Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dohody o partnerství a spolupráci (APC): Rusko, východní Evropa, jižní Kavkaz a Střední Asie

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Dohody o partnerství a spolupráci (APC): Rusko, východní Evropa, jižní Kavkaz a Střední Asie

Evropská unie uzavřela devět dohod o partnerství a spolupráci s Ruskem a státy východní Evropy, jižního Kavkazu a střední Asie. Tyto dohody mají za cíl upevnit demokracii a ekonomický rozvoj prostřednictvím spolupráce v celé řadě oblastí, jakož i prostřednictvím politického dialogu. Zřizují Radu spolupráce, aby bděla nad uplatňováním dohod v praxi.

AKTY

Rozhodnutí 99/602/ES, rozhodnutí 99/614/ES, rozhodnutí 99/515/ES, rozhodnutí 99/490/ES, rozhodnutí 99/491/ES, rozhodnutí 98/401/ES, rozhodnutí 97/800/ES, rozhodnutí 98/149/ES, rozhodnutí 99/593/ES, rozhodnutí 2009/989/ES Rady a Komise týkající se uzavření dohod o partnerství a spolupráci mezi ES a jeho členskými zeměmi na jedné straně a Arménií, Ázerbájdžánem, Gruzií, Kazachstánem, Kyrgyzstánem, Moldávií, Ruskou federací, Ukrajinou, Uzbekistánem, Tádžikistánem na druhé straně

PŘEHLED

Od začátku 90. let minulého století Evropská unie (EU) uzavřela deset podobných dohod o partnerství a spolupráci (APC) s: Ruskem a novými nezávislými státy východní Evropy, jižního Kavkazu a střední Asie: Arménií, Ázerbájdžánem, Gruzií, Kazachstánem, Kyrgyzstánem, Moldávií, Ukrajinou, Uzbekistánem a Tádžikistánem.

Cílem těchto partnerství je:

 • dodat vhodný rámec politickému dialogu;
 • podpořit úsilí těchto států upevnit ve svých zemích demokracii a rozvinout hospodářství;
 • doprovázet je na přechodu k tržní ekonomice;
 • podporovat výměny a investice.

Partnerství mají rovněž za cíl položit základy spolupráce v legislativní, hospodářské, sociální, finanční vědecké technologické a kulturní oblasti. Dohoda s Ruskem má rovněž za cíl vytvořit nezbytné podmínky k budoucímu zavedení zóny volného obchodu.

Společné cíle APC

Obecné principy odkazují k respektu k demokracii, k zásadám mezinárodního práva a k lidským právům. Cílem všech dohod je rovněž tržní ekonomika.

Dohody zavádějí politický bilaterální dialog mezi EU a jednotlivými zeměmi. Mají podporovat konvergentní postoje k mezinárodním otázkám vzájemného zájmu, spolupráci za účelem dosažení stability a bezpečnosti, respekt k demokracii a lidským právům. Dialog bude probíhat na ministerské úrovni na Radě spolupráce, na parlamentní úrovni v parlamentní komisi a na úrovni vysokých úředníků. V rámci tohoto politického dialogu bude využito i diplomatických kanálů a jednání expertních skupin.

Co se týče výměny zboží, EU a deset uvedených zemí si vzájemně přiznávají zacházení jako s nejzvýhodněnější zemí. Stejně tak stanovují volný průjezd zboží přes nebo skrze svá území. V případě dočasně přijatého zboží každá strana zbavuje druhou dovozních cel a daní. Nesmí dojít ke kvantitativnímu omezení dovozu mezi stranami a výměna zboží proběhne podle tržních cen. Vznikne-li kvůli dovozu některé straně škoda nebo riziko, Rada spolupráce musí najít řešení přijatelné pro obě strany. Je-li jedna ze stran africká, karibská nebo tichomořská země (ACP), některých textilních výrobků a jaderných látek se tato ustanovení netýkají. Nicméně u uhlí a oceli ustanovení APC platí.

Mezi ustanovení týkající se obchodu a investic patří podmínky práce, zakládání a činnosti/provozování společností, přeshraničního poskytování služeb, běžných plateb a nakládání s kapitálem. Co se týče práce, strany se zavazují zabránit v této oblasti diskriminaci všech příslušníků jedné ze stran legálně zaměstnaných na straně druhé. Pro Rusko jsou stanoveny iniciativy pro koordinaci sociální bezpečnosti.

V podnikové sféře dohody počítají s tím, že:

 • zakládání společností na území EU bude probíhat za podmínek, které nebudou méně výhodné než podmínky ve třetí zemi;
 • provozování společností nebude probíhat za podmínek obtížnějších, než mají společností v EU;
 • provozování poboček bude probíhat za stejných podmínek, jako mají pobočky ve třetích zemích;
 • evropské společnosti, které se usadí v NNS (nových nezávislých státech bývalého SSSR), nebudou mít obtížnější podmínky než nejzvýhodněnější společnosti, ať už národní nebo ze třetí země.

Tyto podmínky se nevztahují na leteckou, říční a mořskou přepravu. V případě Ruska se vztahují rovněž na některé přímořské a pojišťovací služby uvedené v příloze 6 dotyčné APC.

Při přeshraničním poskytování služeb se strany zavazují přijmout opatření nezbytná k jejich postupnému umožnění. U Ruska mohou být některé sektory uvedené v přílohách regulovány na národní úrovni. Co se týče mezinárodní námořní dopravy, strany musí uplatňovat účinným způsobem princip volného přístupu na trh a k dopravě na obchodním základě.

Co se týče běžných plateb a kapitálů, strany se zavazují těmito dohodami k umožnění všech běžných plateb spojených s pohybem zboží, služeb a osob. Volný pohyb kapitálu musí být rovněž zajištěn, jde-li o přímé investice, likvidaci nebo přesun produktu těchto investic a všech zisků z nich vyplývajících zpět do vlasti.

Všechny dohody kromě dohody s Moldavskou republikou rovněž obsahují kapitolu věnovanou ochraně duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví, jakož i spolupráci v právní oblasti.

Co se týče ekonomické spolupráce, její oblasti jsou ve většině APC podobné. Zaměřuje se na: ekonomický a sociální rozvoj, rozvoj lidských zdrojů, podporu společností (zejména na privatizaci, investice a rozvoj finančních služeb), zemědělství a potravinářský sektor, energetiku, dopravu, turismus, ochranu životního prostředí, regionální spolupráci a měnovou politiku. V zásadě cílem této hospodářské spolupráce je přispět k procesu ekonomických reforem, hospodářskému oživení a trvalému rozvoji NNS. V popředí jsou ekonomické a sociální reformy a restrukturalizace ekonomických a obchodních systémů.

Zvláštní cíle APC

Další oblasti spolupráce uvedené v dohodách jsou:

 • spolupráce v oblastech souvisejících s demokracií a lidskými právy (platí pouze pro Arménii, Ázerbájdžán, Gruzii, Uzbekistán a Tádžikistán);
 • spolupráce v oblasti prevence nelegálních aktivit a kontroly nelegální imigrace. V součinnosti s iniciativami proti praní špinavých peněz, drogám a ilegální imigraci (kromě Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Ukrajiny a Moldavska);
 • kulturní spolupráce;
 • finanční spolupráce v oblasti technické podpory.

Institucionální ustanovení

Dohody zavádějí Radu spolupráce, pověřenou dohlížet na realizaci dohod. Schází se jednou ročně na ministerské úrovni. Radě asistuje parlamentní komise pro spolupráci.

Dohody jsou uzavřené původně na deset let, ale po této době jsou každým rokem automaticky obnovovány, pokud proti tomu některá ze stran nevystoupí.

Nedílnou součástí každé dohody je řada příloh a protokol o vzájemné podpoře mezi řídícími orgány v oblasti cel.

Politika sousedství

Počínaje rokem 2003 EU zahájila evropskou politiku sousedství (PEV) (EN) (FR), aby zabránila vzniku nových hranic mezi EU a jejími sousedy v důsledku rozšíření z roku 2004. Cílem PEV je podporovat navazování úzkých vztahů mezi EU a jejími partnery s perspektivou vytvořit stabilní, prosperující a bezpečný prostor. Společně s partnerskými středomořskými zeměmi, státy východní Evropy a jižního Kavkazu, konkrétně Arménií, Ázerbájdžánem, Gruzií, Moldavskem a Ukrajinou, tvoří základ partnerského uskupení PEV. V tomto rámci APC představují platformu k uskutečnění PEV s každým partnerským státem východní Evropy a jižního Kavkazu.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí 99/602/ES, z 31. května 1999, Arménie

31. 5. 1999

-

Úř. věst. L 239 ze dne 9. 9. 1999

Rozhodnutí 99/614/ES, z 31. května 1999, Ázerbájdžán

31. 5. 1999

-

Úř. věst. L 246 ze dne 17. 9. 1999

Rozhodnutí 99/515/ES, z 31. května 1999, Gruzie

31. 5. 1999

-

Úř. věst. L 205 ze dne 4. 8. 1999

Rozhodnutí 99/490/ES, z 12. května 1999, Kazachstán

12. 5. 1999

-

Úř. věst. L 196 ze dne 28. 7. 1999

Rozhodnutí 99/491/ES, z 12. května 1999, Kyrgyzstán

12. 5. 1999

-

Úř. věst. L 196 ze dne 28. 7. 1999

Rozhodnutí 98/401/ES, z 28. května 1998, Moldavsko

28. 5. 1998

-

Úř. věst. L 181 ze dne 24. 6. 1998

Rozhodnutí 97/800/ES, z 30. října 1997, Ruská federace

30. 10. 1997

-

Úř. věst. L 327 ze dne 28. 11. 1997

Rozhodnutí 98/149/ES, z 26. ledna 1998, Ukrajina

26. 1. 1998

-

Úř. věst. L 049 ze dne 19. 2. 1998

Rozhodnutí 99/593/ES, z 31. května 1999, Uzbekistán

31. 5. 1999

-

Úř. věst. L 229 ze dne 31. 8. 1999

Rozhodnutí 2009/989/ES, z 29. ledna 2009, Tádžikistán

17. 11. 2009

-

Úř. věst. L 350 ze dne 29. 12. 2009

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Všechny dohody uzavřené mezi EU a státy východní Evropy, jižního Kavkazu, střední Asie a Ruskem jsou k nahlédnutí na databáze smluv Evropské komise (EN).

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Prozatímní dohody o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím, Evropským společenstvím uhlí a oceli a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Turkmenistánem na straně druhé (KOM(2009) 287 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).

PŘEDCHOZÍ DOKUMENTY

Communication from the Commission of 10 October 1995 – Towards a European Union for Strategy for Relations with the Independent States of Central Asia [COM(1995) 206 final – Not published in the Official Journal] (Sdělení Komise ze dne 10. října 1995 s názvem „Vztahy EU s novými nezávislými státy střední Asie“ (KOM(1995) 206 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)).

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament of 10 May 1995 – Prospects for Cooperation in Science and Technology with the New Independent States (NIS) [COM(1995) 190 final – Not published in the Official Journal] (Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu „Perspektivy vědecké a technologické spolupráce s novými nezávislými státy bývalého SSSR (NNS) (KOM(1995) 190 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)).

Poslední aktualizace: 29.09.2010

Top