Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Partnerství s Kapverdskou republikou

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Partnerství s Kapverdskou republikou

Evropská unie (EU) navrhuje posílit své vztahy s Kapverdskou republikou v rámci dohody z Cotonou na základě zvláštního partnerství. To se zaměří zejména na spolupráci na politické úrovni a v oblastech bezpečnosti, regionální integrace, znalostní společnosti a boje proti chudobě.

AKT

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 24. října 2007 o budoucnosti vztahů mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou (KOM(2007) 641 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Kapverdská republika a EU jsou spjaty historickými, lidskými, náboženskými, jazykovými a kulturními pouty. Sdílejí společné základní sociopolitické hodnoty, jako jsou například obrana demokracie a lidských práv, prosazování řádné správy, míru, bezpečnosti a boje proti terorismu a kriminalitě. Kapverdy s Evropskou unií sdílejí i priority, zejména co se týká boje proti ilegálnímu obchodu s drogami a nelegálnímu přistěhovalectví. V tomto ohledu vyzývá EU Kapverdy k posílení policejní a soudní spolupráce.

Zvláštní partnerství EU-Kapverdy

Vzhledem k rostoucímu zájmu Kapverd sblížit se s EU a zejména pak s jejími nejvzdálenějšími regiony v Severním Atlantiku (Azory, Madeira a Kanárské ostrovy) a za účelem naplnění oboustranných zájmů EU a Kapverd v oblasti bezpečnosti a rozvoje Komise navrhuje vytvoření zvláštního partnerství. Cílem zvláštního partnerství je posílit spolupráci a konvergenci politik mezi oběma stranami v souvislosti s prováděním dohody z Cotonou.

Uvažované partnerství je charakterizováno:

 • posilováním politického dialogu mezi oběma stranami na základě akčního plánu, který pokryje priority naplánované v rámci procesu rozvoje zvláštního partnerství a začlení nástroje spolupráce uvedeného v dohodě z Cotonou;
 • vyhledáváním forem spolupráce doplňujících tradiční akce doposud prováděné v rámci dohody z Cotonou;
 • podporou progresivního procesu založeného na pružném akčním plánu, aby mohl být přizpůsobován vývoji země a jejích vztahů s EU a třetími zeměmi;
 • sledováním pokroku, kterého bylo ze strany Kapverd dosaženo v oblasti řádné správy;
 • podporou sbližování Kapverd s nejvzdálenějšími regiony i se zbytkem EU a posilováním vztahů se západoafrickým regionem i v rámci Hospodářského společenství států západní Afriky (ECOWAS);
 • podporou konvergence v oblasti evropských norem a standardů za účelem posílení komparativních výhod země.

Toto partnerství otevírá nové vyhlídky umožňující zejména:

 • posílit spolupráci obou stran na politické, hospodářské, obchodní, správní a soudní úrovni;
 • zajistit konvergenci právních předpisů a ekonomických a technických norem;
 • nabídnout Kapverdám v rámci sblížení s nejvzdálenějšími regiony přístup na vnitřní trh EU a možnost postupně se podílet na určitých politikách a programech EU;
 • podporovat aktivity mající za cíl sblížit Kapverdy s acquis communautaire ve všech oblastech, na něž se vztahuje akční plán.

Akční plán pro zvláštní partnerství, který představuje celkový strategický rámec, se opírá o následující pilíře:

 • řádná správa věcí veřejných prováděná Kapverdami, zejména upevňování demokracie, právního státu a účasti občanské společnosti. Partnerství bude zaměřeno také na práva dětí a žen, integraci přistěhovalců, boj proti domácímu násilí a na reformu soudnictví a veřejných financí;
 • bezpečnost a stabilita zajišťovaná zejména prostřednictvím akcí v oblastech boje proti organizovanému přeshraničnímu zločinu, účinného řízení migračních toků a bezpečnosti na moři realizovaných na přeshraničním a regionálním základě;
 • regionální integrace jak na úrovni nejvzdálenějších regionů (zejména prostřednictvím účasti země na Programu nadnárodní spolupráce Madeira, Azory, Kanárské ostrovy (MAC) v období 2007–2013 a na mechanismech spolupráce nejvzdálenějších regionů), tak na úrovni západní Afriky (při uvážení zvláštností Kapverd v rámci Dohody o hospodářském partnerství a skutečného využívání prostředků čerpaných z regionálních orientačních programů Evropského rozvojového fondu);
 • konvergence politik v technické a normativní oblasti v odvětvích, na která se vztahuje akční plán;
 • pokrok na cestě ke „znalostní společnosti“, kde je prioritou hospodářský, společenský a kulturní rozvoj cestou vzdělávání, výzkumu a informačních a komunikačních technologií;
 • boj proti chudobě, zejména prostřednictvím aktivit v oblasti ochrany životního prostředí a přírodních zdrojů, ochrany mořského prostředí a posílené spolupráce v oblasti rybolovu.

Provádění akčního plánu bude financováno zejména z prostředků ERF a Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) v rámci programu MAC na období 2007–2013. Souhrnný rozpočet Evropského společenství dále podpoří specifické aktivity, zejména tematické programy financované za účelem spolupráce a rozvoje a aktivity financované nástrojem stability, nástrojem na podporu demokracie a lidských práv anástrojem pro humanitární pomoc. Toto financování posílí vlastní prostředky kapverdské vlády.

Akční plán bude plánem na dobu neurčitou, který bude pravidelně revidován. Trojka EU zajistí jeho sledování a provádění na politické a technické úrovni.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Závěry Rady o budoucnosti vztahů mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou. Rada ve složení pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy – 19. listopadu 2007 (Nebyly zveřejněny v Úředním věstníku)

Poslední aktualizace: 08.01.2008

Top