Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Přínos EU k dosažení rozvojových cílů tisíciletí

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Přínos EU k dosažení rozvojových cílů tisíciletí

Toto sdělení shrnuje přínos Evropské unie v oblasti snižování světové chudoby a vymezuje opatření, která je třeba přijmout k urychlenému plnění rozvojových cílů tisíciletí.

AKT

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru ze dne 12. dubna 2005 – Urychlení procesu směřujícího k dosažení rozvojových cílů tisíciletí – Přínos Evropské unie (KOM(2005) 132 v konečném znění – Nebyl(o) zveřejněn(o) v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Během vrcholné schůzky tisíciletí v roce 2000 přijalo mezinárodní společenství deklaraci tisíciletí (EN) (FR), v níž se zavázalo, že se na celém světě bude důsledně snažit o snížení extrémní chudoby ve všech jejích podobách. K deklaraci tisíciletí byly připojeny následující rozvojové cíle tisíciletí:

 • snížit chudobu a hlad ve světě;
 • zajistit základní vzdělání pro všechny;
 • prosazovat rovnost pohlaví;
 • snížit dětskou úmrtnost;
 • zlepšit zdraví matek;
 • bojovat proti HIV/AIDS a dalším chorobám;
 • zajistit udržitelnost životního prostředí;
 • rozvíjet globální partnerství pro rozvoj.

Evropská unie (EU) přijala konkrétní závazky k dosažení těchto cílů do roku 2015. Komise zdůrazňuje, že Společenství a členské státy již výrazně přispěly k úsilí mezinárodního společenství. Evropská unie se stala nejdůležitějším dárcem pomoci (55 % světové oficiální rozvojové pomoci). Je však třeba urychlit postup plnění rozvojových cílů tisíciletí, samotné dodržování stávajících politik není dostačující pro jejich dosažení.

V rámci přípravy příspěvku EU k vrcholné schůzce OSN v září 2005 a s cílem urychlit proces směřující k dosažení cílů tisíciletí vyzvala Rada Komisi, aby připravila ambiciózní návrhy práce do roku 2015, a to zejména v oblastech financování rozvoje, souladu rozvojových politik a zaměření se na Afriku. Návrhy Komise mají zejména za cíl:

 • stanovit průběžné cíle zvýšení rozpočtů veřejné podpory do roku 2010 s cílem dosáhnout celkového cíle 0,7 % hrubého národního důchodu (HND) v roce 2015;
 • urychlit reformy ke zlepšení kvality pomoci;
 • zvážit způsob, kterým EU prostřednictvím vlastního modelu udržitelného rozvoje a prostřednictvím vnitřních a vnějších politik ovlivňuje podmínky rozvoje;
 • zabezpečit, aby Afrika měla prioritní prospěch z nového zaměření, a využít možností k partnerství mezi oběma světadíly.

Vyšší zdroje

Komise vyzývá členské státy, aby nadále navyšovaly rozpočty na oficiální rozvojovou pomoc (ORZ) a aby překonaly svůj závazek z Monterrey. Navrhuje, aby si jednotlivé členské státy stanovily nový cíl dosáhnout minimálně 0,51 % z HND na ORZ do roku 2010 (pro nové členské státy by podíl činil 0,17 %), což by zvýšilo příspěvek EU jako celku na 0,56 %. Takový závazek by znamenal navýšení pomoci o 20 miliard EUR ročně do roku 2010, čímž by se podařilo v roce 2015 splnit cíl 0,7 % HND vytyčený OSN.

Kromě rozpočtu oficiální podpory je nutné zvážit nové doplňkové zdroje financování. Tyto zdroje by měly být stálejší a dlouhodobě předvídatelnější.

Vyšší kvalita pomoci

Kromě zvýšení objemu mezinárodní pomoci je třeba zlepšit koordinaci a harmonizaci mezi dárci a lépe sladit jednotlivé strategie partnerů. Jedině tak se podaří dosáhnout zvýšení efektivity a snížení transakčních nákladů poskytování pomoci. Nedostatek harmonizace s sebou totiž přináší správní překážky a zbytečné náklady partnerským zemím.

Soulad pro rozvoj

Lepší rozvojová spolupráce sama o sobě nestačí k dosažení rozvojových cílů tisíciletí. Při pomoci rozvojovým zemím v plnění cílů tisíciletí mohou zásadní úlohu sehrát i jiné než rozvojové politiky. V této souvislosti jsou ve sdělení o souladu rozvojových politik popsány politiky, které mohou zcela zřejmě pomoci rozvojovým zemím v jejich úsilí.

Zaměření na Afriku

Početné regiony subsaharské Afriky výrazně zaostávají v porovnání s ostatním světem v uskutečňování rozvojových cílů tisíciletí. Komise navrhuje soustředit práci na Afriku a podporovat africké státy v tom, aby se staly hlavními aktéry svého vlastního rozvoje.

Za tímto účelem se EU hodlá zaměřit na následující oblasti:

 • zlepšení veřejné správy v Africe, zejména formou finanční podpory Africké unie (AU), twinningového partnerství s jejími institucemi a refinancování nástroje podpory míru pro Afriku;
 • propojení afrických sítí a obchodu: je třeba vytvořit a udržet služby a sítě regionálních infrastruktur, aby se hospodářský růst a obchod staly konkurenceschopnými a aby si afričtí vývozci našli místo na světovém trhu. Komise za tímto účelem založila evropsko-africké partnerství v oblasti infrastruktur. Zároveň je zapotřebí zvýšit kvantitu a kvalitu obchodu v subsaharské Africe;
 • úsilí ve prospěch spravedlivé společnosti, lepšího přístupu ke službám, důstojné práce a udržitelného životního prostředí: Evropská unie podpoří iniciativy v této oblasti a společně s africkými partnery hodlá dále rozvíjet participační přístup pro lokální, vnitrostátní a regionální plánování a sestavení rozpočtu zdrojů. Je rovněž na místě, aby se stalo udržitelné životní prostředí součástí rozvoje. Evropská unie přijme konkrétní politická opatření s cílem posílit důležitost kritérií, jako jsou rovnost a udržitelné životní prostředí za účelem stanovení rámce poskytování pomoci zemím AKT.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Evropská zpráva o rozvoji ze dne 19. září 2008 „Rozvojové cíle tisíciletí v poločase: Jak si stojíme a kam potřebujeme jít?“ (EN). Tato zpráva hodnotí stav plnění rozvojových cílů tisíciletí s výhledem do roku 2015. Navzdory hospodářskému růstu v některých zemích a snížení světové chudoby oproti roku 2000 byl pokrok učiněný rozvojovými zeměmi značně nevyvážený. Některé země zaznamenávají velmi znepokojivé zpoždění v oblasti zdravotnictví a vzdělávání.

V souladu se závazky EU i mezinárodního společenství je třeba urychleně zvýšit oficiální rozvojovou pomoc. Země přijímající pomoc se musejí zavázat ke zlepšení správy ekonomických záležitostí a institucionální správy. Zejména se musejí zapojit do plnění Akční agendy z Akkry (AAA), která se zaměřuje na kvalitu a účinnost oficiální pomoci (harmonizace veřejných řízení a zadávání veřejných zakázek, koordinace dárců, transparentnost a mechanismy vzájemné odpovědnosti).

Finanční pomoc doplňuje a podporuje programy rozvojové pomoci. Rozvojové cíle tisíciletí je nutno plnit v konzistentním politickém rámci. Při jejich plnění je třeba se opírat o spravedlivý hospodářský růst a zároveň o odvětvové rozvojové politiky. Pro dosažení těchto cílů je zcela nezbytné zajistit konzistenci mezinárodních politik a programů (zejména v oblastech celosvětové správy ekonomických záležitostí, otevřenosti trhů, přistěhovalectví, změn klimatu a řízení rizik).

V první řadě je třeba chránit nejslabší státy, u nichž bylo zjištěno největší zpoždění při plnění cílů tisíciletí, a to zejména v souvislosti s celosvětovou krizí .

Také v roce 2008 bude EU hrát stěžejní úlohu jakožto největší dárce a hlavní partner mírotvorných operací ve světě. Rozvojová politika EU podporuje regionální integraci prostřednictvím obchodních výměn.

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 9. dubna 2008 – EU jako globální partner pro rozvoj – Jak urychlit pokrok směrem k dosažení rozvojových cílů tisíciletí (KOM(2008) 177 v konečném znění – Nebyl(o) zveřejněn(o) v Úředním věstníku). Toto sdělení uvádí opatření nezbytná k urychlení pokroku směrem k dosažení rozvojových cílů tisíciletí. Zaměřují se na objem a účinnost rozvojové pomoci, rozvoj obchodu a soudržnost politik. Sdělení má být rovněž podkladem pro vypracování postoje Společenství na chystané konferenci o financování rozvoje, která se bude konat v prosinci 2008 v Dohá, a na ministerském fóru OSN na vysoké úrovni, které se má sejít v září 2008 v Akkře.

Poslední aktualizace: 19.02.2009

Top