Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Od strategie pro Afriku ke strategickému partnerství EU-Afrika

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Od strategie pro Afriku ke strategickému partnerství EU-Afrika

Dva roky po přijetí strategie Evropské unie (EU) pro Afriku v roce 2005 EU a Afrika redefinují své partnerství ve světle hlubokých proměn, kterými v posledních letech prošly. Nyní nastal čas posunout se od strategie pro Afriku k strategickému partnerství s Afrikou.

AKT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 27. června 2007 – Od Káhiry k Lisabonu – Strategické partnerství EU-Afrika (KOM(2007) 357 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

HISTORICKÉ SOUVISLOSTI: OD KÁHIRY K LISABONU

Historicky první summit mezi Evropskou unií (EU) a Afrikou, který proběhl v roce 2000 v Káhiře, zahájil strukturovanější politický dialog mezi EU a Afrikou včetně pravidelných zasedání vysokých úředníků a ministrů. Po vytvoření nového partnerství pro rozvoj Afriky (NEPAD) v roce 2001 a po založení Africké unie (AU) v roce 2002 měl druhý summit proběhnout v roce 2003 v Lisabonu, ze sporných důvodů souvisejících s účastí některých zemí byl však tento summit odložen.

Během společného zasedání s Komisí AU v říjnu roku 2005 Evropská komise přijala sdělení o strategii EU pro Afriku, které bylo Evropskou radou formálně schváleno v prosinci stejného roku. Tato strategie umožnila posílení soudržné politiky v rámci EU a lepší koordinaci politik Komise a členských států týkajících se Afriky.

V prosinci 2005 se účastníci pátého zasedání ministrů EU-Afrika v Bamaku dohodli, že dalším krokem by mělo být vyvinutí společné strategie EU-Afrika. Tento postoj následně potvrdily v prosinci 2006 Evropská rada a v lednu 2007 summit AU.

Tato strategie má posílit politický dialog mezi EU a Afrikou s cílem:

 • překročit rámec prosté rozvojové spolupráce zahájením dialogu o společných politických zájmech a otázkách společného zájmu;
 • překročit hranice afrického kontinentu posunutím se od strategie zaměřené výlučně na africké záležitosti k evropským a globálním záležitostem a v souvislosti s tím jednat na příslušných fórech;
 • opustit podporu roztříštěného afrického úsilí a nalézt regionální a globální řešení nejzávažnějších úkolů;
 • zajistit větší zapojení afrických a evropských obyvatel do strategického partnerství a přispět tak k posílení občanské společnosti na obou kontinentech.

Po schválení celkové koncepce společné strategie na zasedání osmé ministerské trojky EU-Afrika byla strategie v konečné podobě přijata na druhém summitu EU-Afrika (viz „Související akty“).

NÁVRHY PRO SPOLEČNOU STRATEGII EU-AFRIKA

Společná strategie bude zaměřena na čtyři hlavní politické cíle:

 • posílení partnerství, aby bylo skutečným vztahem mezi rovnými partnery;
 • podpora klíčových otázek rozvoje, jako například podpora míru a bezpečnosti, správy věcí veřejných a lidských práv, obchodu a regionální a kontinentální integrace v Africe;
 • společné řešení globálních výzev;
 • podpora široce pojatého a rozsáhlého partnerství zaměřeného na obyvatele.

Konkrétně Komise navrhuje pět společných iniciativ, které budou začleněny do akčního plánu připojeného ke společné strategii. Jedná se o:

Partnerství v oblasti energetiky

Toto partnerství bude tvořit platformu usilující o:

 • posílení stávajícího dialogu o otázkách přístupu k energii a energetické bezpečnosti;
 • zvýšení investic do energetické infrastruktury;
 • vyšší využívání příjmů z těžby ropy a zemního plynu v zájmu rozvoje;
 • začlenění klimatických změn do rozvojové spolupráce.

Partnerství by mělo vyrůst na stávajících nástrojích, např. na:

Partnerství v oblasti klimatických změn

Partnerství posílí spolupráci mezi EU a AU v následujících oblastech:

 • snižování nebezpečí katastrof;
 • zastavení odlesňování;
 • podpora účasti rozvojových zemí na světovém trhu s uhlíkem;
 • podpora a využívání technologií šetrných k životnímu prostředí;
 • zlepšení monitorování dopadů klimatických změn na životní prostředí.

V lednu 2007 vrcholní představitelé AU uznali zranitelnost Afriky vůči klimatickým změnám a v prohlášení z Addis Abeby o klimatických změnách se zavázali, že klimatické změny začlení do národních a subregionálních rozvojových politik, programů a aktivit. Tato dohoda je dobrým základem pro partnerství mezi EU a AU v této oblasti.

Partnerství v oblasti migrace, mobility a zaměstnanosti

Co se týče migrace, bude spolupráce EU a Afriky spočívat ve zřízení sítě migračních observatoří na území Afriky, které budou shromažďovat, analyzovat a šířit informace o migračních tocích v rámci afrických zemí a mezi Afrikou a EU. Zvláštní pozornost bude věnována otázce kvalifikované pracovní síly.

Co se týče mobility, bude partnerství usilovat o posílení afrických informačních a řídících kapacit v oblasti migrace. Prostřednictvím uzavření partnerství bude podporován pohyb kvalifikovaných pracovních sil mezi evropskými a africkými institucemi, například vysokými školami a nemocnicemi.

Aby byla Afričanům nabídnuta plnohodnotná alternativa k migraci do Evropy, bude se partnerství zabývat vytvořením početnějších a kvalitnějších pracovních míst v Africe, a to zejména ve formálním hospodářství.

Partnerství v oblasti demokratické správy věcí veřejných

AU a EU musí stimulovat dialog o otázkách společného zájmu týkajících se věcí veřejných, jako jsou např. lidská práva a řízení přírodních zdrojů, a to prostřednictvím fóra o správě věcí veřejných, kterého se budou účastnit také nestátní subjekty, národní parlamenty, místní orgány a regionální organizace. EU bude dále zkoumat nové strategie, jak ze strany Společenství a členských států zvýšit financování podpory panafrické struktury správy.

Institucionální a politická struktura

Komise zdůrazňuje potřebu posílit dialog mezi všemi orgány EU a AU, zejména mezi Evropským parlamentem a Panafrickým parlamentem a mezi Komisemi EU a AU. Kromě toho by EU a AU mohly pořádat společné schůzky ministrů. Tyto snahy budou vycházet ze stávajících pravidelných schůzek ministerské trojky EU-Afrika pořádaných dvakrát ročně a z vrcholných setkání hlav států či vlád, která by se mohla konat každé dva až tři roky, střídavě v Evropě a v Africe.

Na tomto základě budou evropští a afričtí partneři společně spolupracovat na formulaci společné strategie a akčního plánu. Kromě již zmiňovaných iniciativ se uvažuje o vytvoření partnerství v oblastech míru a bezpečnosti, demokratické správy věcí veřejných a lidských práv, vědy, informační společnosti a vesmíru, a věnovat obzvláštní důležitost naplňování rozvojových cílů tisíciletí (MDGs).

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Lisabonská deklarace (EN) (FR) (Nebyla zveřejněna v Úředním věstníku)

Tato deklarace, která byla na závěr druhého summitu EU-Afrika konaného ve dnech 8. a 9. prosince 2007 přijata hlavami států a vlád 53 afrických zemí a 27 členských států EU, pokládá základy nového strategického rovného partnerství mezi Afrikou a EU. Tato deklarace, která obsahuje filozofii a závazky partnerství, byla přijata zároveň s první společnou strategií EU-Afrika a jejím prvním tříletým akčním plánem na roky 2008–2010 (EN) (FR).

Určené strategické priority tvoří základ osmi partnerství, jejichž vývoj bude zhodnocen na příštím summitu v roce 2010. Tato partnerství pokrývají následující oblasti: mír a bezpečnost, demokratická správa věcí veřejných a lidská práva, obchod a regionální integrace, naplňování MDGs, energie, věda, informační společnost a vesmír.

Poslední aktualizace: 16.05.2008

Top