Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Upevňování stability a zvyšování prosperity západního Balkánu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Upevňování stability a zvyšování prosperity západního Balkánu

Západní Balkán se začleňuje do procesu rozšiřování s ohledem na budoucí vstup do Evropské unie. Je třeba ještě překonat několik etap evropské cesty. EU se zavázala vymezit se zeměmi tohoto regionu politický rámec uzpůsobený procesu stabilizace a přidružení a Soluňské agendě. Realizace tohoto politického rámce nicméně vyžaduje dodatečné síly pro zvládnutí posledních etap potřebných pro stabilitu a prosperitu regionu.

AKT

Sdělení Komise ze dne 27. ledna 2006: Západní Balkán na cestě do Evropské unie: upevňování stability a zvyšování prosperity“ (KOM(2006) 27 – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Evropská komise představuje hodnocení realizace Soluňské agendy (EN), přijaté v roce 2003 Evropskou unií (UE) a zeměmi západního Balkánu.

Rovněž formuluje doporučení týkající se posílení a snahy o dosažení pokroku na základě procesu stabilizace a přidružení a Soluňské agendy.

Tyto pokroky mají podpořit užší vztahy mezi EU a těmito zeměmi, zejména v rámci jejich evropské perspektivy.

Bilance realizace Soluňské agendy

Většina závazků přijatých v rámci Soluňské agendy byla dodržena, a to jak EU, tak zeměmi západního Balkánu.

Politický dialog a spolupráce v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP) byly posíleny, zejména pokud jde o přizpůsobení se zemí tohoto regionu společným pozicím, krokům a prohlášením vycházejícím ze SZBP. Bylo ustaveno politické fórum EU-Balkán a byly rozšířeny bilaterální politické dialogy na všechny země západního Balkánu.

EU podporuje posílení institucí a rozvoje ekonomických a obchodních struktur zemí regionu, zejména podporou jejich účasti na programech a agenturách Společenství, na Evropské chartě pro malé podniky nebo vytvořením preferenčních obchodních opatření. Pravidelně dochází k dialogu mezi Komisí a všemi zeměmi západního Balkánu o ekonomických otázkách.

K pokrokům došlo rovněž v oblasti justice, svobody a bezpečnosti, a to zejména díky podpoře Společenství.

EU pokračuje v rámci SZBP a Evropské bezpečnostní a obranné politiky (EBOP) ve svých misích, jejichž cílem je udržení míru a prevence konfliktů v bývalé jugoslávské republice Makedonii nebo v Bosně a Hercegovině. Mimo jiné aktivně podporuje misi Spojených národů v Kosovu (UNMIK) a úzce spolupracuje s prozatímními institucemi autonomní vlády.

Nicméně ještě je třeba vynaložit úsilí v otázkách návratu uprchlíků, usmíření prostřednictvím vzdělání a obecně prostřednictvím sociálního rozvoje a kultury. Spolupráce s mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii (ICTY) zůstává taktéž klíčová.

Řada etap, jež je třeba překonat

Komise podtrhuje potřebu podpořit obchod a investice, stejně jako hospodářský a sociální rozvoj. V tomto kontextu již započatý proces reforem mající zajistit fungování trhů a konkurenceschopnost poskytuje základnu a doplněk potřebný pro ekonomickou a politickou stabilitu. Ekonomická a obchodní integrace spočívá zejména na:

 • vyjednání dohod o stabilizaci a přidružení (DSP) a autonomních obchodních opatření, která aplikuje EU na dovoz z daného regionu;
 • vytvoření původní zóny diagonální kumulace mezi EU a zeměmi západního Balkánu, které uzavřely DSP;
 • rozvoji regionální obchodní integrace;
 • přijetí Bosny a Hercegoviny, Černé hory a Srbska do Světové obchodní organizace (WTO) (EN) (ES) (FR);
 • účasti zemí západního Balkánu na tendrech organizovaných v rámci předvstupních nástrojů;
 • podpoře malých a středních podniků (MSP);
 • podpoře sociální integrace a zaměstnanosti, stejně jako sociálního dialogu a boje proti vyloučení.

Pro občany zemí západního Balkánu s výjimkou Chorvatska platí při vstupu na území EU vízová povinnost. Komise chce v průběhu roku 2006 předložit Radě návrhy mandátu pro vyjednávání takzvaných facilitačních dohod pro země západního Balkánu. Tyto dohody se budou týkat uzavření readmisních smluv s těmito zeměmi.

Navíc byla přijata specifická opatření týkající se podpory výměn studentů a vědců ze třetích zemí, zejména dvě směrnice z prosince roku 2004 a října 2005.

Komise chce seznámit osoby a instituce z oblasti západního Balkánu s evropskou agendou.

Účast na programech a agenturách Společenství by měla ještě více podpořit integraci regionu do EU, výměnu know-how a osvědčených postupů.

Příprava orgánů veřejné správy na evropskou integraci v oblasti správních a soudních kapacit je zásadní pro to, aby se tyto orgány co nejrychleji přizpůsobily právním předpisům Společenství. Tato perspektiva je zajišťována zejména twinningem (dlouhodobé detašování odborníků a poradců z členských států do samospráv příslušných zemí), podporou ze strany Úřadu pro technickou pomoc a výměnu informací (TAIEX) (DE) (EN) (FR) nebo prostřednictvím programů celní a fiskální pomoci (CAFAO).

Regionální spolupráce je předmětem širokého závazku ze strany různých mezinárodních aktérů, například prostřednictvím organizací, jako je pakt stability. Přestože bylo dosaženo pokroku, v otázce regionální spolupráce zůstává celá řada výzev, a to v oblastech, ve kterých se země západního Balkánu postupně přizpůsobují evropským politikám, konkrétně to jsou:

 • justice, svoboda a bezpečnost. Boj proti organizovanému zločinu a správa hranic představují priority, zejména posílením kapacit pro přeshraniční spolupráci policie a celnic nebo prohlubováním spolupráce mezi regionálními veřejnými ministerstvy v otázkách organizovaného zločinu a korupce;
 • parlamentní spolupráce;
 • energetika. Smlouva mezi EU a partnerskými zeměmi v regionu ustavující Energetické společenství byla podepsána v říjnu 2005. Tato smlouva nabízí jedinečný rámec v oblasti právní úpravy energetiky s cílem podpořit energetické sítě mezi zeměmi regionu a s dalšími mezinárodními partnery;
 • spolupráce v oblasti pozemní a letecké dopravy;
 • životní prostředí. Země regionu jsou součástí připravovaného regionálního programu pro obnovu životního prostředí a sítě pro aplikaci a sladění environmentálních nařízení a předpisů na Balkáně (ECENA);
 • příspěvek k ochraně a obraně kulturního dědictví.

Komise navrhuje rozšířit dialog s občanskou společností na všechny země západního Balkánu nad rámec dialogu s občanskou společností, který byl navrhován pro kandidátské země (Evropská rada z prosince 2004 a Sdělení (2005) 290 v konečném ze dne 29. června 2005). EU navrhuje tedy zahájit hlubší politický a kulturní dialog se zeměmi regionu a s aktivní účastí občanské společnosti.

Kontext

Zásadní otázky týkající se budoucnosti regionu zůstávají nezodpovězené, jako je například statut Kosova a ústavní reformy v Bosně a Hercegovině, v Srbsku a v Černé hoře.

Poslední aktualizace: 23.05.2011

Top