Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Akční plán pro více pomoci rychleji a lépe

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Akční plán pro více pomoci rychleji a lépe

Cílem tohoto sdělení je zlepšit účinnost, soudržnost a dopad rozvojové pomoci Společenství. Sdělení navazuje na závazky, které EU přijala v roce 2005, aby zvýšila rozvojovou pomoc, zlepšila její dopad a urychlila její poskytování tak, aby zareagovala na výzvy rozvojových cílů tisíciletí, kterých má být dosaženo do roku 2015.

AKT

Sdělení Komise ze dne 2. března 2006 nazvané: „Pomoc EU: Poskytovat více pomoci rychleji a lépe“ (KOM(2006) 87 v konečném znění - nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Akční plán, který je předmětem tohoto sdělení, se skládá z devíti časově omezených akcí, které budou prováděny společně Komisí a členskými státy. Některé z nich, například mapování pomoci Společenství pomocí atlasu regionálních dárců, podpora procesu místní koordinace nebo vypracování rámce pro společné plánování pomoci, mohou být zahájeny okamžitě. Jiné, například navrhovaný mechanismus spolufinancování z fondů Společenství, bude možné provést v průběhu následujících čtyř let.

Akční plán je rozdělen do tří částí: první část shrnuje devět opatření, která musí přijmout EU jako celek, a harmonogram jejich provádění; ve druhé části jsou představena první čtyři opatření, která již byla připravena a v některých partnerských zemích mohou být okamžitě přijata a prováděna; v třetí části je popsáno pět zbývajících opatření, která je třeba připravit v roce 2006 a provést do roku 2010.

Závazky EU zaměřené na zvýšení účinnosti pomoci lze rozdělit do tří propojených os zaměřených na:

  • transparentní zmapování a sledování;
  • provádění společných závazků přijatých pařížským prohlášením o harmonizaci a přizpůsobení (EN) (ES) (FR);
  • provedení pilíře účinnosti pomoci v rámci nového strategického rámce EU definovaného prohlášením o nové rozvojové politice „evropský konsenzus“ a strategií EU pro Afriku.

První část: sledování závazků

V zájmu zlepšení organizace a dělby práce je nutné přepracovat dárcovský atlas, protože první vydání ukázalo, že dochází ke koncentraci pomoci v některých „atraktivních“ zemích a odvětvích na úkor některých zemí nebo odvětví, na něž se zapomnělo, a k roztříštění činností na mnohočetné aktéry a projekty malého rozsahu.

Pokud jde o pravidla EU v oblasti rozvoje, je užitečné podat přehled platných pravidel ve všech členských státech, která budou zařazena do kompendií, aby se tak usnadnila práce všech zúčastněných subjektů. Dalším neméně důležitým cílem je v dlouhodobé perspektivě vytvořit společné plánování: cílem společného rámce pro víceleté plánování je vytvořit za tímto účelem mechanizmus, který by umožňoval přeskupení zdvojených stavebních kamenů systémů členských států, a tím snížit náklady na plánování Společenství.

Cílem prohlášení o rozvojové politice („evropský konsenzus“) a strategie EU pro Afriku přijatých v roce 2005 je lepší dělba práce za účelem posílení vzájemného doplňování a účinnosti pomoci, dosažení většího počtu společných činností prostřednictvím intenzivnějšího využití spolufinancování a posílení přínosu a vlivu EU.

Druhá část: přijetí okamžitých opatření

Mezi čtyři opatření, která by bylo možné přijmout už v roce 2006, patří dárcovský atlas, sledování procesů EU a Výboru pro rozvojovou pomoc (DAC) Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), cestovní mapa a rámec pro společné plánování.

Přepracovaný dárcovský atlas EU II posílí regionální zaměření a mapování pomoci bude prováděno na úrovni jednotlivých států a zahrne všechny dárce působící ve všech zemích. Sledování musí pokrývat mezinárodní cíle schválené v Paříži a konkrétní operační opatření Unie, která budou počínaje rokem 2006 sledována prostřednictvím výroční zprávy o činnosti navazující na dohodu z Monterrey.

Je třeba zlepšit používání cestovních map a posílit a sdílet odpovědnosti v oblasti sledování. Cestovní mapy by měly být zavedeny do roku 2006 a všechny jejich cíle by měly být splněny do roku 2010. Rámec pro společné plánování rozvojové pomoci by měl být přijat v polovině roku 2006 a měl by být prováděn pragmaticky, postupně a realisticky. Měl by být zaveden v zemích, kde již byla zahájena strategie společné dárcovské pomoci (v Tanzanii, Ugandě a Zambii) a do roku 2010 rozšířen na všechny ostatní země Afriky, Karibiku a Tichomoří (AKT) a na všechny země, které podepsaly pařížské prohlášení.

Třetí část: dokončení agendy

Pět opatření, která mají být připravena do roku 2006, se týká operační komplementarity, posílení společných činností, v němž hraje úlohu spolufinancování ze strany EU, posílení vize EU, společných místních opatření a kompendií pravidel EU v oblasti rozvoje.

Praktické operační zásady v oblasti komplementarity práce by měly být přijaty do konce roku 2006. V praxi by mohly být uplatňovány ve spojení s budoucími regionálními kapitolami revidovaného dárcovského atlasu. Je také nutné provést revizi pravidel Společenství, která představují překážku pro spolufinancování, aby byl do roku 2008 vytvořen strukturovaný mechanismus spolufinancování z fondů EU.

V rámci posílení vize EU je třeba provést celou řadu opatření, mezi něž patří: vytvoření sjednocující sítě středisek výzkumu v oblasti rozvoje; organizace evropských dnů rozvoje; evropská mapa odborného vzdělávání obsahující všechny odborně vzdělávací programy pro aktéry v oblasti rozvojové pomoci atd. Do konce roku 2006 bude také připraveno kompendium EU pravidel plánování, kompendium pravidel EU pro veřejné zakázky, kompendium pravidel a zásad EU pro nevládní organizace a kompendium pravidel EU pro podpory. V roce 2008 bude provedena revize těchto kompendií, přičemž bude přihlédnuto k harmonizaci pravidel, která mezitím vznikla.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 2. března 2006 nazvané: „Financování rozvoje a účinnost pomoci – Problémy rozšíření pomoci Evropské unie v letech 2006–2010“ (KOM(2006) 85 v konečném znění – Úř. věst. C 130 ze dne 3.6.2006)

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 2. března 2006 nazvané: „Posilování dopadu evropské pomoci: společný rámec pro vytváření strategických dokumentů o zemích a společné víceleté programování“ (KOM (2006) 88 v konečném znění – Úř. věst. C 130 ze dne 3.6.2006)

Poslední aktualizace: 11.09.2007

Top