Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Jak pomoci rozvojovým zemím získat prospěch z obchodu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Jak pomoci rozvojovým zemím získat prospěch z obchodu

Evropská unie definuje praktické postupy pro lepší začleňování obchodu do rozvojových strategií, což má přispět k dosažení zásadních cílů - snižování chudoby a zajištění udržitelného rozvoje.

AKT

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament: Trade and development – Assisting developing countries to benefit from trade [COM(2002) 513 final – not published in the Official Journal] (Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu: „Obchod a rozvoj: jak pomoci rozvojovým zemím získat prospěch z obchodu“ (KOM(2002) 513 v konečném znění – Nebyl(o) zveřejněn(o) v Úředním věstníku))

PŘEHLED

ZINTENZIVNĚNÍ DIALOGU S PARTNERSKÝMI ZEMĚMI

Reforma obchodní politiky ve strategiích boje proti chudobě

Evropská unie (EU) se v politickém dialogu, který vede s rozvojovými zeměmi, snaží klást větší důraz na obchodní otázky. Cílem je lépe začlenit otázky obchodní politiky do strategií boje proti chudobě. Obchodní politika do nich musí být začleněna tak, aby přispěla k dosažení zásadních cílů – snižování chudoby a zajištění udržitelného rozvoje. Musí podporovat spravedlivý růst, napomáhat lidskému rozvoji a zajistit řádné hospodaření s přírodními zdroji a ochranu životního prostředí.

Přizpůsobení pomoci související s obchodem konkrétním podmínkám každé země

S ohledem na tento cíl by Komise měla ověřovat, zda je financování pomoci související s obchodem, která je jednou z šesti priorit rozvojové politiky definované v roce 2000, přizpůsobeno potřebám zejména nejméně rozvinutých zemí (NRZ). Přizpůsobení pomoci by v ideálním případě mělo být výsledkem celonárodního dialogu, na němž se podílí představitelé veřejné moci, soukromý sektor a zástupci pracujících a občanské společnosti.

ZVÝŠENÁ ÚČINNOST POMOCI EU

Národní a regionální strategické dokumenty jsou nástrojem, který umožňuje převést výsledky politického dialogu do konkrétních programů pomoci. V každé fázi příprav strategických dokumentů je třeba brát v potaz obchodní otázky a jejich souvislost s jinými politikami důležitými pro udržitelný rozvoj.

Komise krom toho navrhuje, aby se při plánování rozvojové pomoci EU posílila obchodní kapitola, pokud možno po konzultacích s partnerskou zemí/regionem. Posílená obchodní kapitola by měla obsahovat následující prvky:

  • podpora makroekonomických a fiskálních reforem: podpora poskytovaná při posilování obchodních kapacit by měla být rovněž využita k vypracování důkladných makroekonomických a fiskálních politik, které vytvoří politický rámec pro podporu obchodu;
  • podpora obnovy a produktivity výrobních odvětví: na národní i regionální úrovni vznikla celá řada mechanismů, které mají usnadnit rozvoj soukromého sektoru v rozvojových zemích a zlepšit jeho konkurenceschopnost. Podstatnou složkou pomoci poskytované Evropskou unií je také posilování podpůrných služeb a zlepšování infrastruktury;
  • podpora regionální spolupráce a integrace: v rámci rozvojové strategie je podporována regionální integrace. Jedná se o přístup Jih-Jih-Sever. Evropská unie v této souvislosti v současnosti sjednává dohody s regionálními sdruženími, např. se zeměmi Mercosur, zeměmi ve Středomoří a zeměmi v jihovýchodní Asii. Tento přístup se nicméně týká především dohod o hospodářském partnerství (EPA) mezi regionálními uskupeními zemí Afriky, Karibiku a Tichomoří (AKT) a EU, o nichž se začalo jednat počátkem září 2002;
  • podpora skutečné účasti v multilaterálním systému obchodu: v této oblasti se pomoc EU soustředí především na pomoc s přistoupením ke Světové obchodní organizaci (WTO) (EN) (ES) (FR) a k multilaterálním jednáním, dále na podporu při provádění současných i budoucích dohod WTO, které vyžadují velký finanční vklad, a také na podporu politických reforem a investic, jež jsou nezbytné ke zlepšení hospodářských výsledků rozvojových zemí a k jejich účasti v multilaterálním systému obchodu. Posledně zmiňovaná oblast působení zahrnuje především reformu celní správy, normy a hodnocení shody, služby, investice, práva duševního vlastnictví, politiku hospodářské soutěže, přijímání právních předpisů k zavedení vhodných pracovněprávních norem a normy v oblasti životního prostředí.

Komise rovněž zkoumá možnost financovat v rámci pomoci související s obchodem horizontální iniciativy, které by byly určeny všem rozvojovým zemím, zejména se zapojením multilaterálních agentur. V současnosti se prakticky veškerá rozvojová pomoc EU poskytuje na národní / regionální úrovni. Přitom právě v této oblasti je více než třeba podporovat multilaterální iniciativy ve spolupráci s mezinárodními organizacemi, aniž by se pomoc omezovala na konkrétní země či regiony.

PŘÍSPĚVEK K ÚČINNOSTI MEZINÁRODNÍHO PŮSOBENÍ

Důležité je co nejvíce využít vazeb mezi obchodem a všemi ostatními oblastmi významnými pro udržitelný rozvoj a dbát na konzistenci jednotlivých politik EU, které v sobě nesou vnější rozměr.

Bylo by dobré znovu přezkoumat stávající mechanismy s cílem zlepšit koordinaci s členskými státy. Dále je třeba podporovat aktivnější výměnu „nejlepších postupů“ mezi Komisí a členskými státy a mezi členskými státy navzájem.

Podporuje se rovněž navázání užší spolupráce s mezinárodními organizacemi, které mají konkrétní pravomoci v oblasti obchodu a záležitostí s obchodem souvisejících.

Evropská unie by také měla podporovat regionální rozvojové banky (např. Africkou rozvojovou banku, Asijskou rozvojovou banku a Meziamerickou rozvojovou banku) v tom, aby věnovaly více prostředků na programy posilování kapacit v oblasti obchodu.

Sdělení vybízí EU, aby podpořila sekretariát WTO v otázkách technické pomoci a aby nadále přispívala do svěřeneckého fondu rozvojového programu z Dohá (EN) (ES) (FR).

Poslední aktualizace: 30.05.2007

Top