí vlastním procesem přechodu. Tyto země čelí podobným politickým, hospodářským, sociálním a environmentálním problémům.

Směrný program pro období 2007–2010 se vztahuje na určený počet priorit definovaných na základě konzultací s partnerskými zeměmi. Jsou zvoleny pro svůj strategický význam, komparativní výhodu a doplňkovost na regionální úrovni a také pro svou soudržnost s politikami EU v této oblasti.

Hlavní prioritou je odvětví dopravy a energetiky, zejména sítě v těchto odvětvích, neboť země regionu jsou jak výrobními, tak tranzitními zeměmi. Pomoc se opírá o předchozí zkušenosti s programem TRACECA (EN) a INOGATE (EN). Zahrnuje:

 • bezpečnost dopravy, zejména postupné sbližování s normami EU, dále rozvoj udržitelné dopravy;
 • diverzitu a zabezpečení dodávek energie, dále podporu zdrojů obnovitelných energií;
 • rozvoj spojení a sítí mezi EU a jejími sousedy, zejména za účelem zintenzivnění obchodních vztahů.

Mezi nejdůležitější body směrného programu patří ochrana životního prostředí a lesů a boj proti změnám klimatu. Zvláštní pozornost se bude věnovat kvalitě ovzduší a vody, ochraně přírody a půdy a průmyslovému znečištění, dále znečištění Baltského, Barentsova, Kaspického a Černého moře. Pro podporu úsilí vyvinutého v této oblasti je nezbytná osvěta a zapojení občanské společnosti a soukromého sektoru.

Správa hranic a řízení migrace, boj proti organizovanému nadnárodnímu zločinu a celnice na regionální úrovni umožňují díky své přeshraniční povaze dosáhnout úspory z rozsahu. EU podporuje především opatření proti obchodování s lidmi, korupci a terorismu na vnitrostátní i mezinárodní úrovni.

Podporu získají také činnosti typu „občané s občany“ a informování a podpora s cílem povzbudit spolupráci mezi občanskou společností a partnerskými zeměmi EU.

Závažnou hrozbou pro civilní obyvatelstvo i pro životní prostředí jsou konečně i nášlapné miny, výbušné zbytky válečné munice a ruční lehké a palné zbraně. V důsledků minulých nebo „zmrazených“ konfliktů se v mnoho zemích nacházejí protipěchotní miny a další zbytky válečné munice. V této oblasti je tak potřebná nepřetržitá pomoc a jasné akční strategie.

Nástroje a prostředky

Realizaci těchto priorit podpoří různé nástroje a opatření. Hlavním nástrojem je evropský nástroj sousedství a partnerství, který zahrnuje:

 • vnitrostátní systémy kreditů, které se soustředí na strategické priority přijímacích zemí;
 • přeshraniční spolupráci a programy sousedství a partnerství, jejichž cílem je podpora přeshraniční spolupráce mezi přijímacími zeměmi, EU, kandidátskými zeměmi a potenciálními kandidátskými zeměmi;
 • interregionální program, jehož akce se budou provádět soudržně ve všech sousedních zemích (TAIEX (DE) (EN) (FR), Tempus (DE) (EN) (FR), SIGMA (EN) atd.);
 • tematické programy plánované v rámci nových nástrojů, jako je demokracie a lidská práva, migrace a azyl, nestátní subjekty a místní orgány, životní prostředí a využívání přírodních nebo energetických zdrojů.

Mobilizovány budou nebo mohou být rovněž další nástroje:

Souběžné využití subvencovaných půjček by mohlo podpořit investice ze strany různých mezinárodních finančních institucí v oblasti životního prostředí, energetiky a dopravy.

Kontext

EU podporuje v souladu s cíli své vnější politiky prosperitu, solidaritu, bezpečnost a trvale udržitelný rozvoj ve světě, stejně jako demokracii a lidská práva. Tyto cíle sleduje evropská politika sousedství iniciovaná po pátém rozšíření, která klade důraz na vztahy dobrého sousedství mezi EU a jejími sousedy. Evropský nástroj sousedství a partnerství, tedy finanční nástroj evropské politiky sousedství pro období 2007–2013, za tímto účelem podporuje partnerské země evropské politiky sousedství a Rusko, přičemž do své pomoci začleňuje regionální a přeshraniční rozměr a sleduje cíle stanovené v předchozím programu Tacis.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu a Radě ze dne 3. prosince 2008 – Východní partnerství (KOM(2008) 823 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku) Komise předkládá své návrhy na silnější zapojení EU ve východních sousedních zemích. Toto regionální partnerství musí vést k uzavření dohod o přidružení. Musí takto podpořit urychlení hospodářských reforem, politického dialogu a multilateralismu, zejména prostřednictvím globálního programu posílení institucí.

Posílení dvoustranných vztahů musí proběhnout v rámci:

 • postupného vytváření zóny volného obchodu s EU, kterou postupně doplní dohody o volném obchodu mezi partnerskými zeměmi;
 • spolupráce v oblasti energetiky, s ohledem na existující vztahy vzájemné obchodní závislosti mezi EU a jejími partnery;
 • vytváření paktů „mobility a bezpečnosti“ rozlišených podle zemí, které počítají jak s postupnou liberalizací vízového režimu, tak se zintenzivněním boje proti nedovolenému přistěhovalectví;
 • rozvoj hospodářských a sociálních politik vedených na regionální, místní a přeshraniční úrovni.

Partnerství musí využívat novou vícestrannou úroveň. Za pomoci čtyř tematických platforem je jeho cílem rozvoj spolupráce a dialogu v následujících oblastech:

 • demokracie, právní stát, řádná správa věcí veřejných, stabilita a územní integrita;
 • hospodářská integrace a zajištění soudržnosti s politikami EU;
 • životní prostředí;
 • vzájemné propojení dopravních a informačních struktur;
 • energetická bezpečnost, zajištěná především díky mechanismu včasného varování, diverzifikace dodávek a tranzitních cest;
 • kultura a vztahy mezi lidmi.

Počítá se i se zvláštními iniciativami týkajícími se řádné správy hranic na vnějších hranicích, malých a středních podniků, obnovitelné energie a reakce na přírodní katastrofy a katastrofy způsobené člověkem.

Komise navrhuje postupně navýšit financování nástroje evropského sousedství a partnerství pro východní partnery. Vyzývá členské státy, aby zvýšily své přímé příspěvky do investiční facility sousedství (NIF).

Tato nová iniciativa ve prospěch východního partnerství by měla být spuštěna na summitu Východního partnerství na jaře 2009.

Poslední aktualizace: 30.10.2009

Top