Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Převedení Monterreyského konsensu do praxe

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Převedení Monterreyského konsensu do praxe

Evropská unie hodnotí závazky, které přijala na zasedání Evropské rady v Barceloně v březnu 2002 ohledně financování rozvoje, a doporučuje další činnost v některých oblastech.

AKT

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - Translating the Monterrey Consensus into practice: the contribution by the European Union [COM(2004) 150 final - Not published in the Official Journal] (Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 5. března 2004 - Převedení Monterreyského konsensu do praxe: příspění Evropské unie (KOM(2004) 150 - Nebylo zveřejněno v Úředním věstníku))

PŘEHLED

Komise v této výroční zprávě informuje o výsledcích osmi závazků přijatých na zasedání Evropské rady v Barceloně v březnu 2002, které prosazovala také na konferenci v Monterrey (EN) o financování rozvoje.

Finanční prostředky určené na oficiální rozvojovou pomoc

Zpráva v této oblasti dospěla k závěru, že členské státy již druhý rok po sobě zřejmě dodrží tento hlavní závazek a dokonce možná i překonají stanovené cíle. Přestože rozpočtová situace je v mnoha členských státech složitá, země Evropské unie (EU) svou oficiální rozvojovou pomoc (ORP) v roce 2002 ve srovnání s rokem 2001 navýšily o 5,8 % v reálné hodnotě a celkem na ni věnovaly 0,35 % celkového hrubého národního důchodu (HND).

Oficiální rozvojová pomoc se podstatně zvýšila ve Švédsku, Francii, Řecku a Itálii; vzrostla rovněž v Belgii, Finsku a Portugalsku, ovšem poklesla v Rakousku, Dánsku, Nizozemsku, Španělsku a Spojeném království.

Je třeba říci, že tato zpráva se již týká EU rozšířené o 10 nových členských států. Tyto nové státy dohromady na rozvojovou pomoc v roce 2002 věnovaly pouze 0,03 % svého HND. Komise se nicméně domnívá, že toto procento by se v roce 2006 mohlo zvýšit na 0,11 %, takže by došlo k trojnásobnému navýšení reálného objemu pomoci.

Komise v této souvislosti vyzývá členské státy, aby do roku 2006 zachovaly nebo ještě zvýšily své každoroční příspěvky na ORP. Tím by se měl udržet pokrok, který EU učinila v plnění závazků přijatých v Monterrey.

Koordinace politik a harmonizace postupů

U tohoto závazku zpráva uvádí, že EU se zatím nepodařilo výrazně posílit koordinaci svých rozvojových politik ani harmonizovat postupy pro provádění pomoci.

Je tedy třeba ještě urazit dlouhou cestu, než se podaří optimalizovat využívání stále omezených finančních prostředků. Při správě prostředků určených na rozvojovou pomoc v přijímajících zemích totiž většina členských států stále ještě spíše používá své vlastní postupy. Mnoho přijímajících zemí kvůli tomu čelí celé škále nejrůznějších požadavků týkajících se podávání zpráv, dodržování účetních norem atd. To s sebou nese administrativní zátěž, která může vážně ohrozit již tak omezené administrativní kapacity. Samotné členské státy pak zbytečně ztrácejí na produktivitě práce své státní správy kvůli zdvojování práce, zejména pokud jde o analýzu politického rámce v přijímajících zemích.

Komise proto navrhuje celou řadu konkrétních opatření:

 • těsnější koordinace mezi dárci z EU v oblasti rozvoje;
 • těsnější koordinace při víceletém plánování a analýze;
 • vypracování společného rámce pro postupy při provádění pomoci;
 • akční plán Společenství pro koordinaci a harmonizaci ve všech partnerských zemích, v nichž program spolupráce uskutečňují dva nebo více dárců z EU.

Jiné závazky

Zpráva uvádí, že pro zbylých šest závazků přijatých v Barceloně není třeba v roce 2004 přijímat žádná zvláštní opatření na úrovni Společenství a že stačí soustředit se na již probíhající činnosti a jejich dovedení ke zdárnému konci.

V posledních letech již totiž byla přijata konkrétní opatření pro dodržení závazků, která se týkala především odstranění podmíněnosti pomoci a odpuštění dluhu. Pokroky dosažené v oblasti světových veřejných statků, pomoci související s obchodem a nových zdrojů financování jsou celkem povzbudivé, přestože jsou zatím spíše výsledkem práce jednotlivých členských států než EU jako celku.

Závazky přijaté v Barceloně

V Barceloně se EU zavázala, že:

 • průměrná výše ORP EU se zvýší z 0,33 % HND v roce 2002 na 0,39 % v roce 2006, což má být krok vedoucí k dosažení cíle 0,7 % stanoveného OSN;
 • zlepší účinnost pomoci díky těsnější koordinaci a harmonizaci a za tímto účelem přijme do roku 2004 konkrétní opatření;
 • přijme opatření týkající se odstranění podmíněnosti pomoci pro nejméně rozvinuté země (NRZ);
 • zvýší pomoc související s obchodem;
 • podnítí řešení otázky světových veřejných statků;
 • bude pokračovat ve zkoumání novátorských zdrojů financování;
 • podpoří některé reformy mezinárodních finančních systémů;
 • bude se snažit o dosažení přijatelné výše zadlužení v rámci Iniciativy na pomoc vysoce zadluženým chudým zemím.

Konference v Monterrey o financování rozvoje

Na mezinárodní konferenci o financování rozvoje, která se konala v Monterrey (Mexiko) od 18. do 22. března 2002, se podařilo dospět ke konsensu ohledně celosvětového financování rozvoje v rozvojových zemích. Na úspěchu této konference se významnou měrou podílela EU, která v celosvětovém měřítku zajišťuje více než 50 % oficiální rozvojové pomoci. Evropská unie svůj příspěvek pro konferenci v Monterrey definovala na zasedání Evropské rady v Barceloně v březnu 2002.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Výroční zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 4. dubna 2007 - EU plní své závazky v oblasti financování rozvoje (KOM(2007) 164 final - Nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 12. dubna 2005 - Urychlení pokroku směřujícího k dosažení rozvojových cílů tisíciletí - Financování rozvoje a účinnost pomoci (KOM(2005) 133 final - Nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).

Poslední aktualizace: 27.05.2008

Top