Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Evropská facilita pro vodohospodářská zařízení určená zemím AKT

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Evropská facilita pro vodohospodářská zařízení určená zemím AKT

Evropská unie (EU) vytváří facilitu pro vodohospodářská zařízení, která je určena zemím Afriky, Karibiku a Tichomoří (AKT), jež jsou signatáři dohody z Cotonou. Tato facilita s rozpočtem ve výši 500 milionů EUR má především aktivně řešit problém nedostatku financování a tak podnítit zlepšení přístupu k pitné vodě a hygieně pro znevýhodněné obyvatelstvo těchto zemí. Toto sdělení navrhuje, jak může nově vzniklá facilita pro vodohospodářská zařízení fungovat, a popisuje budoucí vývoj evropské iniciativy pro vodu.

AKT

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - Communication on the future development of the EU Water Initiative and the modalities for the establishment of a Water Facility for ACP countries [COM(2004) 43 final - Not published in the Official Journal] (Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 26. ledna 2004 - Sdělení o budoucím vývoji evropské iniciativy pro vodu a o podmínkách vytvoření facility pro vodohospodářská zařízení pro země AKT (KOM(2004) 43 final - Nebylo zveřejněno v Úředním věstníku))

PŘEHLED

Facilita pro vodohospodářská zařízení na pomoc zemím AKT

Facilita pro vodohospodářská zařízení určená zemím Afriky, Karibiku a Tichomoří (AKT) se má stát katalyzátorem, který podpoří rozvoj a reformu odvětvových politik v dané oblasti a využije pružné a novátorské metody financování projektů a programů pro přívod vody a hygienu.

Hlavní zásady

Facilita vychází ze tří hlavních zásad:

  • veřejná správa: facilita pro vodohospodářská zařízení soustředí svou činnost především na ty země AKT, které již provádějí nebo jsou pevně odhodlány vypracovat rozumnou národní vodohospodářskou politiku, a dále na země, pro něž jsou prioritou sociální výdaje. Facilita má těmto zemím pomoci s vytvořením institucionálního a regulačního rámce, díky němuž získají dodatečné finanční prostředky;
  • vlastní účast: facilita je plně řízena poptávkou. Jedná se o nástroj, který podporuje a prohlubuje účast aktérů ze zemí AKT na koncepci a provádění vodohospodářských politik;
  • inovace a flexibilita: má být dosaženo co nejvyšší možné účinnosti díky kreativnímu propojení dotací s jinými zdroji financování základní infrastruktury. Poskytnuté dotace by mohly být výchozím kapitálem, který je zapotřebí k zahájení projektů, a nástrojem pro navázání partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem, jež je nezbytné pro navýšení financování.

Financované aktivity:

Z facility pro vodohospodářská zařízení se budou financovat dva hlavní typy činností: zlepšení hospodaření s vodou a veřejné správy a spolufinancování infrastruktur na přívod pitné vody a hygienu.

Mezi činnosti týkající se zlepšení hospodaření s vodou a veřejné správy patří:

  • posilování institucí a podpora reforem v tomto odvětví;
  • integrované řízení vodních zdrojů s důrazem na národní úroveň a na povodí řek v zemích AKT.

Co se týče druhého typu činností, facilita pro vodohospodářská zařízení využívá pružných a novátorských metod financování projektů a programů, které souvisí s vodohospodářstvím a s hygienou pro nízkopříjmové uživatele a sociálně znevýhodněné regiony.

Řízení facility

Za řízení facility pro vodohospodářská zařízení bude zodpovídat organizační struktura vytvořená uvnitř Evropské komise. Skládá se z evropských úředníků. Úředníci v tomto útvaru zodpovídají za vypracování podmínek provádění facility.

Při přípravě a provádění financovaných projektů je ovšem záhodno co nejlépe využít know-how spolupracovníků mimo Komisi, zejména odborných skupin členských států, a spolupracovat s Evropskou investiční bankou, jinými institucemi pro financování rozvoje a případně i se soukromým sektorem a nevládními organizacemi.

Projekty jsou vybírány na základě výzvy k předkládání projektů, která je otevřena většině státních i nestátních subjektů působících v zemích AKT a EU. Výběrová kritéria definuje Evropská komise v příslušné výzvě k předkládání projektů. Kritéria by měla být v souladu s cíli udržitelného rozvoje a s politikou Unie v oblasti vodohospodářství v rozvojových zemích, měla by být konsistentní s programy integrované správy povodí, přihlížet ke schopnosti partnerů projekt realizovat a ke zralosti projektu atd.

Budoucnost evropské iniciativy pro vodu

Toto sdělení rovněž aktivně hodnotí evropskou iniciativu pro vodu, která byla zahájena na celosvětovém summitu o udržitelném rozvoji.

Mimo jiné zdůrazňuje, že evropská iniciativa pro vodu zaznamenala citelný pokrok a že cíle stanovené v oblasti pitné vody a hygieny by měly být splněny v rámci integrované správy povodí řek.

Iniciativa se soustředí na Afriku a na země východní Evropy, Kavkazu a střední Asie (EECCA), Středomoří a Latinské Ameriky.

Komise je nicméně toho názoru, že ani tento pokrok nepovede ke splnění cílů tisíciletí, nedojde-li k podstatnému navýšení financování a ke zlepšení mechanismů, jejichž prostřednictvím může rozvojová pomoc získat jiné finanční zdroje (soukromý sektor, rozvojové banky). Právě v těchto dvou úkolech by měla být nápomocna i evropská facilita pro vodohospodářská zařízení.

Kontext

Toto sdělení navazuje na evropskou iniciativu pro vodu (EN), která byla zahájena na celosvětovém summitu o udržitelném rozvoji v Johannesburgu v září 2002. Tento summit potvrdil cíl, stanovený i jako součást cílů tisíciletí, dosáhnout do roku 2015 snížení počtu osob, které ve světě nemají přístup k pitné vodě ani k základní hygieně, o polovinu.

Zdravotně závadná voda má každý rok na svědomí více mrtvých než války. Více než 1,1 miliardy lidí na světě nemá žádný přístup k pitné vodě a 2,4 miliardy lidí žije v neuspokojivých hygienických podmínkách. Více než 40 % obyvatel Afriky nemá přístup k pitné vodě a ještě větší počet pak nemá k dispozici vhodné hygienické vybavení.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí Rady ministrů AKT–ES č. 7/2005 ze dne 22. listopadu 2005 o přidělení druhého přídělu 250 milionů EUR z podmíněné částky 1 miliardy EUR z 9. ERF na druhou splátku facility AKT–EU pro vodohospodářská zařízení (Úř. věst. L 48 ze dne 18.2.2006).

Rada ministrů AKT-ES tímto rozhodnutím oficiálně schvaluje druhý příděl ve výši 250 milionů EUR na facilitu AKT-EU pro vodohospodářská zařízení.

Rozhodnutí 2004/632/ES Rady ministrů AKT-ES ze dne 6. května 2004 o použití rezervy finančního rámce určeného pro dlouhodobý rozvoj a zdrojů z investiční facility devátého Evropského rozvojového fondu na vytvoření facility AKT-EU pro vodu (Úř. věst. L 289 ze dne 10.9.2004).

Rada ministrů AKT-ES tímto rozhodnutím oficiálně schvaluje první příděl ve výši 250 milionů EUR na facilitu AKT-EU pro vodohospodářská zařízení a předpokládá uvolnění dodatečných 250 milionů EUR.

Rozhodnutí Rady ze dne 26. dubna 2004 o postoji, jaký má Společenství zaujmout na zasedání Rady ministrů AKT-ES k rozhodnutí o použití rezervy finančního rámce určeného pro dlouhodobý rozvoj a zdrojů z investiční facility devátého Evropského rozvojového fondu na vytvoření facility AKT-EU pro vodu (Nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).

Rada počítá s použitím rezervy finančního rámce určeného pro dlouhodobý rozvoj a zdrojů z investiční facility 9. ERF na vytvoření facility AKT-EU pro vodohospodářská zařízení.

Rozhodnutí Rady 2004/289/ES ze dne 22. března 2004 o částečném uvolnění podmíněné částky 1 miliardy eur v rámci devátého Evropského rozvojového fondu pro spolupráci s africkými, karibskými a tichomořskými zeměmi za účelem vybudování vodního zařízení (Úř. věst. L 94 ze dne 31.3.2004).

Rada se tímto rozhodnutím dohodla na vytvoření facility pro vodohospodářská zařízení určené zemím AKT. V souladu s ustanoveními finančního protokolu k dohodě o partnerství AKT-ES Rada konstatuje, že výše závazků a plateb ke konci roku 2003 ve spojení s odhadem na období od roku 2004 do roku 2007 umožňuje z prostředků devátého Evropského rozvojového fondu uvolnit 500 milionů EUR z celkem vyhrazené jedné miliardy EUR na vytvoření facility pro vodohospodářská zařízení. Rada schválila první splátku ve výši 250 milionů EUR. O zbývající části prostředků se rozhodne později.

See also

  • Další informace naleznete na stránce „Facilita AKT-ES pro vodohospodářská zařízení (EN) (FR)“ generálního ředitelství EuropeAid

Poslední aktualizace: 08.08.2007

Top