Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Společný rámec pro společné víceleté programování

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Společný rámec pro společné víceleté programování

Toto sdělení navrhuje společný rámec pro programování rozvojové pomoci za účelem zvýšení její účinnosti. Toto programování představuje jednu ze složek akčního plánu Evropské unie (EU) pro účinnost pomoci.

AKT

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 2. března 2006 nazvané: „Posilování dopadu evropské pomoci: společný rámec pro vytváření strategických dokumentů o zemích a společné víceleté programování“ (KOM(2006) 88 v konečném znění – Úř. věst. C 130 ze dne 3.6.2006)

PŘEHLED

Rámec programování pro strategické dokumenty o zemích (SDZ) je nástrojem víceletého programování, který byl přijat v roce 2000 v souvislosti s reformou řízení vnější pomoci poskytované Komisí. Mezi lety 2002 až 2006 byl použit pro programování SDZ a strategických dokumentů pro regiony (SDR) pro všechny země využívající prostředky z Evropského rozvojového fondu (ERF) a účastnící se programů ALA, MEDA, TACIS a CARDS. Použití SDZ/SDR umožnilo zlepšit kvalitu procesů programování Komise. Kvalita a účinnost SDZ byla dále posílena revizemi v polovině období v letech 2004 a 2005; regionální strategie byly revidovány v roce 2005.

Toto sdělení navrhuje aktualizaci rámce programování pro SDZ z roku 2000 s cílem zavedení společného víceletého programování zaměřeného na:

 • usnadnění postupného přiřazování dárců k cyklům víceletého programování partnerské země;
 • zvýšení možnosti synchronizace postupů programování mezi členskými státy a Komisí.

Společné víceleté programování je jednou ze složek akčního plánu Evropské unie pro účinnost pomoci a jedním z principů stanovených v „Evropském konsensu o rozvoji“.

Principy účinného programování

Komise doporučuje, aby se struktura SDZ a jejich základní složky řídily následujícími principy:

 • soulad s dohodami o spolupráci a partnerství a soulad s regionálními strategiemi;
 • soulad s cíli Evropského konsensu (vymýcení chudoby, udržitelný rozvoj, prosazování demokracie atd.);
 • soudržnost mezi cíli rozvojové politiky a cíli ostatních politik, které definují vztahy s partnerskou zemí;
 • uvážení rozličnosti partnerů, jak co se týče všeobecné politiky a programů spolupráce, tak víceoborových otázek, jako jsou například rovnost pohlaví, lidská práva a udržitelný rozvoj;
 • sdílení informací se všemi zúčastněnými aktéry a komplementarita mezi činnostmi Komise, členských států a činnostmi ostatních mezinárodních dárců;
 • využití podpory ze souhrnného a/nebo sektorového rozpočtu jako podmínka provádění;
 • zaměření se na omezený počet oblastí zásahu;
 • příprava strategie a programování na základě agendy partnerské země;
 • využití výsledkových indikátorů při programování, provádění a zhodnocování za účelem měření dopadu pomoci;
 • zapojení občanské společnosti, soukromého sektoru, místních orgánů a parlamentu do vypracování a provádění strategie spolupráce;
 • pravidelné vyhodnocování výkonnosti SDZ za účelem upřesnění strategie v závislosti na výsledcích.

Základní složky SDZ

Komise navrhuje, aby SDZ obsahovaly složky, které Komise považuje za základní, tedy:

 • rámec pro vztahy mezi dárcem a partnerskou zemí (včetně dohod o přidružení a dohod o partnerství);
 • analýza země:
 • celkový pohled na současnou i dřívější spolupráci dárce;
 • popis stavu partnerství s partnerskou zemí;
 • strategie dárce pro spolupráci, jeho specifické cíle, soudržnost s ostatními nástroji vnější pomoci a politikami a doplňkovost s programy ostatních dárců;
 • národní orientační program (NOP), tj. pracovní program, který při pokrytí více let vymezuje měřitelné cíle, cílové skupiny, programy pro dosažení těchto cílů, příspěvek dárce, charakter a rozsah mechanismů podpory, dosažené výsledky a plán realizace;
 • přílohy zahrnující synoptickou tabulku země, shrnutí profilu v oblasti životního prostředí, výhledovou finanční matrici dárců, profil migrace, popis komunikace s nestátními organizacemi a případně plán harmonizace.

Na základě těchto složek Komise vypracuje SDZ. Tento plán se uskuteční postupně: okamžitě v případě Afriky, Karibiku a Tichomoří (země AKT), později v případě regionů Asie a Latinské Ameriky, zemí, na které se vztahuje evropská politika sousedství, a Ruska.

Postup vypracování SDZ

Společné programování musí být procesem:

 • flexibilním, který se přizpůsobí situaci v partnerské zemi a větší či menší připravenosti dárců na harmonizaci;
 • postupným, aby zohledňoval postupné fáze integrace na základě vývoje situace;
 • otevřeným nejen pro členské státy, aby do něj bylo možné začlenit případné již probíhající procesy s cílem zavést společné programování;
 • ve kterém má partnerská země roli hybné síly při přípravě a koordinaci společného programování. Zemím, které nejsou schopny hrát tuto roli hybné síly, se musí dostat potřebné podpory pro její zvládnutí;
 • vychází ze zastoupení Komise a jiných rozvojových partnerů v terénu, kteří zajišťují častou komunikaci mezi centrálou a místními zastoupeními.

Fáze společného programování

První fází procesu společného programování je společná analýza prvků nezbytných pro vymezení strategie pro spolupráci. Těmito prvky jsou:

 • hodnocení celkové politické situace;
 • zhodnocení makroekonomického, sociálního a ekologického kontextu země;
 • formulace priorit partnerské země;
 • analýza poučení získaných z předchozí spolupráce a analýza soudržnosti s ostatními politikami v partnerské zemi.

Druhou fází je vypracování společné strategické reakce obsahující následující prvky:

 • společné vymezení cílů spolupráce s partnerem;
 • vymezení oblastí zásahu spolu s dělbou práce mezi partnery (finanční matrice dárců);
 • uvedení údajů o finančních příspěvcích a o analýze rizik a závazky partnerských zemí přijaté na základě společné dohody.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Závěry Rady o „Financování rozvojové pomoci a o účinnosti pomoci: poskytování větší, účinnější a rychlejší pomoci“. Rada ve složení pro obecné záležitosti a vnější vztahy – zasedání dne 11. dubna 2006 (Nebyly zveřejněny v Úředním věstníku) Rada schvaluje návrh Komise týkající se společného víceletého plánování a přijímá referenční model pro tvorbu strategických dokumentů o zemích a principy týkající se společného víceletého programování.

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 2. března 2006 nazvané: „Financování rozvoje a účinnost pomoci - Problémy rozšíření pomoci Evropské unie v letech 2006–2010“ (KOM(2006) 85 v konečném znění – Úř. věst. C 130 ze dne 3. 6.2006)

Sdělení Komise ze dne 2. března 2006 nazvané: „Pomoc EU: poskytování větší, účinnější a rychlejší pomoci“ (KOM(2006) 87 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

Poslední aktualizace: 31.08.2007

Top