Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Akční program boje proti HIV/AIDS, malárii a tuberkulóze (2007–2011)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Akční program boje proti HIV/AIDS, malárii a tuberkulóze (2007–2011)

Tento program nabízí společný postup Společenství na podporu programů boje proti AIDS, malárii a tuberkulóze, jež jsou řízené rozvojovými zeměmi a zeměmi s průměrnými příjmy, a také činnost na mezinárodní úrovni v oblastech, kde Unie může přinést přidanou hodnotu.

AKT

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu - Evropský akční program boje proti HIV/AIDS, malárii a tuberkulóze (2007–2011) (KOM(2005) 179 v konečném znění - nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Tento akční program má za úkol vyplnit deficit financování a umožnit tak dosažení šestého rozvojového cíle tisíciletí (MDG), tedy bojovat proti HIV/AIDS a dalším nemocem. Vzhledem k tomu, že financování boje proti AIDS, malárii a tuberkulóze je nedostačující, Unie zintenzivňuje své úsilí, díky němuž je možné dosáhnout lepších výsledků.

Unie se zavazuje posílit politický dialog zaměřený na lidská práva, reprodukční a sexuální zdraví a s ním související práva, stejně jako na potřeby sirotků a dětí nacházejících se v obtížné situaci. Zároveň zdůrazňuje potřebu pomáhat ohroženým skupinám, jako jsou drogově závislí, vězni, senioři, postižení, uprchlíci a vysídlené populace.

Unie bude dohlížet na sdílení know-how a bude usilovat o to, aby hrála konstruktivní úlohu v technickém a politickém dialogu, zejména pokud jde o revizi strategického rámce boje proti chudobě, odvětvovou politiku a národní koordinační mechanismy Světového fondu (CCM, „Country Coordinating Mechanisms“).

Komise připraví praktický manuál pro delegace a služby, které budou dohlížet na šíření prevence nemocí u svých zaměstnanců.

Evropská unie má v plánu provést soupis disponibilních zdrojů v oblasti technické pomoci za účelem vypracovat plán rozdělení technické pomoci. Tento plán bude řízen kodexem chování pro společnou akci. Evropská komise představí v roce 2006 orientační dokument o lidských zdrojích v oblasti zdravotnictví, a pomůže tak vypracovat specifická opatření a realizovat tento akční plán. Tato strategie bude muset vzít na zřetel několik otázek, od přijetí evropského kodexu ustanovujícího praktiky náboru pracovníků, přes vypracování národních plánů rozvoje lidských zdrojů, až po vypracování deklarace o mezinárodní solidaritě.

Komise chce posílit kapacity v otázce klinického výzkumu prostřednictvím iniciativy EDCTP (partnerství v oblasti klinických testů mezi evropskými a rozvojovými zeměmi). To vše v rámci nových akcí majících za cíl zlepšit místní či regionální zdravotní služby v centrech klinického testování, posílit lidské zdroje, zavést nové infrastruktury, jako jsou nemocniční zařízení, a zajistit přístup populace ke zdravotní péči během klinických testů.

Evropská unie pomáhám postiženým zemím realizovat zdravé a účinné praktiky a politiky nákupu léků a farmaceutických výrobků, jako jsou prezervativy, moskytiéry napuštěné prostředkem k hubení hmyzu s dlouhodobým účinkem a antiretrovirotika. Tato akce je doprovázena vzdělávací kampaní o bezpečnosti dětí ve škole, jež má posílit ochranu proti rizikům znásilnění, těhotenství nebo nákazy HIV/AIDS a jinými sexuálně přenosnými chorobami.

Kancelář Evropské komise pro humanitární pomoc (ECHO) přispěje v naléhavých situacích a dlouhodobých krizích ke snížení přenosu HIV/AIDS, tuberkulózy a malárie. ECHO se rovněž zaváže snížit úmrtnost a bídu způsobené těmito nemocemi, a to prostřednictvím osvětových, informačních a školicích akcí. Zároveň poskytne humanitárním pracovníkům nástroje pro prevenci.

Evropská komise navrhuje sérii konkrétních akcí, jež nejsou finančně náročné, ale účinné a schopné přinést rychlé výsledky:

  • bezplatná a cílená distribuce moskytiér impregnovaných přípravkem k hubení hmyzu a posilování sociálních marketingových strategií, které podporují místní produkční kapacity;
  • bezplatná a cílená distribuce antikoncepčních přípravků spojená s navýšením investic na podporu zdraví a posílení kapacit v oblasti sociálního marketingu;
  • celosvětový a bezplatný přístup k dobrovolnému poradenství a screeningu a k antiretrovirální léčbě u těhotných HIV pozitivních žen.

Ve spolupráci se světovými partnery, jako jsou Světová zdravotnická organizace (WHO) a členské státy, Evropská komise rovněž podnikne akce proti těmto nemocem na regionální a celosvětové úrovni.

Tento akční program se snaží posílit regionální sítě a podpořit přístup k bezpečným a cenově dostupným lékům, posílit pravomoci nařízení, zvýšit lidské zdroje ve zdravotnictví a podpořit výzkum a vývoj nových nástrojů.

Evropská komise bude dohlížet na realizaci výsledků nařízení Rady (ES) č. 953/2003, které má zamezit přesměrování obchodu s některými klíčovými léky do Evropské unie. Bude rovněž podporovat transparentnost cen farmaceutických výrobků používaných v boji proti těmto nemocem tím, že bude po příslušných zemích požadovat, aby sdělily ceny produktů zakoupených v rámci národních programů financovaných EU a Světovým fondem. S těmito cenami bude možné se seznámit na internetových stránkách Komise, což umožní je snadněji porovnat a změřit dopad vázání pomoci.

Prostřednictvím vědecké pomoci a specifickou orientací na některé zásadní produkty Komise přispěje k posílení vědeckých a nařizovacích kapacit národních a regionálních orgánů v oblasti hodnocení a schvalování uvedení farmaceutických výrobků na trh.

Komise podpoří výzkum a vývoj nových nástrojů a intervence mající za cíl zrychlit vývoj nových vakcín, léků, mikrobicidů a diagnostických nástrojů pro oblasti, kterým scházejí prostředky. Podpoří spolupráci v oblasti výzkumu mezi organizacemi zemí postižených endemickými onemocněními, a evropskými partnery.

Pokud jde o řešení nedostatku lidských zdrojů, Unie podpoří sérii novátorských iniciativ, jejichž cílem by mělo být ještě více podněcovat poskytovatele zdravotnických služeb, aby zůstali nebo se vrátili do regionů či rozvojových zemí, kde je jejich služeb nejvíce potřeba. Tyto iniciativy mají rovněž zlepšit možnosti výzkumu a zamezit odchodu vzdělaných lidí.

Komise podpoří určitý počet partnerství mezi veřejným a soukromých sektorem a celosvětových iniciativ. Bude se radit s velkým počtem partnerů prostřednictvím Fóra zúčastněných stran, kde budou rovněž lidé přímo zasažení těmito třemi nemocemi, jejichž hlas tak bude lépe vyslyšen na celosvětové úrovni.

Rovněž bude hodnotit závazky světových partnerství na základě kritérií, jako jsou jedinečné know-how, silná působnost v daných zemích a základní zdroje, výhody, které z toho pro Unii plynou v porovnání s jejími investicemi, a výhody, které Komise nabízí svým partnerům.

Dalšími klíčovými partnery Komise jsou WHO a UNAIDS, kteří nabízejí specifické know-how týkající se nemocí díky iniciativám „Roll-back Malaria“ a „Stop TBC“, dále pak FNUAP, WTO a UNICEF.

Na mezinárodní scéně může Komise prosadit svůj hlas v rámci formálního mandátu a může nastolit věrohodný dialog s nečlenskými státy Unie. Rovněž musí zachovat úzkou spolupráci se členskými státy Unie, a to jak v rámci Spojených národů, tak v rámci G8.

Bude navázána úzká spolupráce mezi Komisí a členskými státy, aby došlo k pokroku v realizaci specifických akcí na úrovni zemí. Kromě toho Komise zajistí dohled nad opatřeními prostřednictvím ročního a střednědobého hodnocení specifických nástrojů pro jednotlivé země, 7. rámcového programu a kontrolních a hodnotících mechanismů Světového fondu. V roce 2008 a 2010 představí Parlamentu a Radě detailní pokrokovou zprávu o realizaci, výsledcích a dopadu akčního programu.

Rozpočtové prostředky na akce navrhované v tomto akčním programu budou stanoveny v příštích finančních perspektivách.

Poslední aktualizace: 05.07.2011

Top