Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Možnosti spolupráce s Hongkongem a Macaem (2007–2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Možnosti spolupráce s Hongkongem a Macaem (2007–2013)

Komise hodnotí vztahy mezi Evropskou unií (EU) a oběma zvláštními administrativními oblastmi ČLR, tedy Hongkongem a Macaem, ve snaze zlepšit a prohloubit vzájemnou spolupráci. Tato spolupráce v sedmi hlavních oblastech pomůže prohloubit vztahy mezi EU a Čínou.

AKT

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 25. října 2006 nazvané „Evropská unie, Hongkong a Macao: možnosti spolupráce na období 2007–2013“ (KOM(2006) 648 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Vztahy spolupráce mezi Evropskou unií a zvláštními administrativními oblastmi Hongkongu a Macaa spočívají hlavně na činnostech v oblasti hospodářské, obchodní a finanční.

Od navrácení Hongkongu a Macaa pod čínskou správu se obě oblasti řídí zásadou „jedna země, dva systémy“. Jejich vlády totiž mají velkou autonomii v oblasti obchodu, daní, financí a regulace, jakož i vlastní systém soudnictví a tržní ekonomiky. Jsou také členy mezinárodních organizací, jako je Světová obchodní organizace (WTO) a Světová celní organizace (WCO).

Prohloubit spolupráci

Oblast Hongkongu je hlavním centrem námořní a letecké dopravy v Asii. Je to významný obchodní partner EU; mají zde sídlo tisíce evropských podniků a občanů. Pokud jde o diplomatickou přítomnost, má EU v Hongkongu vedle diplomatických a obchodních misí členských států i své stálé zastoupení a obchodní komoru.

Vztahy spolupráce mezi EU a Hongkongem spočívají na řadě dohod v oblasti:

  • obchodu, v rámci mnohostranných závazků WTO;
  • celní spolupráce, zejména s cílem bojovat proti podvodům a padělatelství;
  • readmise osob s nedovoleným pobytem.

Spolupráce se však musí prohloubit v oblastech právních předpisů pro hospodářskou soutěž a ochranu práv duševního vlastnictví.

EU je třetím největším obchodním partnerem Macaa. Úzké vazby na portugalskou kulturu přispívají k pevným vztahům spolupráce.

V roce 1992 uzavřela EU s Macaem dohodu o obchodu a spolupráci, která sloužila jako rámec financování projektů v různých oblastech (vzdělávání, cestovní ruch, program evropských studií, služby, spravedlnost atd.), a readmisní dohodu, která byla podepsána v roce 2002.

Nové oblasti spolupráce

Partneři uvádějí řadu priorit, jež mají prohloubit vzájemnou spolupráci. EU by měla rozšířit a prohloubit rozsah svého zapojení v probíhající trojstranné spolupráci mezi Hongkongem, Macaem a pevninskou Čínou.

V oblasti obchodu a cel je třeba:

  • zlepšit výměnu informací a koordinaci v oblasti bilaterálního a multilaterálního obchodu;
  • posílit ochranu práv duševního vlastnictví, boj proti pašování a bezpečnost námořní dopravy;
  • rozvíjet výměnu osvědčených postupů týkajících se politiky hospodářské soutěže a veřejných zakázek;
  • podporovat podniky a informovat je o možnostech přístupu na trhy, zejména ve prospěch malých a středních podniků (MSP);
  • podporovat výměny mezi vysokými školami, zejména v oblasti odborné přípravy na řízení podniků.

Partneři se také shodli na potřebě dodat novou energii vzájemné finanční spolupráci, a to prostřednictvím dialogu a konvergence týkající se otázek finanční regulace (investiční fondy, právo společností atd.). Spolupráce také musí přispívat k plnění zásad řádné finanční správy, aby se podpořilo podnikatelské prostředí, růst a zaměstnanost.

Také musí pokročit spolupráce v oblasti imigrace a výměn mezi vysokými školami.

V oblasti dopravy je nutné prohloubit spolupráci v otázkách bezpečnosti a regulace námořních předpisů. Partneři sdílejí společné zájmy také v oblasti právní jistoty pro provozovatele letecké dopravy a civilního letectví.

Je třeba provádět činnosti na zlepšení ochrany zdraví, bezpečnosti potravin a výrobků, podporovat zavedení systémů včasného varování pro potraviny a dodržovat evropské bezpečnostní normy.

Další úsilí se musí zaměřit na ochranu životního prostředí, zejména na boj proti znečištění ovzduší a vody a na snížení průmyslových emisí.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Společná zpráva Radě a Evropskému parlamentu: výroční zpráva o Hongkongu za rok 2010 (KOM(2011) 204 v konečném znění – nebyla zveřejněna v Úředním věstníku)

Společná zpráva Radě a Evropskému parlamentu: výroční zpráva o Macau za rok 2010 (KOM(2011) 205 v konečném znění – nebyla zveřejněna v Úředním věstníku)

See also

  • Evropská služba pro vnější činnost, Hongkong (EN) (FR) a Macao (EN) (FR)

Poslední aktualizace: 18.10.2011

Top