Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Strategie pro dosažení rovnosti žen a mužů v rozvojové politice

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Strategie pro dosažení rovnosti žen a mužů v rozvojové politice

Komise představuje pokyny k důslednějšímu přihlížení k rovnosti žen a mužů a k posílení role žen v politice rozvojové spolupráce Evropské unie (EU). Dále navrhuje konkrétní činnosti v oblastech, v nichž je tato rovnost v rozvojových zemích nejslabší.

AKT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 8. března 2007 - Rovnost žen a mužů a posílení postavení žen v rámci rozvojové spolupráce (KOM(2007) 100 v konečném znění - nezveřejněno v Úředním věstníku).

PŘEHLED

Rovnost příležitostí je zásadním faktorem trvale udržitelného rozvoje, a to zejména v oblastech, v nichž je v rozvojových zemích tato rovnost nejslabší a kterými jsou:

 • zaměstnanost a hospodářská činnost, jelikož většina žen pracuje v neformálním sektoru s nízkou produktivitou a nízkými příjmy, za špatných pracovních podmínek a s minimálním či žádným sociálním zabezpečením;
 • řízení, jelikož v mnohých zemích jsou ženy při rozhodovacích procesech opomíjeny. Aby se zaručila ochrana základních lidských práv žen, musí být právní předpisy zaručující rovná práva pro všechny ženy i muže skutečně uplatňovány;
 • přístup ke vzdělání, kde je nerovnost mezi ženami a muži spojena zejména s každodenními domácími pracemi, které jsou ženy nuceny vykonávat;
 • zdravotnictví, jelikož ženy mají omezený přístup žen k základním zdravotnickým službám, a to zejména, pokud jde o oblast sexuálního a reprodukčního zdraví;
 • sexuální násilí.

Komise uznává, že v rozvojové spolupráci bylo na cestě k rovnosti žen a mužů dosaženo významných pokroků. Toto téma se čím dále výrazněji stává součástí dialogu s partnerskými zeměmi a předmětem konzultací EU s občanskou společností. Vedle toho bylo dosaženo pokroku v provádění projektů a programů týkajících se rovnosti žen a mužů a v oblasti vytváření kapacit členských států i Komise.

Komise však zdůrazňuje, že i přes tyto pokroky stále přetrvávají problémy, které se týkají:

 • pokroku na cestě k dosažení rozvojových cílů tisíciletí (RCT), zejména pokud jde o cíl odstranit nerovnost žen a mužů v oblasti základního a středoškolského vzdělávání. Rozvojové cíle tisíciletí se navíc zaměřují na rovnost žen a mužů především v oblasti zdravotnictví a vzdělávání, a další aspekty této rovnosti opomíjejí;
 • překážek společenské a kulturní povahy spojených s tradičními společenskými strukturami, které nepodporují změny vžitého rozdělení rolí mezi muži a ženami;
 • plného přihlížení k rovnosti žen a mužů ve strategiích jednotlivých států a v realizaci rozvojové spolupráce EU.

Cíle strategie

Prvním cílem strategie EU je zvyšování účinnosti systematického přihlížení k otázce rovnosti žen a mužů. To zahrnuje činnosti ve třech směrech:

 • v politické rovině Komise zdůrazňuje, že je třeba řešit otázku rovnosti žen a mužů v rámci politického dialogu s partnerskými zeměmi na nejvyšší úrovni;
 • v oblasti rozvojové spolupráce Komise navrhuje:
 • v oblasti vytváření institucionálních kapacit Komise doporučuje, aby byly ve fázi hodnocení a uplatňování používány praktické nástroje. Dále zdůrazňuje, že partnerským zemím a pracovníkům je třeba poskytnout lepší přístup k informacím a osvědčeným postupům a umožnit jim vzdělávání v oblasti rovnosti žen a mužů.

Druhým cílem je přesměrování konkrétních opatření v partnerských zemích tak, aby bylo podpořeno posílení postavení žen. Komise vypracovala opatření zejména v následujících oblastech:

 • správa a řízení, zejména posílení postavení žen v politice, podpora lidských práv, vývoj ukazatelů k měření nerovnosti žen a mužů, posílení úlohy žen v konfliktních a postkonfliktních situacích;
 • zaměstnanost a hospodářské činnosti, zejména posílení postavení žen v hospodářské a společenské oblasti a rovné zacházení s ženami a muži v pracovních kolektivech, analýza rozpočtu pro řešení otázky rovnosti žen a mužů a správa veřejných financí založená na zásadě rovnosti pohlaví;
 • vzdělávání, zejména zrušení školních poplatků, zavedení motivačních prvků na podporu školní docházky u dívek, zlepšení školního prostředí, přihlížení k rovnosti pohlaví mezi dospívajícími a zvyšování gramotnosti dospělých;
 • zdravotnictví, zejména prosazování systémů sociálního zabezpečení pro nemajetné ženy a ochrana sexuálního a reprodukčního zdraví (např. prostřednictvím kampaní prevence HIV/AIDS a vzděláváním porodních asistentek, které dosud pracují tradičními metodami, aby došlo ve venkovských oblastech ke snížení úmrtnosti rodiček a novorozenců);
 • sexuální násilí, zejména reforma příslušných právních předpisů, ochrana obětí, zvyšování povědomí prostřednictvím médií a vzdělávání a odborná příprava pracovníků vojenských a justičních orgánů.

Provádění

Komise zdůrazňuje, že je důležité, aby vlastní zodpovědnost za opatření rozvojové spolupráce přijaly nejen vlády partnerských zemí, ale rovněž samotné ženy, jež jsou předmětem dané pomoci, a to účastí na činnosti organizací občanské společnosti (OOS) a organizace dané komunity. Unie musí zejména podporovat vznik organizací občanské společnosti, které se věnují otázce rovnosti žen a mužů, tam, kde ještě neexistují, a zajistit posílení kapacit již existujících společností.

Finanční prostředky by měly být poskytovány v závislosti na zlepšování ukazatelů nerovnosti žen a mužů. Partnerské země musí mimo jiné systematicky přihlížet k otázce rovnosti žen a mužů při tvorbě rozpočtů na národní i místní úrovni. Z toho důvodu je nutno změnit priority v oblasti výdajů a v rámci odvětví přesměrovat programy tak, aby se dosáhlo jak rovnosti žen a mužů a aby byla zajištěna kontrola příjmů a výdajů veřejných financí.

V národních strategiích pro boj proti chudobě je nutno analyzovat situaci země, pokud jde o rovnost žen a mužů, aby bylo možno pochopit veškeré její důsledky pro oblast růstu a chudoby. Komise zdůrazňuje, že by tyto národní strategie měly přijmout širší vymezení pojmu chudoba, které sahá nad rámec nedostatečných příjmů. Měly by také mimo jiné přijmout účast občanské společnosti při formulaci strategií a jejich sledování.

Komise konečně zdůrazňuje, že důležitým prvkem je koordinace a harmonizace činností jednotlivých členských států, k níž dochází na základě pravidelných setkání odborníků a výměny osvědčených postupů. Komise bude též nadále podporovat diskusi o rovnosti žen a mužů na mezinárodní i regionální úrovni a bude přitom zejména zdůrazňovat, že je důležité, aby se problematika rovnosti žen a mužů přenesla ze zdravotnictví a vzdělávání i na jiné oblasti.

Konkrétní činnosti Komise

K provedení této strategie navrhuje Komise činnosti ve třech oblastech:

Kontext

V roce 2001 byl přijat „Akční program pro systematické přihlížení k otázce rovnosti žen a mužů v rámci rozvojové spolupráce Společenství 2001-2006“, který poskytl základ pro vytváření kapacit v této oblasti v rámci Evropské komise.

Posléze vypršela dne 31. prosince 2006 platnost nařízení (ES) č. 1567/2003 Evropského parlamentu a Rady, které stanovilo finanční rámec pro provádění činností týkajících se zdravotnictví a reprodukčních a sexuálních práv.

Nařízení (ES) č. 806/2004 Evropského parlamentu a Rady, jehož platnost vypršela rovněž dne 31. prosince 2006, pak na financování konkrétních činností v této oblasti stanovilo částku 9 milionů EUR. Konečně v Evropském konsenzu z roku 2005 byla rovnost žen a mužů zařazena mezi základní cíle, které je třeba sledovat při boji proti chudobě.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Pracovní dokument Komise ze dne 8. března 2010 o akčním plánu, pokud jde o rovnost mužů a žen v rozvoji [SEK(2010) 265 v konečném znění – nezveřejněno v Úředním věstníku]. Komise představuje akční plán na období 2010–2015, jehož cílem je provést strategii popsanou ve výše uvedeném sdělení, a tím posílit prosazování rovnosti žen a mužů v rozvojových zemích. Tento akční plán přispívá k realizaci rozvojových cílů tisíciletí (RCT) a cílů Úmluvy OSN o odstranění všech forem diskriminace žen.

V tomto kontextu má Komise zejména:

 • rozvíjet akční kapacitu EU a její úlohu coby významného aktéra boje za rovnost žen a mužů v celosvětovém měřítku;
 • v rámci politického dialogu mezi EU a rozvojovými zeměmi zohledňovat téma rovnosti žen a mužů;
 • přihlížet k podpoře rovnosti žen a mužů v projektech, které financuje EU, a vypracovat spolehlivé ukazatele, které umožní hodnotit dosažené pokroky;
 • povzbuzovat v rozvojových zemích zapojení občanské společnosti;
 • zlepšit řízení a transparentnost financování ze zdrojů EU;
 • podporovat činnost OSN na ochranu žen při konfliktech, a to cestou naplňování rezoluce OSN o ženách, míru a bezpečnosti (rezoluce 1325 z roku 2000 a rezoluce 1889 z roku 2009).

Poslední aktualizace: 19.08.2010

Top