Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Podpora afrického zemědělství

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Podpora afrického zemědělství

Evropská unie má v úmyslu podpořit rozvoj zemědělství v Africe v rámci dlouhodobé spolupráce s africkými organizacemi na regionální a kontinentální úrovni. Tato podpora umožní posílit růst tohoto odvětví zejména prostřednictvím zdokonalení zemědělských politik a správy věcí veřejných.

Spolupráce se zaměří na oblast subsaharské Afriky, kde bude rozvoj zemědělství nejdůležitějším prostředkem pro dosažení rozvojových cílů tisíciletí, co se týče odstranění chudoby a hladu.

AKT

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 24. července 2007 – Podpora afrického zemědělství – Návrh na spolupráci v rámci kontinentu a regionů v oblasti rozvoje zemědělství v Africe (KOM(2007) 440 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Zemědělství * a rozvoj venkova jsou zásadní pro snížení chudoby a dosažení rozvojových cílů tisíciletí (MDGs) v Africe. Zemědělství hraje klíčovou roli pro hospodářský růst kontinentu, představuje zhruba třetinu hrubého národního produktu (HNP) a pracuje v něm velká část obyvatel. Zemědělství souvisí s otázkami potravinové bezpečnosti, dostupnosti sociálních služeb v oblastech venkova a ochrany ekosystémů a biodiverzity.

Za účelem rozvoje zemědělství v Africe Evropská unie (EU) navrhuje rámec spolupráce s Africkou unií (AU) na kontinentální a regionální úrovni. Zaměřením se na vybudování kapacit a na institucionální posílení regionálních a kontinentálních organizací tato spolupráce doplní a podnítí rozvoj zemědělství na národní úrovni. Obecně řečeno, veřejný sektor by měl v oblasti zemědělství hrát efektivnější roli, zejména prostřednictvím zajištění vhodného regulačního rámce a intervence v případě selhání trhu.

Spolupráce bude založena na principech formulovaných v konsensu o rozvoji a strategii pro Afriku a na prioritách vymezených v Souhrnném programu rozvoje zemědělství v Africe (CAADP) (EN) spuštěném AU a Novým partnerstvím pro rozvoj Afriky (NEPAD (EN) (FR)). Spolupráce bude rovněž vedena se snahou o harmonizaci a přiřazení dárců v souladu s Pařížskou deklarací (EN) a o soudržnost s ostatními politikami EU, zejména v oblastech zemědělství, rybolovu, obchodu, ochrany spotřebitelů a energetiky.

Na základě priorit formulovaných v CAADP Komise navrhuje následující oblasti spolupráce:

 • začlenění zemědělství do programů rozvoje na národní, regionální a kontinentální úrovni s cílem vytvoření soudržných politik, strategií a rozpočtů v oblasti rozvoje;
 • posílení správy zemědělského sektoru za účelem usnadnění přechodu od zemědělství v rukou drobných zemědělců ke komerčně životaschopnému a udržitelnému zemědělství provozovanému rodinami. Navrhovaná opatření mají za cíl zejména soudržnost mezi zemědělskými politikami na regionálních a národních úrovních a také podporu partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem. Spolupráce je zaměřena rovněž na kontinentální a regionální organizace zastupující výrobce a profesní sdružení s cílem posílit jejich schopnost účastnit se na formulování a provádění politik;
 • rozvoj zemědělského výzkumu a znalostních systémů prostřednictvím podpory většího využívání stávajících inovací, usnadňování přístupu ke znalostem a zlepšení koordinace programů zemědělského výzkumu na národní, regionální a mezinárodní úrovni. Tento rozvoj umožní zlepšit udržitelnou produktivitu venkova a zvýšit nutriční hodnotu zemědělské produkce;
 • zlepšení fungování regionálních trhů se zemědělskými produkty za účelem umožnění přístupu na lukrativní trhy a zajištění bezpečnosti výrobků pro spotřebitele. Jedná se zejména o usnadnění fyzického přístupu na trhy, využívání obchodních prostor a vytvoření vhodných právních a regulačních rámců (např. ohledně sanitárních a fytosanitárních opatření);
 • zlepšení účinného řízení přírodních zdrojů za účelem zajištění udržitelného a rentabilního využívání zdrojů v oblasti hospodaření s půdou, rybolovu a lesnictví. To zahrnuje zejména formulaci regionálních a kontinentálních zásad a spolupráci při boji proti nelegálnímu využívání zdrojů;
 • zvýšení životaschopnosti odvětví chovu hospodářských zvířat posílením znalostí týkajících se boje proti nákazám za účelem snížení úhynu zvířat a zlepšení prevence. Spolupráce má za cíl rovněž zlepšit využívání půdy a postavit se ekologickým problémům souvisejících s chovem hospodářských zvířat;
 • snížení rizik souvisejících s cenovými výkyvy, nestabilitou trhu, klimatickými změnami a přírodními katastrofami. Uvažovaná opatření zahrnují rozvoj kapacit ohledně připravenosti, prevence a schopnosti reakce na katastrofy a ohledně lepšího přístupu na mezinárodní pojišťovací trhy.

Realizace se bude opírat o spolupráci několika partnerů, zejména Komise AU, NEPAD a regionálních hospodářských společenství (REC).

Její koordinace bude probíhat na třech úrovních:

 • s africkými institucemi v rámci CAADP. Na této úrovni budou hrát klíčovou roli AU a NEPAD;
 • s ostatními dárci prostřednictvím celosvětové platformy dárců pro rozvoj venkova (GDPRD) (EN), jejímiž členy jsou i Komise a některé členské státy;
 • uvnitř EU prostřednictvím zlepšení výměny informací a vytvořením společných iniciativ podpory afrického zemědělství.

Monitorování spolupráce bude zajišťovat platforma partnerství CAADP a partnerské fórum Afrika (AFP (EN) (FR)). Platforma GDPRD zajistí monitorování projektů a programů financovaných dárci, harmonizaci a soulad.

Význam strategických směrů spolupráce v oblasti rozvoje zemědělství bude podléhat stejnému procesu přezkumu jako obecný program spolupráce s AU.

Klíčové pojmy aktu

 • Zemědělství: výraz zahrnuje pěstování rostlin, chov zvířat, rybolov a lesní hospodářství.

Poslední aktualizace: 07.11.2007

Top