Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Správa věcí veřejných a rozvoj

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Správa věcí veřejných a rozvoj

Evropská unie (EU) navrhuje pragmatičtější přístup k poskytování podpory správy v rozvojových zemích, který je založen na dialogu a budování kapacit. EU zdůrazňuje, že neexistuje žádné jednotné řešení, a podporuje proto individuální přístup odrážející specifické okolnosti v každé zemi.

AKT

Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee - Governance and development [COM(2003) 615 final – not published in the Official Journal] (Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru ze dne 20. října 2003: Správa věcí veřejných a rozvoj (KOM(2003) 615 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku))

PŘEHLED

Účelem tohoto sdělení je definovat příslušné kroky uzpůsobené odlišným okolnostem s cílem:

 • vybudovat institucionální kapacity a zvýšit schopnost partnerských zemí vytvářet a realizovat příslušné reformy;
 • zajistit součinnost a soudržnost mezi jednotlivými nástroji a politikami EU v této oblasti;
 • zajistit vzájemnost a spolupráci mezi jednotlivými dárci;
 • podporovat ochranu lidských práv a prosazovat demokracii, řádnou správu věcí veřejných a právní stát.

Sdělení zdůrazňuje skutečnost, že neexistuje žádné jednotné řešení, a podporuje proto přístup odrážející specifické okolnosti v každé rozvojové zemi. Dokument rozlišuje tři typy situací: efektivní partnerství, problematická partnerství a post-konfliktní situace. Zaměření politik tudíž musí mít odlišné perspektivy, které jsou v souladu s těmito třemi scénáři.

Efektivní partnerství

Tak jako většina dárců i Komise poskytuje svou podporu v první řadě zemím, které se její pomoc snaží efektivně využít. V rámci efektivních partnerství se vlády zavazují k rozvoji a řádné správě věcí veřejných v souladu s cíli definovanými na mezinárodní úrovni. I když jsou institucionální kapacity na nedostatečné úrovni, přihlíží se zejména k politickému závazku reforem.

Prioritní opatření se musí opírat o:

 • souvislý a efektivní dialog s danými zeměmi;
 • posílení demokratické vlády, účast občanů a přístup ke spravedlnosti;
 • prosazování lidských práv;
 • posílení transparentnosti, odpovědnosti a efektivnosti veřejných orgánů;
 • zlepšení schopnosti občanské společnosti podílet se na debatách a procesech formujících jednotlivé politiky.

Jako příklady sdělení uvádí státy středomořského regionu, některé africké státy a státy východní Evropy a Střední Asie.

Problematická partnerství

Komise zdůrazňuje, že dárci by neměli opomíjet ani problematičtější partnerství, charakterizovaná vládou, která nepřijala závazek věnovat se snižování chudoby, udržitelnému rozvoji a řádné správě věcí veřejných. V takových situacích je rozvojová spolupráce často částečně či dokonce úplně přerušována. Obyvatelé těchto obzvláště zranitelných zemí by neměli platit za nesprávné jednání svých vládních činitelů. Ponechání těchto zemí v izolaci představuje riziko podpory extremismu a terorismu, o následcích na regionální úrovni nemluvě. Pokud se země nechá padnout, bude její obnova z dlouhodobého hlediska ještě náročnější a také nákladnější. Všechny tyto faktory mluví proti úplnému odchodu dárců z těchto zemí. Dárci by se tudíž měli zaměřit na body vstupu, z nichž bude možné věnovat se podstatě problémů, jejichž původ se často nachází ve špatné správě a chudobě.

Prioritní opatření se musí opírat o:

 • humanitární pomoc a potravinovou pomoc;
 • podporu činností občanské společnosti;
 • dialog s úřady za účelem nalezení opatření, která je potřeba přijmout pro posunutí situace směrem k efektivnímu partnerství;
 • politické iniciativy na mezinárodní či regionální úrovni s cílem nalézt udržitelné řešení obtíží či krize.

Jako příklady sdělení uvádí Severní Koreu, Angolu a Bangladéš.

Post-konfliktní situace

Sdělení uvádí, že v post-konfliktních situacích veřejné instituce fungují špatně, anebo vůbec neexistují. Země, které se vzpamatovávají z konfliktu, jsou často náchylné k znovupropuknutí bojů. Odhaduje se, že přibližně 50 % zemí vycházejících z konfliktu jsou mocné, válku vedoucí země. V takové situaci je nezbytné rychlé zapojení dárců.

Prioritní opatření se musí opírat o:

 • určení prvotních příčin konfliktu a vůli nalézt řešení;
 • zahájení mírového procesu;
 • vytvoření návaznosti mezi pomocí při mimořádných událostech, obnovou a dlouhodobým rozvojem;
 • poskytnutí nezávislé humanitární pomoci.

Jako příklady sdělení uvádí Guatemalu a Rwandu.

Dialog o správě věcí veřejných: základní prvky

Pro podporu řádné správy, boj proti chudobě a podporu udržitelného rozvoje je k dispozici široká paleta nástrojů, např.: humanitární pomoc, podpora při budování institucí např. v oblastech dopravy, zdraví či vzdělání, podpora administrativních reforem a boje proti korupci, přisvojení reformních programů danými zeměmi, udržování míru a bezpečnosti, podpora lidských práv, podpora účasti občanské společnosti, podpora obchodu a rozpočtová podpora.

Se zřetelem k pozitivním výsledkům diskuse s Radou a Evropským parlamentem Komise z těchto principů vytvoří pokyny a vydá příručku, která delegacím poslouží pro konzistentní řízení aspektů správy věcí veřejných v rámci programů spolupráce EU.

Obecný rámec

Podpora správy věcí veřejných se v posledních deseti letech stala základním nástrojem rozvojové pomoci. Tento prvek je začleněn do programů spolupráce vedených Komisí.

Jedná se o koncept skládající se z více aspektů. Jelikož neexistuje žádná jasná definice správy věcí veřejných, označuje tento pojem obecně prvky mající sociální vazbu: pravidla, postupy a chování, jimiž jsou ve společnosti organizovány zájmy, řízeny zdroje a vykonávána moc. Kvalita správy věcí veřejných tudíž často závisí na schopnosti státu poskytnout svým občanům základní služby umožňující snížit chudobu a podpořit rozvoj.

Dohoda z Cotonou obsahuje závazek řádné správy věcí veřejných a je tudíž jakousi šablonou pro ostatní dohody mezi EU a třetími zeměmi. Součástí tohoto přístupu je pravidelný dialog a účast nestátních aktérů.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Správa věcí veřejných v evropském konsensu o rozvojové politice: Na cestě k harmonizovanému přístupu uvnitř Evropské unie (KOM(2006)421 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

Poslední aktualizace: 14.12.2007

Top