Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Regionální strategie pro Mercosur 2007–2013

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Regionální strategie pro Mercosur 2007–2013

Regionální strategický dokument pro Mercosur označuje priority spolupráce mezi Evropskou unií a regionem pro období 2007–2013. Mezi tyto priority patří posílení Mercosuru, provádění budoucí dohody o spolupráci mezi oběma partnery, spoluúčast občanské společnosti na integračním procesu a také vzájemné poznávání a zviditelňování. Dokument tímto způsobem umožní nasměrovat pomoc na činnosti, které by měly vést k uskutečnění stanovených priorit, a pomocí regionálního informativního plánu na období 2007–2013 stanoví způsoby jejich provedení.

AKT

Evropská komise – Regionální strategický dokument pro Mercosur 2007–2013 (DE) (EN) (FR)

PŘEHLED

Regionální strategický dokument (RSD) stanovuje priority spolupráce mezi Evropskou unií (EU) a Mercosurem pro období 2007–2013. Zaměřuje se na její posílení a zároveň přináší regionální rozměr spolupráce EU s každým členským státem Mercosur – zahrnutý do národních strategických dokumentů (NSD) – tj. Argentinou, Brazílií, Paraguayí, Venezuelou a Uruguayí.

Úkoly pro Mercosur

Mercosur nabývá stále významnějšího politického rozměru, což povzbuzuje integraci regionu a také vedoucí představitele, kteří by s tímto procesem rádi spojili růst, sociální spravedlnost a lidskou důstojnost. Pokroky Mercosuru jsou značné i přes nedokončenou hospodářskou integraci, obchodní spory a rozdíly mezi členskými státy. Region díky propojování se s dalšími zeměmi Jižní Ameriky dosahuje mezinárodního rozměru. Současným cílem je učinit z regionu a jeho členů prvořadé světové aktéry stojící po boku Číny, Indie a Ruska.

Mercosur je navíc čtvrtým hospodářským subjektem na světě, a to i přesto, že jen samotná Brazílie představuje 79 % jeho HDP. Ekonomiky regionu se znovu pozvedly po finančních krizích především díky lepší konkurenceschopnosti, obchodním výhodám, nárůstu světových cen surovin, vývozu a lepšímu hospodářskému klimatu. Rozpočtová situace se kvůli omezení inflačního dopadu během krizových let zlepšila. Avšak i přes mnohý pokrok země Mercosuru i nadále ohrožují výkyvy mezinárodních cen a úrokových sazeb, světové hospodářské oživení a vysoké veřejné zadlužení. Musí se i nadále držet strukturální reformy, rozpočtové konsolidace a musí snižovat chudobu a příjmovou nerovnost.

Od roku 2002 do roku 2005 představovalo obchodování v rámci Mercosuru 15 % z celkového obchodu. Na světové trhy směřuje pouze obchodní struktura Brazílie, zatímco Argentina, Uruguay a Paraguay jsou více závislé na svých partnerech v rámci Mercosuru. Podíl na světovém obchodování tvořil ve stejném období pouze 1,05 % z celkového objemu obchodů. Mercosur se nicméně pod vedením Brazílie snaží diverzifikovat obchodní toky a povzbudit tak obchodování v regionu, především podpisem dohody o volném obchodu mezi Mercosurem a Andským společenstvím. O výraznou část obchodu v regionu se stále dělí NAFTA spolu s EU.

V sociální oblasti se dosáhlo mnohého pokroku, a to především ohledně zdraví a gramotnosti. Nárůst obyvatelstva představuje přibližně 1,1 % s velkými rozdíly v jednotlivých zemích. Spolu s hospodářským růstem by bylo vhodné zaměřit se na růst příjmů a snižování chudoby. Ta byla spolu se zvýšenou nezaměstnaností a sociálním vyloučením následkem recese v letech 1999–2002.

V oblasti životního prostředí zaznamenáváme ohrožení rozmanitých a bohatých ekosystémů regionu. Je třeba posílit iniciativy na ochranu životního prostředí, biodiverzity a ekosystémů a je nutné sledovat cíl udržitelného rozvoje.

Prioritní oblasti regionální strategie 2007–2013

První priorita se zaměřuje na posílení institucionalizace Mercosuru, která umožní zejména vyrovnat zpoždění, s jakým členské státy regionu zavádějí a uplatňují právní předpisy. Zkušenost a pomoc EU s konkrétními projekty institucionálního rozvoje v parlamentu, stálém kontrolním tribunálu a sekretariátu Mercosuru mohou díky své povaze podpořit institucionální účinnost.

Posílení Mercosuru a zavedení budoucí dohody o partnerství mezi EU a Mercosurem tvoří druhou prioritu této strategie. Pro další vývoj směrem k zavedení integrovaného regionálního trhu a pro posílení sdružení Mercosur je nezbytné prohloubit oblasti obchodu a hospodářství a dokončit celní unii.

Budoucí dohoda o partnerství se zaměří na obnovu regionální integrace a na snazší provádění této dohody, především v oblasti obchodu (usnadnění obchodu a celní spolupráce, přijetí mezinárodních norem atd.). Obchodní aspekty a pomoc pro obchodování se řeší na úrovni Mercosuru v rámci tohoto regionálního strategického dokumentu v souladu s jeho integračními schématy, nikoliv na úrovni členských států, jejichž specifika jsou nicméně zohledněna. Aktivita se zaměří na usnadnění integrace trhu a na výrobu, bezpečnost a potravinářskou hygienu, která si vyžaduje vznik rostlinolékařského prostoru, a také na ochranu životního prostředí.

Cílem třetí priority je konsolidovat občanskou společnost a zvýšit její spoluúčast, zlepšit znalosti o regionálním integračním procesu, vzájemné porozumění a poznávání. Regionální integrace musí mít podporu občanské společnosti, aby došlo k oživení integrace a posílení její legitimity. Současně s tím zviditelnění EU umožní vnímat ji více jako politického aktéra a jako vzor integrace, která překračuje pouhé obchodní aspekty. Z tohoto důvodu se činnost zaměří především na vytvoření deseti studijních center EU-Mercosur, zavedení operačního plánu pro vzdělávání na období 2006–2010, na kinematografii a také na pořádání seminářů a workshopů podporujících výměnu zkušeností.

Podmínky

Tento regionální strategický dokument obsahuje regionální informativní plán (RIP). Tento dokument na základě činností, které by měly vést k uskutečnění tří priorit RSD, stanoví plán pomoci. První regionální informativní plán se sestavuje na období 2007–2010, další na období 2011–2013. Regionální strategický dokument tak doplňuje národní strategické dokumenty vypracované pro každou ze zemí Mercosuru, podobně jako regionální strategický dokument pro Latinskou Ameriku. Financování obou regionálních informativních plánů dosahuje 50 milionů EUR, z toho 10 milionů je určeno na financování projektů vycházejících z předchozího dokumentu regionální strategie (2002–2006), který podporoval vzdělávání a informační společnost, 40 milionů je určeno na institucionalizaci (10 % z fondů), posílení regionu a aplikaci dohody o spolupráci EU-Mercosur (70 % z fondů) a na zapojení občanské společnosti do procesu regionální integrace (20 % z fondů). Tento regionální strategický dokument se začleňuje do rámce finančního nástroje pro rozvojovou spolupráci (DCI).

Mezi podporované činnosti patří: hodnocení, programy, strategie, studie, vzdělávání, semináře, konference, workshopy, publikace, statistiky, školení zaměstnanců a úředníků, vznik studijních oborů, související aktivity, dialog, výzkum, subregionální spolupráce, harmonizace právních předpisů a norem. Postupně budou v jednotlivých etapách identifikace stanoveny další činnosti.

Aby bylo možné měřit dopad různých činností a projektů, budou stanoveny ukazatele výkonnosti. Ukazateli, které umožní vyhodnotit účinnost akcí, budou navázaná partnerství, uskutečněné činnosti, společně nastolené politiky, provedené hygienické a potravinářské kontroly, uspořádané konference nebo studie nebo sladěné legislativní texty a normy.

Kontext

Spolupráce mezi EU a Mercosurem se řídí meziregionální rámcovou dohodou o spolupráci se zeměmi Mercosur a začleňuje se do cílů summitu v Rio de Janeiru a jeho závěrů a také posíleného partnerství s Jižní Amerikou. Navazuje tak na priority, výsledky a zkušenosti předchozího regionálního strategického dokumentu pro období 2002–2006 (EN).

See also

  • Další informace získáte na stránce Evropské služby pro vnější činnost (EN) (ES) (FR)

Poslední aktualizace: 29.05.2008

Top