Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Finanční nástroj pro spolupráci s průmyslovými a jinými zeměmi a územími s vysokými příjmy (2007–2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Finanční nástroj pro spolupráci s průmyslovými a jinými zeměmi a územími s vysokými příjmy (2007–2013)

Cílem finančního nástroje pro spolupráci pro období 2007–2013 je podporovat posílenou spolupráci mezi Evropskou unií (EU) a zeměmi a územími s vysokými příjmy. Evropské společenství hodlá zintenzivnit své bilaterální vztahy s průmyslovými zeměmi a zeměmi s vysokými příjmy, a posílit tak úlohu a místo EU ve světě, konsolidovat mnohostranné instituce a přispět k rovnováze světového hospodářství a mezinárodního systému.

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 1934/2006 ze dne 21. prosince 2006, kterým se zřizuje finanční nástroj pro spolupráci s průmyslovými a jinými zeměmi a územími s vysokými příjmy

PŘEHLED

V průběhu posledního desetiletí Evropská unie (EU) posiluje dvoustranné vztahy s průmyslovými a jinými zeměmi a územími s vysokými příjmy, zejména Severní Ameriky, východní Asie, jihovýchodní Asie a oblasti Perského zálivu.

Cílem tohoto nařízení je ještě více posílit vztahy EU s těmito zeměmi, což umožní konsolidovat mnohostranné instituce, přispět k rovnováze a rozvoji světového hospodářství a mezinárodního systému a posílit úlohu a místo EU ve světě.

Tyto vztahy se nadto rozvinuly v mnoha různých oblastech. Mohly by se však více prohlubovat v oblastech, v nichž má EU a průmyslové a jiné země a území s vysokými příjmy společné zájmy. Tuto nutnost EU i tyto země uznaly. Cílem finančního nástroje pro spolupráci pro období 2007–2013 v této souvislosti je konsolidovat spolupráci mezi EU a partnerskými zeměmi.

Charakteristika finančního nástroje pro spolupráci

Tento nástroj podporuje veškeré formy spolupráce s průmyslovými a jinými zeměmi a územími s vysokými příjmy, které spadají do pravomocí EU, bez ohledu na to, zda jsou dvoustranné, regionální nebo mnohostranné. Týká se především spolupráce hospodářské, finanční a technické. Nástroj má zejména tyto cíle:

 • podpora spolupráce, partnerství a společných podniků mezi hospodářskými, akademickými a vědeckými činiteli obou stran;
 • povzbuzení dvoustranného obchodu, investičních toků a hospodářských partnerství;
 • podpora dialogu mezi politickými, ekonomickými a sociálními činiteli obou stran;
 • podpora mezilidských vazeb, programů vzdělávání a odborné přípravy;
 • podpora projektů spolupráce v oblastech, jako jsou výzkum, věda a technologie, energetika, doprava a záležitosti životního prostředí a jakékoli další oblasti společného zájmu Společenství a partnerských zemí;
 • posílení povědomí o Evropské unii a jejího pochopení a posílení její viditelnosti v partnerských zemích.

Tento nástroj hodlá rovněž prostřednictvím dialogu a spolupráce podporovat v partnerských zemích oddanost zásadám, na nichž je EU založena, tedy zásady svobody, demokracie, dodržování lidských práv a základních svobod a právního státu.

Měl by tak prosazovat příznivější prostředí pro rozvoj vztahů mezi EU a uvedenými zeměmi a stimulovat dialog.

Nástroj se týká průmyslových a jiných zemí a území s vysokými příjmy, s nimiž EU sdílí podobné politické, hospodářské a institucionální struktury a hodnoty. Vztahy mezi těmito zeměmi a EU jsou již nyní významné. Tyto země jsou často významnými aktéry mnohostranných subjektů.

Jedná se o Austrálii, Bahrajn, Brunej, čínskou Tchaj-pej, Hongkong, Japonsko, Kanadu, Katar, Korejskou republiku, Kuvajt, Macao, Nový Zéland, Omán, Saúdskou Arábii, Singapur, Spojené arabské emiráty a Spojené státy americké. Tento seznam zemí, uvedený v příloze nařízení, může být změněn, především na základě pravidelných přezkumů seznamu rozvojových zemí Výborem pro rozvojovou pomoc Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.

Za účelem podpory regionální spolupráce mohou být pro financování podle tohoto nařízení způsobilé i země, které nejsou uvedeny v příloze, pokud spadá příslušná činnost do regionálního nebo přeshraničního rámce.

Uplatnění nástroje musí rovněž vykazovat soudržnost s vnější činností EU.

Řízení a provádění

Finanční nástroj pro spolupráci se opírá o víceleté programy spolupráce, které uvádějí strategické zájmy a priority Společenství, obecné cíle a očekávané výsledky. Uvádějí rovněž oblasti zvolené pro financování Společenstvím a vymezují orientační přidělení finančních prostředků pro prioritní oblasti a partnerské země. Tyto programy nemohou zahrnovat období delší, než je doba platnosti tohoto nařízení, a v případě nutnosti jsou přezkoumávány v polovině období nebo příležitostně podle potřeby.

Komise přijímá roční akční programy na základě víceletých programů spolupráce. Roční akční programy stanoví sledované cíle, oblasti činnosti, očekávané výsledky, řídicí postupy a celkovou plánovanou částku financování. Obsahují popis operací, které mají být financovány, a údaje o částkách financování.

Subjekty způsobilé k financování jsou mimo jiné tyto:

 • partnerské země a jejich regiony, instituce a decentralizované orgány;
 • mezinárodní organizace, včetně regionálních organizací, pokud přispívají k cílům tohoto nařízení;
 • společné orgány zřízené partnerskými zeměmi a regiony a Společenstvím;
 • agentury EU.

Podpora poskytnutá v rámci tohoto nástroje může mít následující formy:

 • grantové dohody včetně stipendií;
 • veřejné zakázky;
 • pracovní smlouvy;
 • finanční dohody.

Souhrnný rozpočet EU nabízí základ pro financování programů spolupráce buď zcela, nebo ve spolufinancování.. Spolufinancování může probíhat zejména s následujícími subjekty:

 • členské státy, jejich regionální a místní orgány a rovněž jejich veřejné a polostátní instituce;
 • partnerské země a jejich veřejné a polostátní agentury;
 • mezinárodní a regionální organizace, včetně mezinárodních a regionálních finančních institucí;
 • společnosti, firmy, jiné soukromé organizace a podniky;
 • partnerské země přijímající finanční prostředky a jiné subjekty způsobilé pro financování.

Řízení tohoto nástroje vyhovuje požadavkům na ochranu finančních zájmů Společenství. K tomuto účelu mají Komise a Účetní dvůr právo auditu všech dodavatelů a subdodavatelů, kteří obdrželi finanční prostředky Společenství, a to na základě dokladů i na místě, a priori i a posteriori.

Komise financované programy pravidelně vyhodnocuje a sestavuje doporučení pro zlepšení dalších operací. Komise rovněž předkládá Evropskému parlamentu a Radě výroční zprávu o provádění tohoto nařízení, která obsahuje výsledky plnění rozpočtu a uvádí financované činnosti a programy a jejich výsledky.

Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě do 31. prosince 2010 zprávu hodnotící provádění tohoto nařízení v prvních třech letech. V případě potřeby se předkládá i návrh nezbytných úprav tohoto nařízení.

Komisi je při její práci nápomocen výbor.

Nástroj má pro období 2007–2013 k dispozici rozpočet ve výši 172 milionů EUR.

Toto nařízení ruší nařízení (ES) č. 382/2001 o provádění projektů na podporu spolupráce a obchodních vztahů mezi Evropskou unií a průmyslovými zeměmi Severní Ameriky, Dálného východu a Oceánie.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost – Datum ukončení platnosti

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 1934/2006

31. 12. 2006–31. 12. 2013

-

Úř. věst. L 405 ze dne 30. 12. 2006

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1934/2006, kterým se zřizuje finanční nástroj pro spolupráci s průmyslovými a jinými zeměmi a územími s vysokými příjmy (KOM/2009/ 0197 v konečném znění - nebyl zveřejněn v Úředním věstníku Stávající hospodářská, finanční a technická spolupráce mezi Evropskou unií a průmyslovými zeměmi se musí rozšířit i na rozvojové země. Činnosti spolupráce, které probíhají na dvoustranné, regionální nebo mnohostranné úrovni, přispívají k posílení vztahů a dialogu v zájmu Společenství a jeho partnerů.

V rámci zeměpisného rozšíření této spolupráce se tento nástroj musí upravit dle potřeb rozvojových zemí. Doplňuje provádění oficiální rozvojové pomoci. Náklady týkající se daní, cel a jiných poplatků jsou v zásadě nezpůsobilé pro finanční nástroj pro spolupráci.

Postup schvalování: (CNS/2009/0059)

Poslední aktualizace: 07.08.2009

Top