Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Úmluva o potravinové pomoci

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Úmluva o potravinové pomoci

Evropská unie (EU) přispívá na uspokojování potřeb lidí v nejzranitelnějších zemích mimo EU týkajících se potravin a výživy. Tato úmluva zajišťuje to, aby koordinace této pomoci ze strany dárců byla na celosvětové úrovni účinnější a efektivnější.

AKT

Rozhodnutí Rady 2012/738/EU o uzavření Úmluvy o potravinové pomoci jménem Evropské unie.

PŘEHLED

O co se jedná?

Úmluva o potravinové pomoci, poslední z řady vícestranných dohod mezi dárci, usiluje o poskytování vyhovující a efektivní pomoci v oblasti potravin a výživy zranitelným skupinám obyvatel ve způsobilých zemích, a to na základě zjištěných potřeb.

Účelem této Úmluvy je:

  • záchrana lidských životů
  • omezování hladu
  • lepší zabezpečení potravinami*
  • zlepšení úrovně výživy nejzranitelnějších skupin obyvatel ve způsobilých zemích.

V souladu s politikou EU v oblasti humanitární potravinové pomoci usiluje úmluva o to, aby se pro zranitelné skupiny obyvatel podařilo zlepšit dostupnost vyhovujících, bezpečných a výživných potravin a jejich konzumace na základě řádné analýzy potřeb.

Co se změnilo?

V rámci úmluvy smluvní strany sdílejí informace, spolupracují a udržují spojení. Slouží také jako diskusní fórum, které jim umožňuje vyměňovat si s dalšími zainteresovanými subjekty informace o této problematice - např. o poučeních získaných z organizace určitého typu programu - aby mohly maximálně využívat své prostředky.

Provádění: Každá smluvní strana souhlasí, že splní svůj minimální roční závazek potravinové pomoci, který se udává buď ve formě hodnoty, nebo ve formě kvantity. Tento závazek by se měl provádět pokud možno ve formě daru.

Jasně se stanoví, že potravinová pomoc nesmí být nijak vázána na komerční vývoz zemědělských produktů či jiného zboží a služeb do zemí přijímajících pomoc.

Příspěvky mohou být poskytovány:

  • bilaterálně,
  • prostřednictvím mezivládních či jiných mezinárodních organizací,
  • nebo prostřednictvím dalších partnerů v oblasti potravinové pomoci.

Ke způsobilým zemím patří:

Kontext: Evropská unie je smluvním členem Mezinárodní dohody o obilovinách obsahující 2 právní nástroje: Úmluvu o obchodu s obilovinami a Úmluvu o potravinové pomoci. K dalším signatářům patří USA, Austrálie, Kanada, Japonsko a Švýcarsko.

Definice

* Zajištění potravin: Světový potravinový summit v roce 1996 definoval zajištění potravin jako stav, kdy „mají všichni lidé za všech okolností přístup k dostatečnému množství bezpečných a výživných potravin pro aktivní a zdravý život“.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí 2012/738

13. 11. 2012

-

Úř. věst. L 330 ze dne 30. 11. 2012

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí Rady 2011/339/EU o postoji, který má Evropská unie zaujmout ve Výboru pro potravinovou pomoc, pokud jde o prodloužení Úmluvy o potravinové pomoci z roku 1999 .

Rozhodnutí Rady 2010/316/EU o postoji, který je třeba jménem Evropské unie zaujmout v rámci Výboru pro potravinovou pomoc, pokud jde o prodloužení platnosti Úmluvy o potravinové pomoci z roku 1999 .

Rozhodnutí Rady 2011/224/EU o postoji, který má zaujmout Evropská unie v Mezinárodní radě pro obiloviny k prodloužení platnosti Úmluvy o obchodu s obilovinami z roku 1995 .

Rozhodnutí Rady 2000/421/ES o uzavření Úmluvy o potravinové pomoci jménem Evropského společenství z roku 1999 .

Poslední aktualizace 10.03.2014

Top