Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Evropský konsensus o rozvoji

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Evropský konsensus o rozvoji

Evropská unie (EU) poskytuje 55 % celosvětové rozvojové pomoci, a je tedy vůbec největším dárcem. Účinnost evropské pomoci je však ještě možné a nutné zvýšit dalším zlepšením koordinace a harmonizace. Toto prohlášení předkládá společný rámec, kterým se řídí opatření EU v oblasti rozvojové spolupráce na úrovni jejích členských států i na úrovni Společenství. Stanovuje rovněž konkrétní opatření, která je třeba přijmout při naplňování tohoto rámce na úrovni Společenství.

AKT

Společné prohlášení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě, Evropského parlamentu a Komise o rozvojové politice Evropské unie: „Evropský konsensus“ (Úř. věst. C 46, 24.2.2006)

PŘEHLED

Dne 20. prosince 2005 podepsali předsedové Komise, Parlamentu a Rady nové prohlášení o rozvojové politice EU pod názvem „evropský konsensus“. Konsensus poprvé za padesát let spolupráce definuje společné zásady, jimiž se EU a její členské státy na základě doplňkovosti budou řídit při provádění svých rozvojových politik.

První část: rozvojový rámec EU

První část prohlášení stanoví cíle a zásady, k nimž se členské státy a Společenství v tomto společném rámci zavazují. Hlavním cílem je odstraňování chudoby ve světě v kontextu udržitelného rozvoje; EU proto hodlá do konce roku 2015 splnit rozvojové cíle tisíciletí, k nimž se přihlásily všechny členské země OSN a jsou následující:

 • odstraňovat chudobu a hlad ve světě;
 • zajistit základní vzdělání pro všechny;
 • šířit zásady rovnosti pohlaví a osamostatnění žen;
 • snížit dětskou úmrtnost;
 • zlepšit zdraví matek;
 • bojovat proti HIV/AIDS, malárii a jiným nemocem;
 • zajistit udržitelnost životního prostředí;
 • rozvíjet globální partnerství pro rozvoj.

Evropská unie se rovněž domnívá, že hlavní cíl snižování chudoby souvisí s doplňkovým cílem, jímž je podpora řádné správy věcí veřejných a dodržování lidských práv, což jsou základní společné hodnoty EU. Boj proti chudobě mimo jiné znamená zajistit rovnováhu mezi činnostmi souvisejícími s lidským rozvojem, s ochranou přírodních zdrojů a s hospodářským růstem a tvorbou bohatství ve prospěch chudého obyvatelstva.

Hlavní zásady, jimiž se řídí rozvojová spolupráce, jsou vlastní odpovědnost, partnerství, zevrubný politický dialog, účast občanské společnosti, rovnost žen a mužů a neustálá angažovanost v prevenci oslabování role států. Rozvojové země za svůj vlastní rozvoj zodpovídají především samy, nicméně EU nese svůj díl zodpovědnosti za práci prováděnou společně v rámci partnerství.

EU se zavázala, že rozpočet určený na pomoc navýší až na 0,7 % hrubého národního důchodu do roku 2015, s průběžným společným cílem 0,56 % do roku 2010; polovina takto navýšené pomoci bude přidělena Africe. I nadále se bude priorita přikládat podpoře nejméně rozvinutých zemí a zemí s nízkými a středními příjmy. Prostředky budou přidělovány na základě objektivních a transparentních kritérií, založených na potřebách a výkonnosti. Veškeré programování Společenství na úrovni zemí a regionů se bude řídit zásadou soustředění, kterou se rozumí výběr omezeného množství prioritních oblastí činnosti.

Pro EU bude prvořadá kvalita pomoci, a proto bude plnění svých závazků sledovat z hlediska účinnosti pomoci, zejména na základě konkrétních cílů stanovených pro rok 2010. V této souvislosti jsou hlavními zásadami vlastní odpovědnost dané země, koordinace a harmonizace dárců počínající již v terénu, přizpůsobení se systémům přijímající země a zaměření na výsledky. Budou posíleny předvídatelnější mechanismy pomoci, které partnerským zemím umožní efektivně plánovat.

Evropská unie bude podporovat lepší koordinaci a doplňkovost mezi dárci a za tímto účelem bude prosazovat společné víceleté plánování, které bude vycházet ze strategií a postupů partnerských zemí, ze společných prováděcích mechanismů a z využití nástrojů spolufinancování. Podpoří rovněž konzistenci rozvojových politik v nejrůznějších oblastech.

Druhá část: provádění rozvojové politiky Evropského společenství

Politika Společenství a politiky prováděné v této oblasti členskými státy se musejí navzájem doplňovat. Přidaná hodnota politiky Společenství spočívá v jeho celosvětové přítomnosti, ve znalostech a zkušenostech s prováděním pomoci, v jeho úloze při podpoře konzistentních politik a nejlepších postupů, v podpoře koordinace a harmonizace, v podpoře demokracie, lidských práv, řádné správy věcí veřejných a dodržování mezinárodního práva a v propagaci účasti občanské společnosti a solidarity mezi Severem a Jihem.

Rozvojová spolupráce je hlavní součástí širšího spektra vnějších činností, které musejí být konzistentní a navzájem se doplňovat. Všechny tyto politiky se promítají do programových dokumentů obsahujících národní, regionální nebo tematické strategie, které zároveň zajišťují konzistenci jednotlivých politik.

V reakci na potřeby vyjádřené partnerskými zeměmi se Společenství bude soustředit zejména na následující oblasti:

 • obchod a regionální integrace;
 • životní prostředí a udržitelná správa přírodních zdrojů; infrastruktury;
 • voda a energie;
 • rozvoj venkova, zemědělství a zajištění potravin;
 • správa věcí veřejných, demokracie, lidská práva a podpora hospodářských a institucionálních reforem;
 • prevence konfliktů a zranitelné státy;
 • lidský rozvoj; sociální soudržnost a zaměstnanost.

U některých problémů, které se dotýkají obecných zásad použitelných pro každou iniciativu a vyžadují úsilí ve více odvětvích, posílí Společenství přístup tzv. mainstreamingu. Součástí tzv. mainstreamingu by měla být demokracie, řádná správa věcí veřejných, lidská práva, práva dětí a domorodých obyvatel, rovnost žen a mužů, udržitelné životní prostředí a boj proti HIV/AIDS.

Konkrétní postup pomoci bude přizpůsoben potřebám a situaci každé země, přičemž dovolí-li to podmínky, bude preferovanou formou rozpočtová podpora. Společenství bude používat přístup založený na ukazatelích výsledků a účinnosti. Větší část pomoci Společenství bude nadále poskytována ve formě darů, což je vhodné zejména v případě nejchudších zemí a zemí s nižší schopností splácení.

Pomoc Společenství a kvalita poskytované pomoci se zlepšily díky reformě vnější pomoci zahájené v roce 2000 Komisí. Pomoc by se měla zlepšovat i nadále - například by se měly zkvalitnit informační systémy a dojde k dalšímu předávání zodpovědnosti delegacím. Komise přihlédne k poučením vyvozeným z hodnocení rozvojové politiky Evropského společenství z roku 2000 a zajistí provádění „evropského konsensu o rozvoji“ v rozvojových programech Společenství ve všech rozvojových zemích.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 21. června 2007 - Výroční zpráva za rok 2007 o rozvojové politice Evropského společenství a o provádění vnější pomoci v roce 2006 (KOM(2007) 349 v konečném znění - nebylo zveřejněno v Úředním věstníku). V roce 2006 věnovala EU na oficiální rozvojovou pomoc (ORP) 9,8 miliard EUR. Tento rok se vyznačoval důležitými změnami ve způsobu, jakým EU řídí rozvojovou spolupráci: bylo přijato rozhodnutí věnovat zvláštní pozornost soudržnosti politik v zájmu rozvoje, byly schváleny regionální strategie odrážející hlavní priority EU, zjednodušily se nástroje vnější pomoci (především byl zřízen finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci a nástroj pro demokracii a lidská práva), byl zaveden rámec pro zlepšení účinnosti pomoci a zlepšila se metodika hodnocení výsledků.

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 22. června 2006 - Výroční zpráva za rok 2006 o rozvojové politice Evropského společenství a o provádění vnější pomoci v roce 2005 (KOM(2006) 326 v konečném znění - nebylo zveřejněno v Úředním věstníku). V roce 2005 se EU zavázala, že do roku 2010 zdvojnásobí současnou výši své oficiální rozvojové pomoci (ORP), a na rozvojovou pomoc poskytla 6,2 miliardy EUR. V roční politické strategii na rok 2005 bylo cílem Komise v oblasti rozvoje znovu přezkoumat a zlepšit přínos EU k plnění rozvojových cílů tisíciletí a zahájit facilitu pro vodohospodářská zařízení.

Krom toho Společenství i členské státy podepsaly Pařížskou deklaraci o účinnosti rozvojové pomoci (pdf) (DE) (EN) (ES) (FR) a bylo schváleno nové třístranné prohlášení o rozvojové politice (evropský konsensus o rozvoji).

Prioritou roku 2005 byla především Afrika, jíž se týkala revize dohody z Cotonou, provádění facility pro mír a vypracování strategie EU pro Afriku.

Poslední aktualizace: 28.11.2007

Top