Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Účast Společenství na iniciativě odpuštění dluhu vysoce zadluženým chudým zemím (HIPC)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Účast Společenství na iniciativě odpuštění dluhu vysoce zadluženým chudým zemím (HIPC)

Toto sdělení stanoví příspěvek Společenství k celosvětové iniciativě odpuštění dluhu vysoce zadluženým chudým zemím (HIPC).

AKT

Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the Economic and Social Committee on a Community participation in the debt relief initiative for highly indebted poor countries (HIPC) [COM(99) 518 final – Not published in the Official Journal] (Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu a Hospodářskému a sociálnímu výboru o účasti Společenství na iniciativě odpuštění dluhu vysoce zadluženým chudým zemím (HIPC) (KOM(99) 518 v konečném znění - Nebyl(o) zveřejněn(o) v Úředním věstníku))

PŘEHLED

Kontext

Tato iniciativa je součástí celosvětové iniciativy na pomoc vysoce zadluženým chudým zemím (HIPC), kterou zahájil Mezinárodní měnový fond (MMF) ve spolupráci se Světovou bankou v září 1996. Jedná se o spojené úsilí všech dárců a především multilaterálních věřitelů směřující ke snížení zadluženosti těch nejchudších zemí. Vůbec poprvé byl zdůrazněn úzký vztah mezi strategiemi boje proti chudobě, programy strukturálních změn a iniciativou na snížení dluhu.

Na vrcholné schůzce G7, která se konala v červenci 1999 v Kolíně nad Rýnem, schválili ministři rozšířenou iniciativu, která by měla znamenat hlubší, rozsáhlejší a rychlejší odpuštění dluhu. Celkové náklady na tuto iniciativu se odhadují na přibližně 61 miliard dolarů v čisté současné hodnotě roku 2004. Tato iniciativa byla původně plánována na dvouleté období, nicméně byla čtyřikrát prodloužena (v letech 1998, 2000, 2002 a 2004).

Způsobilé země

Iniciativa se zaměřuje na nejchudší země, které provádějí koordinované strukturální změny a zavázaly se bojovat proti chudobě. Týká se především těch nejchudších zemí, které již přijímají pomoc od Světové banky a MMF a jejichž zadlužení bylo po použití všech ostatních opatření na snižování dluhu prohlášeno za neudržitelné. Mezi způsobilé země patří některé země Afriky, Karibiku a Tichomoří (AKT).

Úloha Evropského společenství

Společenství je význačným partnerem rozvojových zemí a jako takové sehrává klíčovou úlohu, především s ohledem na vysoké nové náklady na tuto iniciativu. Prostředky poskytované z úroků ERF na základě Council Decision of 6 July 1998 concerning exceptional assistance for the heavily indebted ACP countries 98/453/ES (rozhodnutí č. 98/453/ES ze dne 6. července 1998 o mimořádné pomoci těžce zadluženým zemím AKT) nebudou na financování nové rozšířené iniciativy stačit.

Společenství dalo najevo, že je připraveno využít prostředky v rámci stávajících nástrojů Evropského rozvojového fondu (ERF) na výraznou pomoc s odpouštěním dluhu těch zemí AKT, které jsou způsobilé pro iniciativu HIPC. Společenství dosud na iniciativu věnovalo více než 1,6 miliard EUR. Společenství na iniciativu přispívá jakožto věřitel i dárce, zejména co se týče zemí AKT. Prostředky z ERF se využívají výhradně pro země AKT způsobilé pro účast na iniciativě. Zemím Asie a Latinské Ameriky byl v rozpočtu vyhrazen příspěvek ve výši 54 milionů EUR.

Úloha Společenství jakožto věřitele

Společenství poskytuje podporu na rozvoj především formou grantů. Je tedy jen drobným multilaterálním věřitelem. Podle posledních odhadů tvoří jeho podíl jakožto věřitele pouze zhruba 2 % z celkových nákladů na iniciativu HIPC. Dosavadní příspěvek Společenství jakožto věřitele se odhaduje na 680 milionů EUR. Poskytované prostředky pocházejí především z úroků v ERF a z rezerv uvnitř AKT.

Úloha Společenství jakožto dárce

Společenství se kromě svého příspěvku jakožto věřitel účastní iniciativy rovněž jako dárce. Hlavním zdrojem financování příspěvku EU jakožto dárce byly nepřidělené prostředky z 8. ERF a z předchozích ERF. Společenství jakožto dárce dosud přispělo do Svěřeneckého fondu HIPC spravovaného Světovou bankou částkou ve výši 934 milionů EUR.

Doplňková účast

Komise se domnívá, že Společenství by jako význačný partner rozvojových zemí mělo svůj příspěvek ještě posílit. V roce 2001 Rada schválila doplňkový příspěvek ve výši 60 milionů EUR, který je určen na předčasné a úplné splacení zvláštních půjček těch nejméně rozvinutých zemí AKT, které jsou způsobilé pro účast na iniciativě HIPC.

Poslední aktualizace: 24.03.2006

Top