Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Program akce pro boj proti nedostatku pracovníků ve zdravotnictví (2007–2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Program akce pro boj proti nedostatku pracovníků ve zdravotnictví (2007–2013)

Tento akční program navrhuje opatření na státní, regionální a celosvětové úrovni s cílem vyřešit problém nedostatku lidských zdrojů ve zdravotnictví v rozvojových zemích.

AKT

Sdělení komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 21. prosince 2006 nazvané „Evropský akční program pro řešení kritického nedostatku zdravých pracovníků v rozvojových zemích (2007–2013)“ (KOM(2006) 870 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Současný akční program stanoví akce na třech úrovních – na státní, regionální a celosvětové úrovni –, které reagují na kritický nedostatek lidských zdrojů ve zdravotnictví.

AKCE NA STÁTNÍ ÚROVNI

Na státní úrovni má akční program pět cílů:

 • Přispívat k politickému a strategickému dialogu a plánování na úrovni zemí. Komise zejména navrhuje, že Evropská unie (EU) by měla:
 • Budování kapacit lidských zdrojů ve zdravotnictvíprostřednictvím:
 • Reforma veřejné služby a zlepšení podmínek pro výkon služby ve zdravotnictví s cílem zlepšit přístup chudých a okrajových zájemců ke službám a zajistit udržení pracovníků ve zdravotnictví zlepšením pracovního prostředí a zvýšením mezd.
 • Boj proti HIV/AIDS, tuberkulóze a malárii, které prohloubily krizi nedostatku pracovní síly ve zdravotnictví a přispěly k ještě vyššímu zatížení systému zdravotnictví v rozvojových zemích. Akční program předpokládá, že EU podpoří zapracování strategie Světové zdravotnické organizace „léčení, vzdělávání, udržení pracovníků“ („Treat, Train, Retain“) do strategií jednotlivých států v oblasti zdraví a bude nadále podporovat Globální fond pro boj proti AIDS, tuberkulóze a malárii.
 • Prosazování rovnosti žen a mužů v poskytování zdravotních služeb prostřednictvím mechanismů podporujících úlohu žen coby pracovní síly ve zdravotnictví, s konkrétním zaměřením na problematiku rovnosti žen a mužů v oblasti vzdělání, náboru pracovních sil, mezd, kariérního postupu a pracovní pozice s rozhodovacími pravomocemi.

EU dále musí:

 • podporovat a posilovat místní společenství podporou poskytování služeb společenstvím a rodinám;
 • posílit evropské technické odborné znalosti v oblasti plánování lidských zdrojů ve zdravotnictví, zejména rozvojem sdružení příjemců spravujících technickou pomoc;
 • podporovat nestabilní státy nebo státy, v nichž došlo ke konfliktu a kde vlády mají omezené kapacity plánovat vnitrostátní lidské zdroje.

AKCE NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

Akční program stanoví, že akce na celosvětové a regionální úrovni jsou koordinovány prostřednictvím „akční platformy“, která zapojí hlavní zainteresované strany, a měly by o nich informovat světové a regionální pozorovatelské organizace.

Podpora politického vedení v Africe

Vzhledem k nepřiměřenému dopadu krize pracovníků ve zdravotnictví v Africe musí EU podporovat to, aby se hlas Afriky promítl do světové reakce na krizi související s lidskými zdroji ve zdravotnictví. EU zejména podporuje rostoucí vůdčí postavení Africké unie (AU) a Nového partnerství pro rozvoj Afriky (NEPAD), v oblasti regionálních akcí a vybudování regionální akční platformy.

Příspěvek k rozvoji regionálních zdrojů v oblasti vzdělávání

EU bude podporovat akce na posílení kapacity v oblasti vzdělávání prostřednictvím 7. rámcového výzkumného programu (2007–2013) a jeho specifické akce v rámci mezinárodní spolupráce. Kromě toho bude podporovat rozvoj vzdělávacích sítí v rámci regionů a mezi nimi navzájem a zejména budování „sítě excelence“ na základě propojení sever-jih a jih-jih. A nakonec pracovní skupina pro rozvoj elektronického zdravotnictví (eHealth) v Africe, kterou vytvořila Komise společně s Evropskou kosmickou agenturou a Světovou zdravotnickou organizací, bude zkoumat potenciál informačních technologií.

EU dále musí:

 • podporovat uzavírání regionálních dohod o sdílení dovedností a rozvoji v Africe s cílem posílit regionální trh s lidskými zdroji za účelem zamezení odlivu mozků;
 • podpořit rozvoj regionální pozorovatelské organizace v Africe jako zdroj osvědčených postupů na regionální úrovni;
 • podpořit budování regionálních výzkumných kapacit a zejména rozvoj kapacit klinického výzkumu prostřednictvím Partnerství mezi evropskými a rozvojovými zeměmi pro klinické zkoušky (EDCTP (EN)) pro subsaharskou Afriku.

AKCE NA CELOSVĚTOVÉ ÚROVNI

Akční program zdůrazňuje potřebu lepší koordinace mezinárodní odezvy na krizi lidských zdrojů ve zdravotnictví. Navrhuje zejména akci na dvou úrovních:

Vnitřní akce EU

Komise přijala opatření na posílení plánování lidských zdrojů EU ve zdravotnictví a podporu „mobility mozků“, tj.:

 • vytvoření zásad, kterými se bude řídit nábor pracovníků ve zdravotnictví v rámci EU a nábor pracovníků ze třetích zemí, které budou usilovat o minimalizaci jakéhokoli negativního dopadu na kapacitu pracovní síly ve třetích zemích;
 • soustředění se na otázky, jako je převoditelnost důchodových práv a uznávání kvalifikací;
 • podpora partnerství mezi lékařskými institucemi v EU a v rozvojovém světě.

Akce na celosvětové úrovni

EU usiluje o podporu financování na celosvětové úrovni pro budování kapacit lidských zdrojů ve zdravotnictví v rozvojových zemích. Při mezinárodních jednáních bude EU podporovat význam:

 • dlouhodobého předvídatelného financování;
 • určení způsobů, jak překonat makroekonomické překážky na úrovni zemí, které mohou omezit investování do zdravotnictví;
 • zajištění sjednocení priorit v jednotlivých zemích.

FINANCOVÁNÍ

Akční program zdůrazňuje potřebu zvýšit předvídatelnou dlouhodobou pomoc, aby země přijímající pomoc měly potřebný finanční prostor pro zajištění dlouhodobých investic. Komise dále vytvoří rámec, který umožní zachytit a pravidelně aktualizovat činnosti členských států a Komise v oblasti lidských zdrojů a porovnat míru finanční podpory EU s dalšími dárci. A konečně se Komise rozhodla použít 40,3 milionu EUR na rozpočet tematického programu investování do lidských zdrojů k podpoře katalytické činnosti v oblasti lidských zdrojů ve zdravotnictví na celosvětové a regionální úrovni.

MONITOROVÁNÍ A HODNOCENÍ

EU podpoří rozvoj rámce pro monitorování a hodnocení v oblasti lidských zdrojů ve zdravotnictví na úrovni zemí a bude monitorovat akce EU podle plánovaného předávání zpráv parlamentu a Radě o akčním programu boje proti HIV/AIDS, malárii a tuberkulóze.

Kontext

Tento akční program navazuje na sdělení Komise z prosince 2005 o krizi nedostatku pracovní síly ve zdravotnictví v rozvojových zemích, které zdůraznilo důležitost komplexní reakce na tento problém ze strany EU. Tento akční program byl schválen Radou dne 14. května 2007.

Poslední aktualizace: 24.07.2007

Top