Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Směrem k strategickému partnerství EU-Brazílie

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Směrem k strategickému partnerství EU-Brazílie

Evropská komise navrhuje strategické partnerství s Brazílií za účelem zintenzivnit a rozšířit spolupráci mezi oběma partnery. Úzká spolupráce by umožnila posílit bilaterální vztahy a postavit se společným výzvám na regionální úrovni (stabilita a prosperita v Latinské Americe, vztahy s Mercosurem) a na celosvětové úrovni (boj proti chudobě, životní prostředí, energetika atd.).

AKT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 30. května 2007 nazvané: „Směrem k strategickému partnerství EU a Brazílie“ (KOM(2007) 281 v konečném znění - nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Evropská unie (EU) navrhuje strategické partnerství jako rámec pro posílení vztahů s Brazílií (navrženo během summitu v Lisabonu dne 4. července 2007). Toto strategické partnerství má za cíl prohloubit spolupráci v oblastech společného zájmu. Regionální a mezinárodní role Brazílie z ní činí přednostního partnera EU.

Společný program

Posílení multilateralismu představuje společný zájem EU a Brazílie, protože ten je obzvláště uzpůsobený tak, aby mohl reagovat na celosvětové výzvy. Důraz by měl být kladen také na zesílenou spolupráci v mezinárodních organizacích (Organizace spojených národů (EN) (ES) (FR), Světová obchodní organizace (EN) (ES) (FR)) prostřednictvím společných postojů a iniciativ. Stejně tak by mělo docházet k větší koordinaci akcí v otázkách zachování míru, podpory celosvětového režimu nešíření jaderných zbraní nebo jednání pro ukončení cyklu z Dohá.

Lidská práva, demokracie a řádná správa jsou společné hodnoty, jejichž dodržování oba partneři podporují prostřednictvím mezinárodních norem a nástrojů, zejména v rámci Organizace spojených národů. Nicméně spolupráce na podporu těchto hodnot by měla dojít ještě zlepšení.

Realizace rozvojových cílů tisíciletí (MDG) (EN) (ES) (FR) a regionální a sociální rozvoj představují další oblast společného zájmu. Vzhledem k tomu, že Brazílie se zavázala bojovat proti chudobě a nerovnosti, oba partneři by mohli v této otázce pracovat společně. Společné tematické programy, které mezi sebou nastolili pro reformy nebo sociální rozvoj, by mohly být vhodnými nástroji a jako takové být rozšířeny zejména na portugalsky hovořící země (třístranná spolupráce). Brazílie rovněž zavedla účinnou politiku ve prospěch sociálního a regionálního rozvoje, čímž se stala méně závislou na pomoci. Nicméně přetrvávající sociální a regionální nerovnosti by mohly být předmětem posíleného dialogu vycházejícího z předávání zkušeností.

Brazílie disponuje největším tropickým pralesem na světě, je tak stěžejním partnerem v otázkách ochrany životního prostředí, zejména v boji proti klimatickým změnám a ochraně biodiverzity. Partneři by tak měli spojit své úsilí v rámci dohody o biologické rozmanitosti, jež je součástí cíle 2010 v otázce biodiverzity, a v jednáních o globální dohodě pro období po roce 2012. Správa vod, ochrana mořského prostředí, boj proti znečištění rtutí nebo udržitelné způsoby spotřeby a produkce představují rovněž společné výzvy.

Pokračování v dialogu o otázkách energetiky, který byl zahájen v roce 2007, by mohlo posílit regulační a technickou spolupráci a otevřít nové perspektivy pro energetickou bezpečnost, životaschopnost a účinnost, stejně jako pro udržitelný rozvoj. V souladu se zdroji energie EU v horizontu do roku 2020 představují obnovitelné energie a biopaliva, u kterých Brazílie hraje velice důležitou úlohu, další společné výzvy.

Stabilita a prosperita Latinské Ameriky budou těžit ze spolupráce obou partnerů. Brazílie již nyní hraje zásadní roli v této oblasti na bilaterální a regionální úrovni. Sociální soudržnost představuje v tomto ohledu společný akční rámec, ať jde o konference EU - LAK (Latinská Amerika - Karibik), nebo o mezinárodní organizace a občanskou společnost.

Vzhledem ke své důležitosti a vlivu hraje Brazílie klíčovou roli v regionální integraci v rámci organizace Mercosur, která bude moci v rámci strategického partnerství využít zkušenosti EU. Integrace Mercosuru (EN) (ES) (FR) představuje rovněž významný krok pro EU, jež usiluje o posílení vzájemných vztahů prostřednictvím komplexní a vyvážené dohody.

Mělo by dojít rovněž k posílení bilaterálních obchodních a ekonomických vztahů. Strategické partnerství umožní zintenzivnit spolupráci a dialog v oblastech společných zájmů a v oblastech majících vliv na zaměstnanost a sociální soudržnost. Prostředky pro zintenzivnění těchto vztahů jsou jasné a stabilní rámce, bilaterální dohody a účast Brazílie na některých programech Společenství. Důraz bude kladen na obchod a investice se zlepšením přístupu na trhy, na ekonomické a finanční otázky, na informační společnost a potenciál informačních a komunikačních technologií (IKT), na leteckou a námořní dopravu, na vědu, technologii a inovace a také na satelitní navigaci (Galileo).

V oblasti justice, svobody a bezpečnosti by EU a Brazílie měly v rámci bilaterálních a multilaterálních dohod spolupracovat v boji proti organizovanému zločinu, korupci, nelegální imigraci a obchodu s neoprávněně drženými drogami. Měla by být přijata dohoda o zrušení víz pro krátkodobé pobyty, aby bylo zaručeno stejné nakládání jak s brazilskými, tak s evropskými občany.

A jedním z dalších aspektů strategického partnerství je sbližování národů. Mělo by dojít rovněž k zintenzivnění výměn v oblasti vysokoškolského vzdělávání v rámci programů Společenství (ALßAN (EN) (ES) (FR), Erasmus Mundus a ALFA (EN) (ES) (FR)). Kulturní a jazyková diverzita by mohla být více podporována v mezinárodních organizacích, jako je Unesco. Měly by být rovněž podporovány kontakty mezi občanskými společnostmi a podniky na obou stranách v rámci programu „Mládež v akci“ nebo na okraji summitů.

Kontext

Strategické partnerství umožní prohloubit vztahy mezi EU a Brazílií, které v současné době spočívají na rámcové dohodě o spolupráci z roku 1992 a na rámcové dohodě o spolupráci EU-Mercosur z roku 1995.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Společné prohlášení přijaté během summitu EU-Brazílie dne 4. července 2007 v Lisabonu (EN). Během prvního summitu, který proběhl v Lisabonu 4. července loňského roku, EU a Brazílie zahájily své strategické partnerství, jehož naplňování by mělo spočívat na strategickém plánu. Oba partneři se tak zavázali společně reagovat na celosvětové výzvy (mír a bezpečnost, reforma Spojených národů, vymýcení chudoby, životní prostředí, energetika, klimatické změny atd.) posílením politického dialogu a podporou multilateralismu. Paralelně s tím se dohodli na posílení vzájemného politického dialogu v jednotlivých sektorech (námořní doprava, informační společnost, životní prostředí, udržitelný rozvoj), zahájení nových dialogů (energetika, zaměstnanost a sociální otázky, regionální rozvoj, kultura a vzdělání) a potřebě nastolit konzultační mechanismus pro sanitární a fytosanitární otázky. Rovněž se zavázali rozšířit a prohloubit své ekonomické a obchodní vztahy (liberalizace výměn, zjednodušení investic, uzavření asociační dohody EU-Mercosur, nastolení dialogu o makroekonomických a finančních otázkách atd.).

See also

  • Více informací o summitu EU-Brazílie dne 4. července 2007 v Lisabonu (EN)

Poslední aktualizace: 19.12.2007

Top