Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Strategie pro Brazílii 2007–2013

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Strategie pro Brazílii 2007–2013

Strategický dokument pro Brazílii na období 2007–2013 stanovuje cíle a akční programy pro spolupráci s Evropskou unií (EU). Na základě potřeb země jsou stanoveny dvě priority, totiž posílení vztahů mezi EU a Brazílií a podpora životního prostředí v rámci udržitelného rozvoje. Na základě těchto dvou priorit představuje strategický dokument činnosti, které je třeba provést, a způsoby jejich provedení. Tento dokument také představuje orientační rámec pro finanční pomoc.

AKT

Evropská komise – Strategický dokument pro Brazílii 2007–2013 (EN)

PŘEHLED

Tento strategický dokument země poskytuje strategický rámec pro spolupráci mezi Evropskou unií a Brazílií na období let 2007–2013. Navrhuje podporu „pružných“ opatření, která by dokázala snížit chudobu a zlepšit hospodářskou a politickou situaci země a její životní prostředí.

Na základě analýzy situace Brazílie se stanoví obě priority spolupráce, které budou vycházet z potřeb země. První priorita spočívá v podpoře výměn, kontaktů a předávání know-how mezi EU a Brazílií tak, aby se zlepšilo sociální vyloučení, zmírnily nerovnosti a posílily se vzájemné znalosti. Druhá priorita spočívá v podpoře projektů napomáhajících ochraně životního prostředí v rámci udržitelného rozvoje.

Politická, hospodářská, sociální situace a životní prostředí

Z hlediska politického představuje Brazílie stabilizovanou demokracii. Musí nicméně ještě vyřešit některé úkoly, mezi něž patří ustavení stabilní parlamentní většiny, posílení vazeb mezi všemi třemi mocenskými úrovněmi (federální, státní a obecní), boj proti korupci a nelegálnímu přisvojování veřejných financí, zlepšení práce soudnictví a veřejné správy, uplatňování právních předpisů ohledně lidských práv a boj proti násilí, které je často spojeno s obchodováním s drogami a sociálním vyloučením.

Z hlediska hospodářského země upřednostňuje makroekonomickou stabilitu. Veřejný dluh se významně snížil, ale stále zůstává ohrožujícím faktorem. Soukromým investicím navíc brání vysoké úrokové míry. Země je zároveň velmi aktivní v oblasti zahraničního obchodu.

Z hlediska sociálního zaznamenáváme sociální a zdravotní ukazatele, které se zlepšují. I přes pokrok v přístupu ke vzdělání přetrvává nerovnováha mezi oblastmi. Velmi nevyvážené je také rozložení bohatství a příjmů.

Brazilské životní prostředí patří mezi nejbohatší na planetě. Země musí chránit 6,5 milionu km2, které tvoří amazonskou pánev, a bojovat proti odlesňování, klimatickým změnám, zhoršování kvality vodních zdrojů a městskému znečištění.

Dvě velké prioritní oblasti

První prioritou je posílit bilaterální vztahy. Cílem je podporovat iniciativy prováděné v rámci odvětvového dialogu EU-Brazílie, které mohou přispět k sociálnímu začlenění a ke snížení nerovností. Zdroje budou přidělovány na posílení dialogů a k financování činností vedoucích ke zlepšení veřejné správy a vypracování politik. Posílení vztahů mezi EU a Brazílií má také za cíl povzbudit vzájemné porozumění a posílit obraz EU v Brazílii, a to pomocí univerzitních výměn a vytvoření Institutu evropských studií v Brazílii.

Druhá priorita má za cíl podporovat v rámci udržitelného rozvoje životní prostředí. Vzhledem k bohatství a šíři biomů má Brazílie významnou roli v environmentálních úkolech planety. Zdroje spolupráce jsou tedy poskytovány na udržitelný rozvoj. Za tímto účelem se EU zavazuje pomáhat Brazílii uskutečňovat rozvojové cíle tisíciletí (MDGs) a také dodržovat její závazky související s úmluvou o biologické rozmanitosti, s rámcovou úmluvou o změně klimatu (EN) (FR) a s Kjótským protokolem. EU také podporuje úsilí zastavit odlesňování a udržitelným způsobem spravovat přírodní zdroje. Boj proti chudobě ve venkovských oblastech musí proto zesílit, neboť je zároveň příčinou i důsledkem ničení přírodních zdrojů.

Podmínky

Pro zavedení strategického dokumentu země je naplánován rozpočet ve výši 61 milionů EUR, v rámci finančního nástroje pro rozvojovou spolupráci (DCI). Strategie rozvojové spolupráce bude stanovena ve dvou národních orientačních plánech, jeden bude pokrývat období 2007–2010 (65 % prostředků), druhý období 2011–2013 (35 % prostředků). Pro celé období 2007–2013 se navrhuje poskytnout 70 % prostředků na posílení dvoustranných vztahů a 30 % na podporu životního prostředí.

Mezi podporované činnosti patří: mechanismus podpory odvětvového dialogu; informační kampaně v médiích; účast odborníků a zástupců občanské společnosti z EU a Brazílie; programy vysokoškolského vzdělávání pro Brazílii (financování studijních stipendií a výměna vyučujících); vytvoření Institutu evropských studií; přednostní přístup místního obyvatelstva k půdě, pokud ji budou využívat k činnosti, která není znečišťující, přináší příjmy a zlepšuje životní podmínky.

Činnosti související s každou prioritou jsou vyhodnoceny. Činnosti související s cílem posílení bilaterálních vztahů musí vyústit v: odvětvové dialogy; zesílenou spolupráci mezi institucemi, organizacemi občanské společnosti a zúčastněnými stranami z obou sfér; intenzivnější výměnu a partnerství mezi univerzitami; šíření informací o EU a také založení evropských studií v Brazílii.

Činnosti v rámci druhé priority související s podporou životního prostředí musí vyústit v: snížení podílu ročního odlesňování; zvýšení příjmů chudého venkovského obyvatelstva; zavedení strategií územního plánování; lepší respektování právního státu v lesních oblastech; nárůst udržitelné ochrany a vytváření hodnot na místní úrovni; posílení pravomocí místní správy ve prospěch udržitelné produkce; otevření nových obchodních okruhů a posílení výzkumu ve prospěch environmentálních činností.

Kontext

Spolupráce mezi oběma partnery je hlavním cílem EU. EU je hlavním obchodním partnerem Brazílie a je na prvním místě mezi investory v zemi. Sama Brazílie je významným regionálním subjektem a usiluje o to, stát se mezinárodním aktérem. Dvoustranné vztahy se zakládají především na rámcové dohodě o spolupráci mezi EU a Brazílií a týkají se celé řady oblastí.

Tento strategický dokument země se zaměřuje na pokračování spolupráce mezi oběma zeměmi a navazuje na činnosti provedené na základě strategického dokumentu země pro období 2002–2006. Ty také zapadají do regionálního rámce Mercosur (rámcová dohoda o spolupráci mezi EU a sdružením Mercosur (DE) (EN) (FR), regionální strategie 2007–2013) a také strategie pro Latinskou Ameriku 2007–2013.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 30. května 2007 s názvem: „Směrem ke strategickému partnerství EU-Brazílie“ (KOM(2007) 281 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

Poslední aktualizace: 12.06.2008

Top