Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Partnerství EU-Afrika pro infrastrukturu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Partnerství EU-Afrika pro infrastrukturu

Pro svůj hospodářský růst a lidský a sociální rozvoj Afrika nezbytně potřebuje infrastrukturu. V tomto kontextu Komise zahajuje partnerství s Afrikou za účelem vybudování rozsáhlých infrastrukturních sítí. Toto partnerství představuje ústřední prvek strategie Evropské unie pro Afriku přijaté v prosinci 2006.

AKT

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 13. července 2007 – Propojit Afriku: Partnerství mezi EU a Afrikou v oblasti infrastruktury (KOM(2006) 376 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Infrastruktura v Africe: současný stav

Omezený přístup k dopravě, telekomunikačním službám a k energii a pitné vodě představuje v Africe závažnou překážku pro snižování chudoby a naplňování rozvojových cílů tisíciletí (MDGs). Rozvoj vhodné infrastruktury a souvisejících služeb umožní zvýšit hospodářský růst a stimulovat obchod a regionální integraci.

Africké dopravní systémy zůstávají nerozvinuty, neboť pohyb osob a zboží je založen především na silniční dopravě, jejíž propojení a služby jsou nedostatečné. Energetický potenciál kontinentu je vysoký, ale není účinně využíván. Vodní zdroje jsou nerovnoměrně rozložené a jsou ovlivňovány významnými sezonními výkyvy; většina obyvatelstva nemá přístup k pitné vodě a k základním hygienickým službám. Přístup k telekomunikačním službám je drahý a nerovnoměrný, africká digitální propast je nejhlubší na světě.

V devadesátých letech africké vlády a členské státy Evropské unie (EU) postupně snížily podíl zdrojů přidělovaných na rozvoj infrastruktury na kontinentu. Zvýšení investic se tudíž jeví jako nezbytné. EU má v úmyslu navázat na již dosažený pokrok, a to prostřednictvím spolupráce mezi Komisí, africkými vládami a dalšími dárci. Například rozvoji obchodu a regionální ekonomické integraci přineslo prospěch zlepšení základní silniční sítě a námořních přístavů.

Partnerství pro řešení problémů

Tváří v tvář těmto problémům EU zahajuje partnerství s Afrikou pro rozvoj rozsáhlých infrastrukturních sítí na kontinentu. Toto partnerství je založeno na strategii EU pro Afriku a na cílech vymezených krátkodobým akčním plánem pro infrastrukturu (i-STAP) Africké unie (AU) a partnerství NEPAD (Nové partnerství pro rozvoj Afriky).

Partnerství je zaměřeno především na infrastrukturu umožňující v Africe vzájemné propojení na kontinentální a regionální úrovni, jmenovitě na následující oblasti:

 • doprava (silniční a železniční sítě, přístavy, mořské a říční cesty, letecká doprava) – snížit náklady a zlepšit kvalitu služeb;
 • voda a hygienická zařízení – zlepšit řízení vodních zdrojů na místní úrovni, celostátní úrovni a na úrovni přeshraničních povodí a zlepšit přístup k pitné vodě a přiměřeným hygienickým podmínkám;
 • energie – rozšíření sítí, distribuce do venkovských regionů a zlepšení přeshraničních spojení;
 • informační a komunikační technologie (IKT) – zajištění přiměřeného přístupu k dostupným technologiím prostřednictvím podpory regulační reformy, vybudování kapacit a rozvoje širokopásmové infrastruktury.

Partnerství podporuje investice do fyzické infrastruktury, opatření pro institucionální rozvoj a posílení kapacit a opatření na podporu politického a regulačního rámce na vnitrostátní úrovni.

Afrika může využít odborné znalosti a zkušenosti, které EU získala při budování transevropských sítí (TEN) a regionální infrastruktury, zejména metodiky pro určování prioritních projektů a principů dosahování konsensu při harmonizaci regulačních rámců.

Operace v rámci partnerství jsou vedeny se snahou o soudržnost investic na kontinentální a regionální úrovni s národními strategiemi pro rozvoj infrastruktury a snížení chudoby. Partnerství proto funguje na třech úrovních:

 • na kontinentální úrovni AU-NEPAD koordinuje stanovování kontinentálních a regionálních priorit;
 • na regionální úrovni národní orientační programy podporují politické a regulační rámce, které doprovází materiální investice;
 • na národní úrovni AU-NEPAD a delegace EU společně dohlížejí na národní akce, které přispívají k dosahování cílů partnerství.

Financování operací realizovaných v rámci partnerství je založeno na několika nástrojích:

 • regionální a státní zdroje přidělené z 10. Evropského rozvojového fondu (ERF) ve výši 5,6 miliard EUR. Tato částka představuje značné navýšení zdrojů ERF dosud přidělených na africkou infrastrukturu (v rámci 9. ERF 3,75 miliard EUR);
 • zdroje uvnitř AKT včetně finančních prostředků z facilit pro energii a vodu;
 • nový Svěřenecký fond vytvořený EU a Evropskou investiční bankou (EIB) zejména pro investice do přeshraniční infrastruktury. Tento fond je spolufinancován Komisí, zúčastněnými členskými státy a evropskými a africkými institucemi financujícími rozvoj. Během počáteční fáze v letech 2006–2007 bylo do fondu vloženo 87 milionů EUR, které budou přidělovány ve formě grantů od Společenství a členských států. Dalších 260 milionů EUR bude rozděleno ve formě půjček od EIB.

Pro úspěch partnerství je nezbytná účinná koordinace mezi Komisí, členskými státy a dalšími mezinárodními iniciativami, jako např. Světovou bankou a EIB. Tato koordinace by měla doplnit přisvojení si projektů jejich příjemci, zejména prostřednictvím politického závazku vlád uplatňovat řádnou správu věcí veřejných ve všech sektorech infrastruktury. Účast soukromého sektoru na partnerství je rovněž podporována.

Klíčové pojmy aktu

 • Celkový počet obyvatel Afriky bez přístupu k pitné vodě: 42 %.
 • Celkový počet obyvatel bez přístupu k základním hygienickým zařízením: 60 %.
 • Celkový počet obyvatel bez přístupu k elektřině: více než 80 %.
 • Využití hydroelektrického potenciálu k výrobě elektřiny: 7 %.

Poslední aktualizace: 31.10.2007

Top