Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Správa konsensu o rozvoji

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Správa konsensu o rozvoji

Rozvojových cílů tisíciletí (MDGs) nebude možné dosáhnout bez řádné správy věcí veřejných. Toto sdělení navrhuje, aby Evropská unie (EU) posílila podporu řádné správy věcí veřejných v rozvojových zemích a vyzývá Společenství a členské státy k harmonizaci jejich snah v této oblasti.

AKT

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 30. srpna 2006 – Správa věcí veřejných v evropském konsensu o rozvojové politice – Na cestě k harmonizovanému přístupu uvnitř Evropské unie (KOM(2006) 421 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

V rámci Evropského konsensu o rozvoji, který zdůraznil důležitost začlenit koncept demokratické správy věcí veřejných do každého ze sektorových programů, Komise Evropské unii navrhuje společný přístup ke správě věcí veřejných.

Nový přístup

Komise zdůrazňuje důležitost přistupovat ke správě věcí veřejných z širšího hlediska a vzít v úvahu veškeré její rozměry (politický, hospodářský, ekologický a sociální). Řádná správa věcí veřejných znamená více než jen boj proti korupci, zahrnuje také aspekty jako přístup ke zdravotní péči, vzdělání a spravedlnosti, pluralismus médií, fungování parlamentu a řízení veřejných financí a přírodních zdrojů.

Přístup navrhovaný Komisí je zaměřen na politický dialog, závazek vlád a občanů partnerských zemí provádět reformy a na podněcující opatření s cílem podpořit zintenzivnění reformních snah v rozvojových zemích. Identifikace reforem a podpůrných opatření vhodných pro situaci v každé jednotlivé zemi vyžaduje zhodnocení stavu správy věcí veřejných v dané zemi. Toto zhodnocení je prováděno za použití participačního přístupu, který povzbuzuje lokální aktéry (např. vládu a občanskou společnost), aby vyvíjeli vlastní analytické nástroje a kapacity.

Za předpokladu vytvoření vhodných podmínek pro demokratickou kontrolu, finanční řízení a institucionální rozvoj umožňuje rozpočtová pomoc posílit správu věcí veřejných a orgánů na centrální a místní úrovni. Komise vyzdvihuje její zvýšené využití a skutečnost, že umožňuje reagovat na problémy související s nedostatkem politické legitimity a kapacity, které charakterizují některé rozvojové země a zejména pak „zranitelné země“.

Účinnost tohoto nového přístupu závisí na schopnosti dárců jednat koordinovaným a harmonizovaným způsobem, zejména co se týče nástrojů pro analýzu správy věcí veřejných a strategií reakce. V tomto kontextu členské státy a Komise učinily posun ke společnému programování a vytvořily Kodex pravidel EU, pokud jde o doplňkovost a dělbu práce v oblasti rozvojové politiky.

Země Afriky, Karibiku a Tichomoří (AKT)

Správa věcí veřejných již tvoří součást pravidelného politického dialogu se zeměmi AKT, jehož podpora bude ještě dále posílena. Při programování 9. Evropského rozvojového fondu (ERF) byla programům v této oblasti přidělena částka 870 milionů EUR (tedy 10 % z rozdělované hodnoty). Mimo to 10. ERF předvídá vytvoření pobídkové tranše v hodnotě 3 miliard EUR, z čehož 2,7 miliardy EUR bude určeno pro vnitrostátní alokace a 300 milionů EUR pro regionální fondy. Přístup země k této rezervě bude podmíněn výsledky jejího dialogu s Komisí ohledně plánu správy věcí veřejných. V tomto kontextu bude pro zemi stanoven profil správy věcí veřejných.

Správa věcí veřejných jako horizontální téma bude začleněna do všech oblastí spolupráce. Kromě toho dojde k zavedení nových postupů přihlížejících k novým ustanovením Dohody z Cotonou a přijatým regionálním strategiím pro Afriku, Karibik a Tichomoří.

V Africe je správa věcí veřejných začleněna rovněž do dialogu a spolupráce mezi panafrickými institucemi a EU. Komise navrhuje posílení podpory institucí Africké unie a Afrického mechanismu vzájemného hodnocení (MARP) v rámci Nového partnerství pro rozvoj Afriky (NEPAD).

Další rozvojové země

Komise podporuje prosazování demokracie, lidských práv a řádné správy věcí veřejných ve všech dalších rozvojových zemích, a to na základě strategií vypracovaných v závislosti na specifických okolnostech každého regionu.

Ve spolupráci se zeměmi účastnícími se politiky sousedství jsou prioritní oblasti finanční podpory ze strany EU voleny na základě akčních plánů zaměřených na správu věcí veřejných a schvalovány společně s dotyčnými zeměmi. Pokrok, jehož bylo dosaženo v různých oblastech správy věcí veřejných, je předmětem pravidelného sledování. Správa věcí veřejných je dále podporována prostřednictvím mechanismů spolupráce, jakými jsou např. twinning, TAIEX a iniciativa SIGMA, které byly původně vyvinuty v souvislosti s rozšiřováním. Další podporu politických a hospodářských reforem v těchto zemích nabízí nová facilita „Správa věcí veřejných“.

Ve svém sdělení z roku 2005 se Komise zavázala k podpoře správy věcí veřejných v zemích Latinské Ameriky. Komise tudíž zamýšlí pokračovat v podpoře modernizace států v regionu prostřednictvím přístupu uzpůsobeného potřebám daných zemí, které se v závislosti na stabilitě těchto zemí liší. Komise bude nadále pokračovat v podporování regionální integrace, která, zahrnujíc v sobě vytvoření a dodržování společných pravidel, představuje významný nástroj správy věcí veřejných v hospodářské a obchodní oblasti.

V Asii bude EU podporovat dialog s Čínou a Indií. V zemích střední Asie je politický dialog na regionální a bilaterální úrovni posilován přítomností zvláštního zpravodaje pro demokratickou správu věcí veřejných. Správa věcí veřejných je součástí spolupráce se Sdružením národů jihovýchodní Asie (ASEAN) a neformálního dialogu s ASEM (Setkání Asie-Evropa). V programování na období 2007–2013 je správa věcí veřejných tématem prolínajícím se všemi aktivitami spolupráce v zemích regionu a rovněž ohniskovým sektorem spolupráce s některými z těchto zemí.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru ze dne 20. října 2003: Správa věcí veřejných a rozvoj (KOM(2003) 615 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

Poslední aktualizace: 11.10.2007

Top