Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Evropsko-středomořská regionální strategie a orientační program 2007–2013

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Evropsko-středomořská regionální strategie a orientační program 2007–2013

Regionální strategický dokument pro Středomoří definuje cíle a konkrétní akční programy spolupráce mezi Evropskou unií (EU) a středomořskými partnerskými zeměmi. Regionální strategický dokument a regionální orientační program na období 2007–2013 představují podmínky provádění.

AKT

Evropský nástroj sousedství a partnerství – regionální strategický dokument (2007–2013) a regionální orientační program (2007–2013) pro evropsko-středomořské partnerství (DE) (EN) (FR)

PŘEHLED

Regionální strategický dokument definuje cíle a priority regionální spolupráce na základě evropského nástroje sousedství a partnerství (ENSP) na období 2007–2013. V tomto kontextu usiluje o naplnění cílů evropské politiky sousedství (EPS), která chce evropsko-středomořskému partnerství přidat další rozměr (barcelonský proces) pro posílení jeho dopadu mimo dvoustranné vztahy.

Politická, hospodářská, sociální a ekologická situace Středomoří je spojena s řadou výzev, které region musí řešit. Regionální spolupráce nabízí reakci na výzvy společného, zejména přeshraničního zájmu zemí v regionu. Regionální strategický dokument takto doplňuje strategické dokumenty jednotlivých zemí vypracované pro Alžírsko, palestinskou samosprávu, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Maroko, Sýrii a Tunisko.

Strategie reakce EU

Evropská unie (EU) usiluje o udržení a zintenzívnění reformního procesu ve středomořských partnerských zemích. Usiluje také o podporu dialogu, posilování domácích politických institucí prostřednictvím spolupráce zajišťované pomocí různých nástrojů.

V tomto směru regionální orientační program určuje prioritní oblasti, které představují přidanou hodnotu prostřednictvím komparativní výhody, kterou mohou přinést posílením evropsko-středomořského partnerství.

Spolupráce v oblasti práva, bezpečnosti a migrace je v regionálním zájmu a zahrnuje tyto činnosti:

 • opatření na budování důvěry v první složku zaměřenou na podporu spolupráce v oblasti civilní ochrany a druhou složku o partnerství pro mír. Regionální orientační program navrhuje konkrétně například podporu pro krizové řízení a provádění kodexu chování v oblasti boje proti terorismu;
 • složka „právo, policie a migrace“ má konsolidovat výsledky získané při předcházejících programech a prohloubit spolupráci při řízení migračních toků mezi zeměmi původu, zeměmi tranzitu a cílovými zeměmi. Tato složka konkrétně podporuje kontakty, odbornou přípravu a pomoc mezi pracovníky činnými v trestním řízení;
 • složka „analýza politik“, s cílem rozvíjet evropsko-středomořskou síť institucí pro zahraniční politiku (EN) (FR) a Ústav pro výzkum hospodářství.

Udržitelný hospodářský rozvoj je prioritou pro dosažení evropsko-středomořské zóny volného obchodu do roku 2010. Tato priorita obsahuje:

 • podporu reforem a investic pro přilákání investorů;
 • spolupráci v oblasti sítí infrastruktury v odvětví dopravy a energetiky;
 • dokončení zóny volného obchodu a regionální hospodářské integrace zajištěním ekologické udržitelnosti regionu;
 • ekologický program týkající se mimo jiné znečištění moří.

Sociální rozvoj a kulturní výměny se zaměřují na mezilidské výměny a zvyšování povědomí o partnerství prostřednictvím médií. K jejich hlavním složkám patří:

 • rovnost žen a mužů a občanská společnost, s cílem motivovat k aktivnímu občanství, posilovat rovnost mezi muži a ženami a podporovat uznávání úlohy žen;
 • informace a komunikace na podporu partnerství a EPS a zlepšení spolupráce mezi EU a různými médii v regionu;
 • Euromed Youth (EN) (FR) na podporu dialogu mezi mladými lidmi na obou stranách Středomoří, integrace mladých lidí a aktivního občanství;
 • dialog mezi kulturami a kulturní dědictví.

Partnerství se sousedními zeměmi tímto způsobem umožňuje významný pokrok v integraci s EU, zlepšení obchodních vztahů a zintenzivnění spolupráce v oblasti bezpečnosti. Nicméně pro zajištění účinnosti partnerství je nutný souhlas a vůle partnerských zemí.

Podmínky

Orientační rozpočet na období 2007–2010 činí 343,3 milionů EUR.

Regionální orientační program na období 2007–2013 předkládá programy pro každou prioritu. Proto definuje výkonnostní ukazatele pro měření dopadu a očekávaných výsledků, jako jsou:

 • opětné vybudování důvěry v každé společnosti a mezi společnostmi posilováním občanské společnosti a nadnárodních vazeb;
 • konsolidace sítí Euromed a policie a soudní spolupráce;
 • podpora sociální integrace migrantních pracovníků a jejich rodin;
 • zvýšení počtu investičních projektů a vytváření nových pracovních míst díky programu podpory regionálních investic;
 • více integrovaných energetických trhů, bezpečných energetických dodávek a rozvinutých propojení a zdrojů obnovitelné energie;
 • větší veřejné povědomí o potřebě ochrany životního prostředí.

Kontext

V souladu s cíli zahraniční politiky EU podporuje prosperitu, solidaritu, bezpečnost a udržitelný rozvoj ve světě a také demokracii a lidská práva. EPS, zahájená v roce 2003, usiluje o naplnění těchto cílů podporou dobrých sousedských vztahů. Proto evropský nástroj sousedství a partnerství, což je finanční nástroj EPS pro období 2007–2013, podporuje partnerské země EPS začleněním regionálního a přeshraničního rozměru. Usiluje také o naplnění cílů stanovených programem MEDA v období let 2002–2006 a vychází ze získaných zkušeností.

SOUVISEJÍCÍ AKT

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 4. prosince 2006 o posílení evropské politiky sousedství (KOM(2006) 726 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).

Poslední aktualizace: 20.05.2008

Top