Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Posílení evropské politiky sousedství

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Posílení evropské politiky sousedství

Komise provedla po osmnácti měsících provádění evropské politiky sousedství (EPS) hodnocení jejího fungování, nástrojů a výsledků. Na základě tohoto zhodnocení se zdá nezbytné EPS posílit, neboť před partnerskými zeměmi stojí mnoho obtížných úkolů. EPS disponuje potenciálem, který si zaslouží lepší využití, aby se mezi EU a jejími sousedy vytvořily úzké vztahy a podél evropských hranic vznikl prostor prosperity, stability a bezpečnosti.

AKT

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 4. prosince 2006 o posílení evropské politiky sousedství (KOM(2006) 726 v konečném znění - nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

EPS prokázala po osmnácti měsících provádění, že je schopná položit pevné základy pro posílení úzkých vztahů mezi Evropskou unií (EU) a jejími sousedy.

EPS nicméně nabízí značný potenciál, který si zaslouží další využití pro posílení svého dopadu. Partnerské země se totiž potýkají s mnoha problémy, jako je chudoba, nezaměstnanost, nestejné hospodářské podmínky, korupce, slabá správa věcí veřejných a v některých regionech přetrvávající konflikty.

EU podporuje a stimuluje reformy v partnerských zemích, aby byla v našem sousedství a v našem společném zájmu zajištěna prosperita, stabilita a bezpečnost. Problémy, se kterými se naši sousedé potýkají, často překračují hranice těchto zemí a týkají se rovněž EU. EU a její partneři mají v této souvislosti společný zájem o dosažení stability s cílem bojovat proti nedovolenému přistěhovalectví, zhoršení životního prostředí a terorismu a zajistit spolehlivé dodávky energie.

Silné stránky EPS

EPS umožňuje dosáhnout pokroku a poskytuje základy pro posílený dialog mezi EU a jejími partnery, neboť nabízí:

 • jeden jasný rámec podporující integraci. Zahrnuje všechny aspekty dvoustranných vztahů s našimi sousedy z globálního i odvětvového hlediska;
 • akční plány EPS (EN) (FR), které EU a příslušní partneři vzájemně schválili a které upřednostňují společný a diferencovaný postoj. K dnešnímu dni bylo připraveno dvanáct akčních plánů. Jejich podrobnost dodává EPS konkrétnost a umožňuje se soustředit na konkrétní, termínované a měřitelné cíle. Vycházejí ze strategií reforem partnerských zemí a nabízejí rovněž základ pro práci některých mezinárodních finančních institucí (MFI);
 • evropský nástroj sousedství a partnerství (ENPI) pro finanční podporu reformních procesů. Jeho pružnost by měla umožnit lepší využití finančních prostředků a posílit jeho výsledky, zejména prostřednictvím nástrojů spolupráce, jako je přeshraniční spolupráce, TAIEX (DE) (EN) (FR) a twinning.

Posílení EPS pro lepší využití jejího potenciálu

EPS může přinést ovoce, pokud posílí své prostředky, ale také pokud přinese reakci přizpůsobenou potřebám a cílům partnerských zemí. Úsilí, které EU vyvine, bude vyváženo výhodami politického charakteru, které partnerské země podniknou ve svém vlastním zájmu. Výsledky EPS však závisí rovněž na vůli partnerů, která podmiňuje úzký vztah s EU a samotnou pomoc. Komise proto v prosinci 2006 navrhla politiku posílit - tyto návrhy, od nichž se dnes očekávají odpovědi a akce Rady, zahrnují:

Posílení hospodářské a obchodní složky proběhne prostřednictvím hluboké globální hospodářské a obchodní integrace. EU především podporuje vstup (například Ukrajiny) do Světové obchodní organizace (WTO (EN) (ES) (FR)) nebo udělení autonomních obchodních preferencí (například Moldavsku). Hospodářská integrace by mohla v dlouhodobém horizontu znamenat, že se půjde nad rámce zboží a služeb, a mohla by vést k celkovému sblížení v oblasti obchodu a regulace předpisů (technické normy a standardy, výzkum, práva duševního vlastnictví, podnikové právní předpisy, atd.).

Přednostními nástroji jsou akční plány, které povedou ve střednědobém i dlouhodobém horizontu k ambiciózním obsáhlým a komplexním dohodám o volném obchodu nové generace, jako je dohoda, která bude letos vyjednána s Ukrajinou. Zohlední dopad udržitelnosti obchodu a budou pokrývat zejména produkty, které mají pro partnery zvláštní význam. Budou právně závazné. V tomto rámci by se měly rozšířit středomořské dohody o volném obchodu.

Tyto dohody se budou uzavírat postupně podle tempa každé země. Tento proces usnadní z dlouhodobého hlediska díky společnému právnímu základu a obdobné úrovni přístupu na trh vznik širšího sousedského hospodářského partnerství mezi EU a jejími partnery po způsobu dohody z Agadiru v oblasti Středomoří.

Za účelem usnadnění mobility a řízení migrace bude nutné zjednodušit postupy pro vydávání víz pro určité kategorie oprávněných cest (pracovní, služební a vzdělávací účely). Ze zkušeností s volným pohybem v rámci EU vyplývá, že postupy udělování víz mohou při zintenzivnění spolupráce bránit mobilitě.

Změna těchto postupů si vyžádá přezkoumání všech souvisejících otázek: nedovolené přistěhovalectví, boj proti obchodování a pašování lidí, účinná správa hranic, dohody o zpětném přebírání osob, účinný návrat nelegálních migrantů a přiměřené zpracování žádostí o ochranu a azyl. Jednodušší a rychlejší postupy a společný přístup k záležitosti nedovoleného přistěhovalectví usnadní vhodná reakce partnerů na tyto otázky.

K tomu směřují dohody o usnadnění udělování víz a o zpětném přebírání osob, které se zároveň přizpůsobují specifickým aspektům každé země, jako je tomu v případě Ukrajiny, Moldavska a Maroka. Tyto dohody by se měly týkat především zemí, u nichž akční plány počítají s dialogem o migraci a otázkách víz. Relevantní je navíc i vývoj politiky EU v této oblasti, jako je například vytvoření vízového informačního systému.

Podpora mezilidských výměn obnáší to, že EPS nebude znamenat jen mobilitu, ale i „lidskou tvář“. Mezilidské výměny se týkají kontaktů a možností kontaktů mezi občany EU a občany partnerských zemí. Podporují také vzájemné poznání a porozumění. EPS bude rovněž díky dvoustranným programům a výměnám informací a zkušeností viditelnější.

Mezilidské výměny se týkají především:

 • výměny v oblasti vzdělávání a výměny mezi mládeží, které jsou zásadní pro budování vazeb a překonávání předsudků. V tomto ohledu podporují programy Tempus a Erasmus Mundus univerzitní spolupráci a systém stipendií. Modernizaci a reformy podpoří posílený politický dialog o vysokoškolském vzdělávání. Šíření a výměna osvědčených postupů umožní spolupráci a sblížení s politikami EU, jakou je například boloňský proces. Pomoc při reformě vzdělávání by měla být posílena zejména prostřednictvím Evropské nadace odborného vzdělávání (ETF). Podpora výměny mezi mladými odborníky ve všech profesích, včetně oblasti kultury a umění, jakož i mezi zástupci regulačních orgánů by mohla být předmětem nového programu;
 • mobilita výzkumných pracovníků pro vědeckou spolupráci a zvýšení excelence při současném zvýšení podpory mobility a informačních nástrojů;
 • výměny mezi členy občanské společnosti hospodářské, sociální, kulturní a mezikulturní povahy budující vazby v mnoha oblastech (odborové organizace, twinning, zdravotnictví, nevládní organizace (NGO)). Jedním z nástrojů bude přeshraniční spolupráce financovaná z nástroje pro evropské sousedství a partnerství. Podporuje se rovněž větší zapojení občanské společnosti do reformních procesů;
 • posílení mezipodnikových kontaktů, zejména u malých a středních podniků (MSP).

Tematický rozměr EPS znamená mnohostranný přístup k průřezovým tématům, která jsou důležitá pro EU i všechny partnery, jako je energetika, doprava, životní prostředí, informační společnost, výzkum, veřejné zdraví, migrace atd.

Kromě důkladného prozkoumání a projednání každého tématu je možné je řešit různým způsobem, ať už volným (postupy ad hoc nebo pravidelnější jednání na úrovni ministrů nebo na úrovni odborníků), či institucionalizovaným nebo integrovaným (mnohostranné dohody a procesy). Stávající mnohostranné dohody, jako je smlouva o založení Energetického společenství nebo dohody v oblasti letectví, by se mohly rozšířit. Rozvoj průřezového rozměru EPS obecně nepočítá s vytvářením nových institucí, ale s nalezením způsobů, jak zintenzivnit spolupráci s partnerskými zeměmi u konkrétních témat. Další možností je účast partnerů na činnosti některých agentur a podílení se na některých programech.

Posílení politické spolupráce umožní přispět k řešení konfliktů a lépe tak čelit rizikům s tím spojeným (vystupňování, exodus uprchlíků, dodávky energie, obchodní a dopravní spojení, terorismus, organizovaný zločin, atd.). Týká se bezpečnosti a stability Evropy, podporuje se zapojení Ruska.

EU se podílí na způsobech řešení regionálních a mnohostranných konfliktů, jako je Kvartet pro mír na Středním východě nebo občanské či vojenské monitorovací nebo mírové operace nebo operace správy hranic jako v Moldavsku nebo v Rafáhu. Nástroj stability bude moci posílit roli EU. Zdroje by se navíc měly více nasměrovat na podporu udržitelného rozvoje.

EPS nabízí možnosti prostřednictvím posíleného dialogu, podpory rozvoje a regionální spolupráce. Může rovněž představovat základ pro rozvoj dalších prostředků, jako je připojení k prohlášením SZBP rozšířené na všechny partnery, pozvání partnerů na informační a koordinační setkání mezinárodních organizací, uskutečnění neformálního setkání na vysoké úrovni všech partnerů EPS s cílem zavést posílenou EPS, zintenzivnění parlamentní spolupráce nebo zintenzivnění spolupráce cestou posílení přítomnosti EU v partnerských zemích (diplomatické mise členských států a EU, delegace Komise).

Posílení regionální spolupráce má za cíl využití potenciálu pro dialog a spolupráci na regionální úrovni EPS, s podporou EPS, například:

 • posílená spolupráce v Černomořském regionu („Černomořská synergie“, sdělení Komise schválené dne 11. dubna 2007), by spolu s posílenou regionální strategií EPS měla nabídnout příznivé podmínky pro řešení konfliktů. Měly by se do ní zapojit všechny zúčastněné strany, jako je Rusko a Turecko. Konkrétní odvětvové otázky lze řešit na základě vědecké spolupráce, politického dialogu nebo s pomocí stávajících regionálních organizací, jako je například Mezinárodní komise pro ochranu Černého moře (EN). Organizace pro hospodářskou spolupráci v oblasti Černého moře (BSEC (EN)) poskytuje přednostní rámec pro užší vztahy a pravidelný posílený dialog mezi EU a příslušnými zeměmi. Regionální spolupráce by měla zohlednit ostatní regionální iniciativy, jako je například iniciativa Baku (EN) v oblasti dopravy a energetiky;
 • v oblasti Středomoří obohatila EPS dialog a stávající snahy o regionální integraci v kontextu evropsko-středomořského partnerství. Inspirovala pracovní program (EN) (FR) schválený v roce 2005 na summitu v Barceloně a umožnila posílit dvoustranné vztahy podle konkrétních podmínek a zájmů. Stávající akční plány již svůj přínos prokázaly (reformy, pokrok v citlivých oblastech, dosažení jednotného dialogu o různých bodech, stanovení sdílených priorit), a akční plány pro Egypt a Libanon, které byly přijaty na začátku roku 2007, dávají EPS regionální rozměr. EPS umožní hledat synergie s ostatními hospodářskými oblastmi, jako je například Rada pro spolupráci v Zálivu (EN) (FR).

EPS nabízí rovněž možnost posilovat regionální spolupráci za hranicemi bezprostředních sousedů Unie, se „sousedy našich sousedů“ (střední Asie, Perský záliv, Afrika). Spolupráce se zde bude týkat regionálních otázek společného zájmu, jako je energetika, doprava, infrastruktura, mír, bezpečnost, atd., kde ji podpoří evropský nástroj sousedství a partnerství a finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci (DCI). Měla by rovněž přilákat investice ve prospěch rozvoje a modernizace těchto zemí.

Posílení finanční spolupráce využívá finanční nástroje, které přispívají ke splnění cílů politiky, kdy především NESP nahradil programy TACIS a MEDA, ale také rámce nového rozšířeného mandátu Evropské investiční banky (EIB (DE) (EN) (FR)). NESP s rozšířenou pomocí nabízí pružný rámec přizpůsobený potřebám EPS. Pomoc poskytovanou v rámci EPS doplní rovněž další nástroje tematické spolupráce, zejména v oblasti lidských práv, jaderné bezpečnosti a tematických programů.

K posílení finanční spolupráce přispěje rovněž zlepšení koordinace mezi jednotlivými dárci. Spočívá především na mobilizaci investic a úsilí o synergie mezi finančními prostředky Společenství, členských států a finančních institucí, včetně mezinárodních finančních institucí.

NESP v tomto kontextu podporuje mobilizaci finančních prostředků pomocí mechanismů financování zaměřených na priority stanovené v akčních plánech, tedy na:

 • nástroj pro správu věcí veřejných podporující reformní procesy partnerských zemí prováděné na základě jejich akčních plánů;
 • investiční fond sousedství. Tento investiční fond má za cíl podpořit financování úvěrů poskytovaných mezinárodními finančními institucemi v partnerských zemích. Posílí soudržnost a komplementárnost mezi pomocí ze strany Společenství a ze strany členských států.

Kontext

EPS byla iniciována za účelem rozvoje posíleného partnerství mezi rozšířenou EU a jejími sousedy. EU, která nechce vytvářet nové dělicí čáry, má zájem na prosperitě, stabilitě a bezpečnosti svých sousedů a spolupracuje s nimi zejména v oblasti jejich transformace. EPS nikterak neznamená vyhlídku na přistoupení a nepředjímá, jak se budou vyvíjet jejich vztahy s EU.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 4. prosince 2006 o obecném přístupu, který umožní účast partnerských zemí EPS v agenturách a programech Společenství (KOM(2006) 724 v konečném znění - nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

Tento návrh se týká metod, pomocí kterých lze sousedním zemím umožnit účast na činnosti jednotlivých agentur a na programech Společenství. Rada ve složení pro obecné záležitosti a vnější vztahy již ve svých závěrech z března 2007 (FR) tento návrh schválila a Komise připravuje směrnice pro vyjednávání jednotlivých programů.

Poslední aktualizace: 26.04.2007

Top