Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nestátní subjekty a místní orgány

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Nestátní subjekty a místní orgány

Prostřednictvím tématického programu Komise podporuje právo iniciativy nestátních subjektů a místních orgánů při financování vlastních iniciativ tam, kde nejsou vhodným nástrojem geografické programy, a při doplňování podpory, kterou mohou poskytnout jiné sektorové tématické programy. Intervence se týkají tří hlavních sektorů: intervence v rozvojových zemích a regionech, akce pořádané v Evropě zaměřené na podporu zvyšování informovanosti a vzdělávání v oblasti rozvoje a opatření usnadňující koordinaci sítí občanské společnosti a místních orgánů.

AKT

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů k tématickému programu nazvané: „Nestátní subjekty a místní orgány v rámci rozvoje“ (KOM(2006) 19 v konečném znění - nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Tento program navazuje zároveň na programy související se spolufinancováním nevládních organizací a na programy, které se týkají decentralizované spolupráce. Svojí podporou práva nestátních subjektů a místních orgánů na iniciativu doplňuje podporu poskytovanou prostřednictvím geografických programů a dalších „sektorových“ tématických programů, zejména programu pro demokracii a lidská práva.

Jak je uvedeno v „Evropském konsenzu“, vlastní odpovědnost a účast příjemců jsou klíčovými zásadami rozvojové politiky Evropské unie (EU). Tento přístup se projevuje také v dohodách o partnerství a spolupráci například mezi zeměmi Afriky, Karibiku a Tichomoří (AKT) a EU, ale také s Asií, Latinskou Amerikou a „sousedními“ zeměmi.

Zapojení nestátních subjektů představuje přidanou hodnotu spočívající v jejich nezávislosti na státu, blízkosti a porozumění určitým skupinám populace, schopnosti jasně formulovat své konkrétní zájmy, možnosti překlenout mezeru mezi strategickými cíli a jejich praktickým uskutečňováním.

Hlavním cílem tohoto programu jsou intervence na místě. Program se týká především zemí a regionů, ve kterých zeměpisné programy vinou nedostatečných politických závazků nepočítají s žádnou finanční podporou nestátních subjektů ani místních orgánů, a dále subregionů, na něž se nevztahuje program pro danou zemi, případně v situacích problematických partnerství, oslabených států, nedávného ukončení konfliktu, politické nestability atd.

K financování v rámci tohoto programu mají přístup všechny nestátní neziskové subjekty v EU a partnerských zemích. Kromě toho mohou finanční podporu obdržet i místní orgány, a to na činnosti prováděné v konkrétním kontextu, kde lze prokázat jejich přidanou hodnotu, a za předpokladu, že tyto aktivity nelze uskutečňovat v rámci zeměpisných programů. Tento přístup zaměřený na subjekty bude upřesněn ve víceletém tématickém strategickém dokumentu.

Financovány mohou být tři typy intervencí:

  • akce posilující participativní rozvoj, podporují procesy rozvoje kapacit dotyčných subjektů na úrovni země nebo regionu a přispívají k rozvoji procesů vzájemného porozumění;
  • akce na zvýšení informovanosti a vzdělávání v oblasti rozvoje pořádané v EU a přistupujících zemích;
  • opatření spočívající v koordinaci a komunikaci mezi sítěmi občanské společnosti a místních orgánů, v rámci jejich organizací a mezi různými typy subjektů zapojenými do evropské veřejné diskuze o rozvoji.

V rámci tohoto tématického programu budou k podpoře způsobilé intervence ve všech rozvojových zemích uvedených na seznamu příjemců oficiální rozvojové pomoci. Na tyto země se vztahuje evropský nástroj sousedství a partnerství (ENPI) a finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci. Kritéria způsobilosti určí víceletý tématický strategický dokument.

Pokud jde o tvorbu programů, Komise rozhodne o čtyřletých (2007–2010) a následně tříletých (2011–2013) tematických strategických dokumentech. Budou v nich podrobně definována kritéria pro výběr prioritních zemí a regionů spolu s akčními prioritami. Na základě tohoto víceletého programování Komise vypracuje roční akční programy, které stanoví prioritní činnosti, cíle a orientační částky.

Cíle a priority

Hlavním cílem tohoto programu je odstranění chudoby v souvislostech udržitelného rozvoje, a zejména úsilí o dosažení rozvojových cílů tisíciletí. K dalším významným cílům patří řádná správa věcí veřejných a lidská práva, což jsou průřezové otázky, které by se měly stát součástí intervencí v partnerských zemích.

Mezi priority, na které je kladen důraz, patří zejména podpora účasti zainteresovaných subjektů v nepříznivých situacích (pro které je typické například problematické partnerství, nestabilita, konflikty atd.), propagace přeshraničních a regionálních iniciativ, pěstování kvalitních partnerství mezi různými zainteresovanými subjekty z EU a partnerských zemí, posílení kapacit organizací zaměstnavatelů a zaměstnanců, pěstování soudržného přístupu k rozvoji v oblasti vzdělávání zejména prostřednictvím zpřístupnění vzdělávání v oblasti rozvoje dětem a mládeži.

Poslední aktualizace: 26.07.2007

Top