Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zákaz obchodu s nástroji k mučení

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zákaz obchodu s nástroji k mučení

Evropská unie (EU) se staví proti trestu smrti, mučení a dalším krutým a neobvyklým trestům* v zemích mimo EU. Proto zakazuje obchodování z určitými druhy vybavení a produktů, které by bylo možné k takovým účelům využívat, jako jsou šibenice, elektrická křesla a systémy smrtelných injekcí.

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 ze dne 27. června 2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání

PŘEHLED

Evropská unie (EU) se staví proti trestu smrti, mučení a dalším krutým a neobvyklým trestům* v zemích mimo EU. Proto zakazuje obchodování z určitými druhy vybavení a produktů, které by bylo možné k takovým účelům využívat, jako jsou šibenice, elektrická křesla a systémy smrtelných injekcí.

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Nařízení zakazuje vývoz a dovoz zboží, které nemá jiné praktické využití než pro účely trestu smrti nebo pro účely mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání. Stanoví také systém povolení vývozu zboží, které by bylo možné pro takové účely používat.

KLÍČOVÉ BODY

  • Orgány v zemích EU by měly rozlišovat mezi zbožím, které nemá jiné praktické využití než pro účely trestu smrti nebo pro účely mučení, a zbožím, které by bylo možné použít pro takové účely.
  • Zboží, na něž se nařízení vztahuje, je uvedeno v přílohách II a III. Pokud se na trhu objeví nové zařízení, Evropská komise může tyto seznamy upravit.
  • Pokud se toto zboží má v cílové zemi použít výhradně pro účely veřejného vystavení v muzeu, mohou orgány vyvážející země EU udělit výjimku z tohoto zákazu.
  • Orgány zemí EU neudělí povolení k vývozu, pokud jsou oprávněné důvody se domnívat, že by zboží mohlo být použito k mučení nebo jinému krutému nebo neobvyklému trestání.
  • Vývozní a dovozní povolení se vydávají pomocí tiskopisu vycházejícího ze vzoru v příloze V a tato povolení jsou platná v celé EU.
  • Orgány zemí EU mohou udělení vývozního povolení odmítnout a mohou zrušit, pozastavit, změnit nebo odvolat vývozní povolení, které již bylo uděleno.
  • Pokud povolení není uděleno, celní orgány zadrží deklarované zboží a upozorní na možnost požádat o povolení. Jestliže žádost není podána do šesti měsíců, zboží bude zničeno.
  • Orgány země EU oznámí orgánům všech ostatních zemí EU a Evropské komisi, přijmou-li rozhodnutí, kterým zamítnou žádost o povolení.
  • Země EU vypracují každý rok, pokud možno ve spolupráci s Komisí, zprávu o činnosti.

KONTEXT

Absolutní zákaz mučení a týrání, který je zakotven v hlavních úmluvách OSN o lidských právech, se na úrovni EU odráží v Listině základních práv, která stanoví, že „nikdo nesmí být mučen ani podroben nelidskému či ponižujícímu zacházení anebo trestu“. Listina také zakazuje trest smrti.

KLÍČOVÉ POJMY

*Neobvyklý trest: trest působící bolest, utrpení nebo ponížení za hranicí mravního vnímání společnosti.

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise o opatřeních proti mučení.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 1236/2005

30. 7. 2006

-

Úř. věst. L 200, 30. 7. 2005, s. 1-19

Oprava

-

-

Úř. věst. L 79, 16. 3. 2006, s. 32-32

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (EU) č. 37/2014

20. 2. 2014

-

Úř. věst. L 18, 21. 1. 2014, s. 1-51

Postupné změny a opravy nařízení (ES) č. 1236/2005 a jeho příloh byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění je pouze pro informaci.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 775/2014 ze dne 16. července 2014, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání (Úř. věst. L 210 ze dne 17.7.2014, s. 1-10)

Poslední aktualizace 03.08.2015

Top