Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Regionální strategie pro CAN 2007–2013

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html HU html PL html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Regionální strategie pro CAN 2007–2013

Stabilita, hospodářská a sociální soudržnost, boj proti obchodu s drogami a udržitelný rozvoj jsou cíle regionální integrace stanovené regionálním strategickém dokumentu Andského společenství (CAN). Regionální strategický dokument na období 2007–2013 a regionální orientační program na období 2007–2010 představují podrobnosti provádění.

AKT

Evropské společenství – Regionální strategický dokument Andského společenství 2007–2013 (DE) (EN) (FR)

PŘEHLED

Tento regionální strategický dokument definuje cíle a priority spolupráce mezi Evropskou unií (EU) a Andským společenstvím (CAN) (EN) na období 2007–2013. Jeho cílem je reagovat na výzvy, kterým čelí země CAN. K těmto výzvám patří v zásadě posilování demokracie, politické stability, dodržování lidských práv a právního státu, sociální soudržnosti, hospodářského rozvoje, boje proti drogám a ochrany životního prostředí. V tomto ohledu doplňuje strategické dokumenty jednotlivých zemí vytvořené pro každou zemi v regionu.

V tomto kontextu regionální spolupráce představuje přidanou hodnotu založenou na spolupráci mezi zeměmi. Nicméně základem pro provádění tohoto regionálního strategického dokumentu je ochota partnerských zemí, tj. Bolívie, Kolumbie, Ekvádoru a Peru, spolupracovat a podporovat tuto spolupráci.

Strategie reakce EU

Pro podporu regionální integrace regionální strategický dokument stanoví prioritní akční oblasti podle jejich komparativní výhody. Tyto priority jsou stanoveny v regionálním orientačním programu na období 2007–2010.

Regionální hospodářská integrace je nezbytná pro vytvoření andského společného trhu. Nabízí také vyhlídku na usnadnění jednání mezi EU a CAN směrem k přidružení a dohodě o volném obchodu. K akcím v této oblasti patří následující:

 • harmonizace nebo vzájemné uznávání právních předpisů;
 • obchod zbožím a službami a posilování obchodních vztahů mezi těmito dvěma regiony;
 • podpora usnadnění celnictví a obchodu a přijetí mezinárodních norem v této oblasti;
 • zajištění toho, aby region CAN byl atraktivnější pro zahraniční investory.

Sociální a hospodářská soudržnost podporuje boj proti chudobě, nerovnosti, nezaměstnanosti a vyloučení. Ke konkrétním cílům v této oblasti patří následující:

 • stimulovat další rozvoj komplexní sociální politiky v CAN na základě integrovaného přístupu k sociální a hospodářské soudržnosti;
 • podporovat terénní projekty a přeshraniční a mezinárodní kontakty;
 • vytvářet synergie mezi sociální soudržností a ochranou životního prostředí integrováním udržitelného řízení přírodních zdrojů do projektů.

Boj proti drogám a zločinnosti je prioritní oblastí pro tento region, který je hlavním producentem kokainu na světě. Účinná opatření také mohou omezit jejich destabilizující účinek na demokratické instituce a sociální prostředí. K cílům v této oblasti patří následující:

 • globální přístup k protidrogovým politikám v zemích CAN, sahající od potlačování po prevenci, a s náležitým ohledem na reintegraci;
 • podpora doplňkových politik na regionální a vnitrostátní úrovni.

V tomto kontextu posilování institucionálních kapacit zemí CAN a integrace regionu do světové ekonomiky představuje základní prvky strategie.

Navíc pro posílení dopadů prováděných akcí zahrnují projekty prováděné v rámci těchto priorit průřezová témata, jako je energetika, doprava, zaměstnanost, rovnost žen a mužů, práva domorodých obyvatel, práva spotřebitelů, řádná správa a ekologická životaschopnost. Do provádění je zapojena také občanská společnost.

Podrobnosti provádění

Orientační rozpočet regionálního strategického dokumentu na období 2007–2013 v rámci nástroje pro rozvojovou spolupráci (DCI) činí 50 milionů. Dvě třetiny tohoto rozpočtu pokrývají období 2007–2010 (regionální orientační program I) a jedna třetina období 2011–2013 (regionální orientační program II). Finanční prostředky potom budou použity na různé prioritní oblasti. Druhá část bude v roce 2010 přezkoumána.

Regionální orientační program také nabízí výhled na splnění očekávaných výsledků v oblasti různých priorit, jako je:

 • nárůst obchodu a investic v rámci integrovaného trhu;
 • doplňkovost v regionální a vnitrostátní politice sociální a hospodářské soudržnosti;
 • úzká koordinace v boji proti drogám.

Kontext

Spolupráce mezi EU a CAN, založená na andské dohodě z roku 1969, je zahrnuta do rámce rozvojové spolupráce (čl. 177 Smlouvy o založení Evropského společenství). Usiluje o naplnění cílů definovaných konsensem o rozvoji a o posílení partnerství s Latinskou Amerikou. V tomto ohledu regionální strategický dokument na období 2007–2013 usiluje o cíle předchozího dokumentu (2002–2006), ze kterého bylo možné načerpat zkušenosti.

Poslední aktualizace: 01.04.2008

Top