Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Regionální strategie pro Asii 2007–2013

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Regionální strategie pro Asii 2007–2013

Regionální strategický dokument pro Asii určuje priority spolupráce mezi Evropskou unií a touto oblastí pro období 2007–2013, a sice podporu spolupráce a začlenění oblasti, spolupráci založenou na politice a znalostech v oblasti životního prostředí, vzdělávání a zdraví a také pomoc vykořeněnému asijskému obyvatelstvu. Dokument tímto způsobem umožní nasměrovat pomoc na činnosti, které by měly vést k uskutečnění stanovených priorit, a pomocí regionálního informativního plánu na období 2007–2013 stanoví způsoby jejich provedení.

AKT

Evropská komise – Regionální strategický dokument pro Asii 2007–2013

PŘEHLED

Regionální strategický dokument stanovuje cíle a priority spolupráce mezi Evropskou Unií (EU) a Asií pro období 2007–2013. Asie zahrnuje: Afghánistán, Bangladéš, Bhútán, Čínu, Filipíny, Indii, Indonésii, Kambodžu, Laos, Malajsii, Maledivy, Myanmar, Nepál, Pákistán, Severní Koreu, Srí Lanku, Thajsko, Vietnam.

Úkoly Asie

Na politické úrovni Asie, kde tempo udávají rozvíjející se Čína a Indie, disponuje různými systémy vládnutí. Existují mnohé potíže související s bezpečností, šířením jaderných zbraní, demokratizací, dodržováním lidských práv, nezaměstnaností a zdravím; nestabilní situací (Afghánistán, Pákistán, Srí Lanka, Nepál); významnými imigračními a uprchlickými toky; pracovními normami; následky přírodních katastrof a také s ochranou životního prostředí.

Během posledních dvaceti let Asie zažila značný hospodářský růst díky větší otevřenosti důležitým hospodářským reformám. Je nyní prvním obchodním partnerem EU, většina zemí je členem Světové obchodní organizace (WTO), občanská společnost je dobře rozvinutá a objevuje se dynamická obchodnická a manažerská třída. I přes tento pokrok vedlo zvýšení socio-ekonomických ukazatelů k nerovnoměrnosti v příjmech, vytváření pracovních míst se v mnoha zemích zastavilo, zisky z růstu jsou rozděleny nerovnoměrně a slabé instituce, přírodní katastrofy a nedostatečná infrastruktura i nadále brání rozvoji.

Sociální ochrana je v Asii slabá. Dětská práce, postavení žen a chudoba jsou stále velkým problémem, na který je třeba poukázat stejně jako na úmrtnost matek, dětskou podvýživu, porušování lidských práv, nedostatečnou sociální ochranu, vyšší výskyt přenosných nemocí, ohrožení zdraví, nerovnováhu mezi muži a ženami, diskriminaci atd. Jižní Asie vykročila k uskutečnění rozvojových cílů tisíciletí (MDGs ), na rozdíl od Asie východní, která se vyvíjí pomalejším tempem.

Asie se vyznačuje velkou geografickou různorodostí. Nicméně životní prostředí trpí demografickým tlakem, rychlým hospodářským růstem, industrializací, nevhodnými předpisy a investicemi a zřídka uplatňovanými ochrannými opatřeními, což vede k neudržitelnému využívání přírodních zdrojů. Navíc hrozí, že změna klimatu geografickou a klimatickou nestabilitu zhorší.

Prioritní oblasti regionální strategie 2007–2013

Podpora regionální spolupráce a integrace tvoří první prioritu strategie. Z tohoto důvodu EU podporuje práci a dialog s Asijsko-evropským setkáním (ASEM), dále s Asijsko-evropskou nadací (ASEF), Transeuroasijskou informační sítí (TEIN), Jihoasijským sdružením pro regionální spolupráci (SAARC), zónou volného obchodu jižní Asie (AFTA) a Sdružením států jihovýchodní Asie (ASEAN).

Druhá priorita podporuje spolupráci založenou na politice a znalostech v oblasti životního prostředí, vzdělávání a zdravotnictví. Snaží se propagovat udržitelnou spotřebu a produkci, obchodování s ekologickým zbožím a službami a podporovat prosazování práva, správy a obchodu v oblasti lesnictví (FLEGT). Zdůrazňuje také podporu rovnosti příležitostí a demokratických hodnot, právního státu, dodržování lidských práv a základních svobod. Konečně pomáhá i se zvládáním influenzy ptáků a objevujících se vysoce patogenních nemocí, usiluje o zavedení přeshraniční spolupráce v oblasti zdravotnictví.

Cílem třetí priority je podpořit vykořeněné asijské obyvatele a pomoci jim vrátit se, usadit se ve své původní zemi nebo ve třetí zemi. Tato podpora propojuje pomoc, znovuzačlenění a rozvoj a snaží se přitom vyrovnat propast mezi naléhavou pomocí pro uprchlíky a dlouhodobě poskytovanou pomocí. Tyto činnosti jsou koordinovány s úřadem pro humanitární pomoc ECHO a respektují operace stanovené v rámci plánů jednotlivých zemí. Postupně budou ustaveni místní partneři a kapacity pro rozvoj.

Některá průřezová témata se budou projednávat na úrovni regionu nebo budou případně zahrnuta do celého programu (lidská práva, demokracie, správa veřejných věcí atd.).

Podmínky

Rozpočet pro období 2007–2013 určený pro Asii představuje 5,187 miliard EUR, z toho 81 % se týká rozvojové pomoci zemím, 16 % pomoci regionu a 3 % představují rezervu. Tento regionální strategický dokument obsahuje regionální informativní plán (RIP). Tento dokument na základě činností, které by měly vést k uskutečnění tří priorit RSD, stanoví plán pomoci. První víceletý orientační plán pro region je sestaven pro období 2007–2010 (400 milionů EUR), druhý bude sestavený pro období 2011–2013 (375 milionů EUR). Regionální strategický dokument doplňuje národní strategický dokument vypracovaný pro každou asijskou zemi a také regionální strategický dokument pro střední Asii. Finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci (DCI) představuje hlavní rámec pro financování pomoci poskytované na základě tohoto regionálního strategického dokumentu.

Mezi podporované činnosti patří: programy, kontakty, schůzky, propagace, dialog, výměna osvědčených postupů, setkávání odborníků, oblastní a trojstranná spolupráce, semináře, konference, workshopy, výzkum, družba, setkávání, studia, vzdělávání, studijní stáže, programy pro univerzitní výměny a harmonizace norem a právních předpisů. Postupně budou v jednotlivých etapách identifikace stanoveny další činnosti.

Ukazatele úspěšnosti jsou stanoveny proto, aby bylo možno vyhodnotit úspěšnost prováděných činností. Popisují: plánovaný cíl intervence, výsledek a přinášené výhody pro cílové skupiny, přímý účinek a také činnosti, které k těmto cílům povedou. Výsledky činností se budou měřit z hlediska kvalitativního i kvantitativního pomocí ukazatelů a také kontrolních kritérií a dalších zavedených mechanismů. Provádění všech plánů se bude sledovat a kontrolovat. Kontrola celého plánu se předpokládá v polovině období (2009).

Kontext

Spolupráce mezi oběma oblastmi spadá do rámce komunikace meziEvropou a Asií a do evropského konsensu o rozvoji , pro který je prvotním cílem vymýcení chudoby. Tento regionální strategický dokument tak zajišťuje kontinuitu priorit, výsledků a zkušeností vyplývajících z předchozího regionálního strategického dokumentu pro období 2005–2006.

03.03.2015

Top