Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Postup EU v nestabilních situacích

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Postup EU v nestabilních situacích

V tomto sdělení je navržena strategie dohodnutého a koordinovaného postupu Evropské unie (EU) při nestabilních situacích ve třetích zemích. Tato strategie je založena na lepším využití jednotlivých nástrojů, kterými EU disponuje na politické, diplomatické, humanitární, rozvojové a bezpečnostní úrovni.

AKT

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 25. října 2007 - Úvahy o postupu EU v nestabilních situacích činnost ve složitém prostředí pro trvale udržitelný rozvoj, stabilitu a mír (KOM(2007) 643 v konečném znění - nezveřejněno v Úředním věstníku).

PŘEHLED

Nestabilní situace představují významnou překážku pro udržitelný rozvoj, regionální stabilitu a mezinárodní bezpečnost. Jejich původ souvisí s několika faktory, jako je strukturální nestabilita hospodářství, některé nedostatky v demokratické správě věcí veřejných, ničení životního prostředí nebo přístup k přírodním zdrojům. V těchto situacích není stát schopen nebo ochoten plnit své povinnosti týkající se poskytování základních služeb, správu zdrojů, garanci právního státu, zajišťování bezpečnosti obyvatelstva a ochranu práv a svobod občanů.

Jakožto hlavní poskytovatel humanitární a rozvojové pomoci a významný aktér v oblasti mezinárodní politiky a bezpečnosti má EU při řešení nestabilních situací zvláštní odpovědnost.

V oblasti předcházení nestabilním situacím existují nástroje včasného varování, analýzy, monitorování a hodnocení. Při zavádění preventivních opatření hrají významnou roli rozvojová spolupráce a politické nástroje. Rozvojová spolupráce umožňuje bojovat proti základním příčinám nejistoty. V tomto kontextu je třeba posílit potenciál strategických dokumentů zemí. Politický dialog je zase zásadním prvkem všech dohod o spolupráci mezi EU a třetími zeměmi, který může pomoci vytvořit strategie pro jednotlivé země, jež povedou k trvalému překonání nestability.

Řešení nestability je v první řadě zajištěno dlouhodobou rozvojovou spoluprací, zejména prostřednictvím strategických dokumentů zemí. V případech, kdy to z důvodu zhoršení situace již není možné, používá EU politické a diplomatické nástroje. A konečně, pokud nestabilní situace přerostou v krizi s humanitárními následky, je poskytnuta humanitární pomoc.

Řešení nestability musí být přizpůsobeno situaci dané země, přičemž strategický postup musí být zaměřen dlouhodobě, zatímco postup v úvodní fázi se musí soustředit na bezprostřední potřeby obyvatelstva, zejména zranitelnějších skupin. Navíc je důležité dbát toho, aby někteří příjemci pomoci „neosiřeli“ tj. aby nebyli zanedbáni. Za tímto účelem je nutné usilovat o doplňkovost opatření pomocí Kodexu chování EU a v rámci rozvojové pomoci pak s použitím metodiky pro identifikaci opomíjených krizí. V rámci EU je také nutný vyšší stupeň koordinace.

Postup ve fázi po krizi je zajišťován strategickým rámcem „Propojení pomoci, obnovy a rozvoje“, jehož cílem je vytvoření synergií mezi ukončováním humanitární pomoci a přechodem k rozvojové činnosti. Komise zdůrazňuje potřebu tento rámec zlepšovat, zejména prostřednictvím lepší integrace správy věcí veřejných, institucionálního rozvoje a bezpečnosti.

EU musí při řešení nestability dosáhnout lepší korelace prostředků, kterými disponuje, tj. nástrojů Společenství, mechanismů společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP) a evropské bezpečnostní a obranné politiky (EBOP) i dvoustranné pomoci členských států. Musí především podporovat větší stupeň synergie mezi stávajícími finančními nástroji, kterými jsou:

 • Evropský rozvojový fond (ERF), z něhož jsou financovány flexibilní mechanismy pro opatření po mimořádných událostech a přechod k rozvojové fázi;
 • nástroj rozvojové spolupráce (NRS) a nástroj pro evropské sousedství a partnerství (NESP) zavádějící zvláštní nouzový postup, jenž umožňuje přechod k rozvoji, a zvláštní opatření prováděná v situacích, kdy nelze použít nástroje pro stabilitu a humanitární pomoc;
 • nástroj pro stabilitu umožňuje poskytnout podporu v případě krizových situací či vznikajících krizí, počáteční politické stabilizace po krizi či v případě rychlé obnovy po přírodních katastrofách;
 • nástroj humanitární pomoci je využíván tam, kde mají krize humanitární následky, a to nezávisle na úrovni nestability a na příčinách krize;
 • tématický program pro účast nestátních subjektů a místních orgánů na rozvoji a evropský nástroj pro demokracii a lidská práva (ENDLP) zavádí postupy použitelné v situacích, jež nejsou příznivé pro rozvoj založený na účasti nebo pro dodržování lidských práv. ENDLP především umožňuje financovat činnosti bez souhlasu vlády partnerské země, což je v některých nestabilních situacích zásadní;
 • rozpočtová podpora, kterou Komise mnohokrát použila v situacích po skončení konfliktu k řešení naléhavých finančních potřeb, konsolidaci klíčových funkcí státu a udržení sociální stability.

Komise navrhuje sérii opatření, a to zejména:

 • schválení a provedení zásad vhodné mezinárodní činnosti v nestabilních státech a situacích (DE) (EN) (ES) (FR), vypracovaných Výborem pro rozvojovou pomoc (VRP) Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD);
 • systematičtější zařazování otázek nestability do politického dialogu s nestabilními partnerskými zeměmi;
 • pravidelnou výměnu analýz rizika a příslušných reakcí EU v terénu i v ústředí;
 • sestavení přehledu forem dvoustranné podpory a podpory Společenství se zvláštním důrazem na doplňkovost mezi společnými akcemi SZBP/EBOP, nástrojem pro stabilitu, africkým mírovým projektem a nástroji dlouhodobé spolupráce;
 • přezkoumání hodnotících a analytických nástrojů pro monitorování správy věcí veřejných, konfliktů a katastrof;
 • zlepšení mechanismu rozpočtové podpory, mimo jiné prostřednictvím zesílené koordinace s mezinárodními finančními institucemi;
 • posílení partnerství s OSN a dalšími mnohostrannými aktéry.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Závěry Rady k postupu EU v nestabilních situacích. Zasedání Rady pro obecné záležitosti a vnější vztahy - 19. listopadu 2007 (nezveřejněno v Úředním věstníku).

Rada jménem EU schválila mimo jiné „zásady vhodné mezinárodní činnosti v nestabilních státech a situacích“ a vyzvala Komisi, aby předložila prováděcí plán na rok 2009 založený na jejích závěrech.

Poslední aktualizace: 31.01.2008

Top