Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Evropsko-středomořské dohody o přidružení

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Evropsko-středomořské dohody o přidružení

Evropská unie (EU) uzavřela v období 1998–2005 evropsko-středomořské dohody o přidružení se sedmi zeměmi jižního Středomoří. Tyto dohody poskytují vhodný rámec pro politický dialog mezi zeměmi Severu a zeměmi Jihu. Zároveň slouží jako východisko pro postupnou liberalizaci obchodu ve středomořském prostoru. Dohody také stanoví podmínky spolupráce mezi EU a každou z partnerských zemí v hospodářské, sociální a kulturní oblasti.

AKTY

Rozhodnutí 2006/356/ES, rozhodnutí 2005/690/ES, rozhodnutí 2004/635/ES, rozhodnutí 2002/357/ES, rozhodnutí 2000/384/ES, rozhodnutí 2000/204/ES, rozhodnutí 98/238/ES, o uzavření Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Libanonskou republikou, Alžírskou demokratickou a lidovou republikou, Egyptskou arabskou republikou, Jordánským hášimovským královstvím, Státem Izrael, Marockým královstvím a Tuniskou republikou na straně druhé

PŘEHLED

Evropsko-středomořské partnerství mezi Evropskou unií (EU) a zeměmi jižního Středomoří bylo zahájeno barcelonským procesem v roce 1995. Toto partnerství v politické, hospodářské a sociální oblasti je založeno na zásadách reciprocity, solidarity a společného rozvoje.

V tomto rámci byly mezi EU, členskými státy a partnerskými středomořskými zeměmi schváleny dohody o přidružení. Tyto dvoustranné dohody nové generace nahrazují dohody první generace, tj. dohody o spolupráci uzavřené v průběhu sedmdesátých let minulého století.

Základním prvkem dohod o přidružení je dodržování demokratických zásad a základních práv.

Odhlédneme-li od jejich dvoustranné povahy a zvláštností každého partnerského státu, odpovídají dohody o přidružení obdobnému schématu. Jejich cílem je podporovat:

 • pravidelný dialog v oblasti bezpečnostní politiky za účelem pěstování vzájemného porozumění, spolupráce a společných iniciativ;
 • spolupráci v hospodářské, obchodní a finanční oblasti s cílem postupně dosáhnout liberalizace obchodu, udržitelného rozvoje regionu a investic;
 • spolupráci v sociální a kulturní oblasti a v oblasti vzdělávání, a to zejména prostřednictvím mezikulturního dialogu, kontroly migrace, rozvoje kvalifikací a podpory dodržování pracovního práva a rovnosti mezi ženami a muži.

Dohody dále podporují spolupráci v rámci regionu mezi jednotlivými středomořskými státy jakožto faktor pro zajištění míru, stability a hospodářského a sociálního rozvoje.

Směřování k zóně volného obchodu

V dohodách o přidružení se počítá s postupným vytvořením zóny volného obchodu ve Středomoří, a to v souladu s pravidly Světové obchodní organizace (WTO). Tato zóna má být vytvořena po uplynutí dvanáctiletého přechodného období, které začne poté, co dohody vstoupí v platnost. Liberalizace obchodu mezi EU a Izraelem však probíhá už nyní.

Volný pohyb zboží mezi EU a středomořskými zeměmi má být docílen prostřednictvím:

 • postupného odstranění cel;
 • zákazu množstevních omezení vývozu a dovozu a všech opatření, která mají obdobný účinek nebo vedou k diskriminaci některé ze stran.

Tato pravidla se týkají zejména dovozu průmyslových výrobků a obchodování se zpracovanými i nezpracovanými zemědělskými produkty a produkty rybolovu.

Z důvodů veřejného zájmu nebo v zájmu ochrany zvláště citlivého hospodářského odvětví je však možné přijmout ochranná opatření.

Pokud jde o právo usazování a poskytování služeb, strany potvrzují svůj závazek podle Všeobecné dohody o obchodu službami (GATS) (EN) (ES) (FR). Partnerské země dále musí po splnění dostatečných podmínek docílit celkové liberalizace kapitálového sektoru.

Je také třeba postupně zavést mechanismus pro urovnávání obchodních sporů.

Institucionální ustanovení

Institucionální struktury jsou stanoveny v rámci jednotlivých dohod o přidružení. Rozhodnutí a doporučení pro realizaci stanovených cílů vydává Rada přidružení organizovaná na úrovni ministrů. Správu dohody a urovnávání sporů souvisejících s uplatňováním dohod zajišťuje Výbor přidružení.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí 2006/356/ES, Libanonská republika

1. 4. 2006

-

Úř. věst. L 143 ze dne 30. 5. 2006

Rozhodnutí 2005/690/ES, Alžírská demokratická a lidová republika

1. 9. 2005

-

Úř. věst. L 265 ze dne 10. 10. 2005

Rozhodnutí 2004/635/ES, Egyptská arabská republika

1. 6. 2004

-

Úř. věst. L 304 ze dne 30. 9. 2004

Rozhodnutí 2002/357/ES, Jordánské hášimovské království

1. 5. 2002

-

Úř. věst. L 129 ze dne 15. 5. 2002

Rozhodnutí 2000/384/ES, Stát Izrael

1. 6. 2000

-

Úř. věst. L 147 ze dne 21. 6. 2000

Rozhodnutí 2000/204/ES, Marocké království

1. 3. 2000

-

Úř. věst. L 138 ze dne 9. 6. 2000

Rozhodnutí 98/238/ES, Tuniská republika

1. 3. 1998

-

Úř. věst. L 97 ze dne 30. 3. 1998

SOUVISEJÍCÍ AKTY

 • Alžírsko

Evropsko-středomořská dohoda zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou na straně druhé (Úř. věst. L 265 ze dne 10.10.2005)

 • Palestinská samospráva

Evropsko-středomořská prozatímní dohoda o přidružení týkající se obchodu a spolupráce mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Organizací pro osvobození Palestiny (OOP) ve prospěch palestinské samosprávy na západním břehu Jordánu a v pásmu Gazy na straně druhé (Úř. věst. L 187 ze dne 16.7.1997) Evropsko-středomořská prozatímní dohoda mezi stranami platí až do uzavření evropsko-středomořské dohody o přidružení. Týká se především otázek obchodu a spolupráce v jiných než politických oblastech.

 • Egypt

Evropsko-středomořská dohoda, kterou se zakládá přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé (Úř. věst. L 304 ze dne 30.9.2004)

 • Jordánsko

Evropsko-středomořská dohoda zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé (Úř. věst. L 129 ze dne 15.5.2002)

 • Izrael

Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Státem Izrael na straně druhé (Úř. věst. L 147 ze dne 21.6.2000)

 • Libanon

Evropsko-středomořská dohoda zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Libanonskou republikou na straně druhé (Úř. věst. L 143 ze dne 30.5.2006)

 • Maroko

Evropsko-středomořská dohoda zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé (Úř. věst. L 70 ze dne 18.3.2000)

 • Tunisko

Еvropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Tuniskou republikou na straně druhé (Úř. věst. L 97 ze dne 30.3.1998)

Poslední aktualizace: 10.03.2011

Top