Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Politika sousedství: účast v agenturách a programech Evropské unie

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Politika sousedství: účast v agenturách a programech Evropské unie

Účast partnerských zemí Evropské politiky sousedství v agenturách a programech Evropské unie (EU) umožňuje posilovat spolupráci EU s jejími partnery. Tato spolupráce pomáhá partnerským zemím rovněž v posilování svých institucí, vedení reformních procesů a sbližování právních předpisů, norem a standardů s právními předpisy a postupy EU.

AKT

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 4. prosince 2006 o obecném přístupu, který umožní účast partnerských zemí EPS v agenturách a programech Společenství (KOM(2006) 724 v konečném znění – nezveřejněno v Úředním věstníku).

PŘEHLED

Partnerské země Evropské politiky sousedství (EPS) (EN) (FR), které s Evropskou unií (EU) podepsaly buď dohodu o přidružení, nebo dohodu o partnerství a spolupráci, se mohou účastnit prací agentur a programů EU, které napomáhají provádění evropských politik.

Ustanovení o této účasti jsou obsažena v akčních plánech EPS a tato účast probíhá na dobrovolném základě. Musí být přínosná jak pro partnery EPS, tak pro EU. Hlavním cílem je totiž přispět k vnitrostátním reformám, k posílení správních kapacit a ke sblížení norem a případně i právních předpisů s normami a právními předpisy EU.

V březnu 2007 Rada EU rozhodla, že do prací agentur a do programů EU bude postupně zapojení třináct partnerů EPS (Alžírsko, Arménie, Ázerbájdžán, Egypt, Gruzie, Izrael, Jordánsko, Libanon, Maroko, Moldavsko, palestinská samospráva, Tunisko a Ukrajina). Cílem je povzbuzení k reformám právních předpisů a správních reforem a podpora sbližování politik partnerských zemí s normami, standardy a osvědčenými postupy EU.

Účast na práci agentur EU

K zapojování partnerských zemí EPS dochází postupně a selektivně. Komise zjistí podle priorit jednotlivých zemí, stavu reforem, které zahájily v jednotlivých odvětvích, a jejich dlouhodobých závazků, jaké mají kapacity pro účast na práci agentur. Komise zohlední také výhody, které ze spolupráce plynou pro EU, a kapacity jednotlivých agentur.

Účast partnerských zemí EPS na práci agentur se upraví v technických dohodách. Před jejich uzavřením může být však realizována fáze, během níž se partnerské země EPS seznámí s činností agentur. Tato přípravná fáze jim zejména umožní, aby své instituce, normy, standardy a přístupy přizpůsobily osvědčeným postupům EU. Může se ukázat, že je třeba též sblížení právních předpisů.

Partnerské země EPS se mohou podílet na pracích agentur či vykonávat činnosti spočívající ve spolupráci, a to podle jednotlivých oblastí činnosti (EN).

Účast na programech EU

Partnerské země EPS se mohou podílet pouze na těch programech EU, které jsou otevřeny státům, jež nejsou členy EU. Obecným cílem programů je totiž podpořit realizaci politik EU cestou spolupráce mezi státy, které členy EU jsou.

Obecné podmínky pro účast partnerských zemí EPS na programech jsou stanoveny v rámcových dohodách. Pravidla účasti jednotlivých zemí pak pro každý program stanoví zvláštní protokol k dohodě.

Hlavními dotčenými programy jsou:

Pro některé programy jsou rovněž stanoveny zvláštní pravidla pro spolupráci (EN), která se týkají některých činností. Jde o tyto programy:

 • Hercule II;
 • rámcový program pro základní práva a spravedlnost;
 • Prevence, připravenost a zvládání následků teroristických útoků;
 • Předcházení trestné činnosti a boj proti ní;
 • Marco Polo;
 • IADBC;
 • civilní ochrana;
 • celoživotní učení;
 • kultura;
 • Media 2007;
 • Mládež v akci;
 • 7. rámcový program pro výzkum;
 • statistika 2008;
 • přeshraniční, nadnárodní a meziregionální činnosti financované z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).

Podmínky

Každá zúčastněná partnerská země EPS poskytne finanční příspěvek, který se stanoví podle dotčené agentury či programu a dalších faktorů. Tento příspěvek se odvede do souhrnného rozpočtu EU.

Komise předkládá pravidelné zprávy o pokroku dosaženém v provádění Evropské politiky sousedství a při plnění jednotlivých akčních plánů EPS. Tyto zprávy obsahují také informace o účasti partnerských zemí v agenturách a programech EU.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Communication from the Commission to the Council and Parliament - Preparing for the participation of the Western Balkan countries in Community programmes and agencies (Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu, nazvané „Příprava účasti zemí západního Balkánu na programech a práci agentur Společenství) (KOM(2003) 748 v konečném znění – nezveřejněno v Úředním věstníku).

Rámcové dohody

Návrh rozhodnutí Rady ze dne 28. července 2010 o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci zakládající partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé o rámcové dohodě mezi Evropskou unií a Ukrajinou o obecných zásadách účasti Ukrajiny na programech Unie (KOM(2010) 407 v konečném znění - nezveřejněno v Úředním věstníku).

Návrh rozhodnutí Rady o podpisu protokolu k Evropsko-středomořské dohodě mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé o rámcové dohodě mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o obecných zásadách účasti Marockého království v programech Unie (KOM(2010) 232 – nezveřejněno v Úředním věstníku).

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé o rámcové dohodě mezi Evropskou unií a Moldavskou republikou o obecných zásadách účasti Moldavské republiky na programech Unie (KOM(2010) 194 v konečném znění - nezveřejněno v Úředním věstníku).

Protokol k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Státem Izrael na straně druhé o rámcové dohodě mezi Evropským společenstvím a Státem Izrael o obecných zásadách, jimiž se řídí účast Státu Izrael v programech Společenství (Úřední věstník L 129 ze dne 17.5.2008).

Protokol k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií na straně druhé, týkající se rámcové dohody mezi Evropským společenstvím a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií o obecných zásadách pro účast Bývalé jugoslávské republiky Makedonie na programech Společenství (Úřední věstník L 192 ze dne 22.7.2005).

Rámcová dohoda mezi Evropským společenstvím a Srbskem a Černou Horou o obecných zásadách pro účast Srbska a Černé Hory na programech Společenství (Úřední věstník L 192 ze dne 22.7.2005).

Rámcová dohoda mezi Evropským společenstvím a Chorvatskou republikou o obecných zásadách účasti Chorvatské republiky na programech Společenství (Úřední věstník L 192 ze dne 22.7.2005).

Rámcová dohoda mezi Evropským společenstvím a Bosnou a Hercegovinou o obecných zásadách účasti Bosny a Hercegoviny na programech Společenství (Úřední věstník L 192 ze dne 22.7.2005).

Rámcová dohoda mezi Evropským společenstvím a Albánskou republikou o obecných zásadách účasti Albánské republiky na programech Společenství (Úřední věstník L 192 ze dne 22.7.2005).

Rámcová dohoda mezi Evropským společenstvím a Tureckou republikou o obecných zásadách účasti Turecké republiky na programech Společenství (Úřední věstník L 61 ze dne 2.3.2002).

Poslední aktualizace: 28.10.2010

Top