Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Přidružení zámořských zemí a území (ZZÚ) k Evropskému společenství

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Přidružení zámořských zemí a území (ZZÚ) k Evropskému společenství

Toto rozhodnutí stanovuje rámec pro přidružení zámořských zemí a území (ZZÚ) k Evropskému společenství (ES) v souladu s částí IV Smlouvy o založení ES za účelem podpory ekonomického a sociálního rozvoje a rozvoje úzkých ekonomických vztahů mezi těmito ZZÚ a ES jako celkem.

AKT

Rozhodnutí Rady 2001/822/ES ze dne 27. listopadu 2001 o přidružení zámořských zemí a území k Evropskému společenství („rozhodnutí o přidružení zámoří“) (Viz pozměňovací akty)

PŘEHLED

Režim přidružení zámořských zemí a území (ZZÚ) má za cíl efektivněji podpořit ekonomický a sociální rozvoj ZZÚ a rozvinout ekonomické vztahy mezi ZZÚ a Evropským společenstvím (ES) jako celkem.

Spolupráce se soustředí zejména na tři oblasti:

  • snížení, prevence a následně vymýcení chudoby;
  • udržitelný rozvoj;
  • progresivní integrace ZZÚ do regionální a světové ekonomiky.

Tento režim přidružení se opírá zejména o zásady svobody, demokracie, dodržování lidských práv a základních svobod a právního státu, které jsou společné členským státům a ZZÚ, jež se k nim hlásí.

OBLASTI SPOLUPRÁCE

Hospodářská a obchodní spolupráce: obchodní režim

ZZÚ mají velmi výhodný obchodní režim. Produkty původem ze ZZÚ importované do ES nepodléhají dovozovým clům ani kvantitativním omezením. Tento režim není oboustranný, to znamená, že za určitých podmínek produkty komunitárního původu mohou podléhat dovozovým clům nebo daním stanoveným ZZÚ. Nicméně režim aplikovaný na ES nemůže být méně výhodný než režim pro třetí země v souladu s principem nejpreferovanějšího národa ze strany ZZÚ, pokud se ovšem nejedná o jinou ZZÚ nebo rozvojovou zemi. ZZÚ nemohou zároveň přistupovat k diskriminaci jednotlivých členských států Evropské unie (EU).

Režim přidružení počítá s příznivými pravidly původu a se specifickými ustanoveními, které by umožnily kumulovat původ s látkami původem z ES nebo zemí Afriky, Karibiku a Tichomoří (AKT).

Navíc proces překládky umožňuje za určitých podmínek, aby produkty, které nejsou původem ze ZZÚ a jsou do nich dováženy ze třetích zemí, a u nichž dovozní cla a daně byly zaplaceny v ZZÚ, mohly být dovezeny do ES dle zvýhodněného režimu ZZÚ. Tato procedura se nevztahuje na zemědělské produkty ani na zboží, jež je výsledkem transformace zemědělských produktů, kromě výjimek.

Spolupráce na financování rozvoje

Spolupráce v této oblasti má za cíl přispět k rozvoji ZZÚ podporou politik a strategií ve výrobních sektorech a v oblastech, jako je rozvoj obchodu, oblasti spojené s obchodem, lidský, sociální a environmentální rozvoj a kulturní a sociální spolupráce.

Regionální spolupráce a integrace

Spolupráce v této oblasti se týká akcí mezi ZZÚ a mezi ZZÚ a třetími zeměmi, jako jsou země AKT, a také spolupráce s ultraperiferními regiony. Usiluje o zrychlení spolupráce a ekonomického rozvoje, o podporu volného pohybu osob, zboží, služeb, pracovních sil a technologií, o liberalizaci výměn a plateb a o nastolení reformních sektorových politik na regionální úrovni. Navíc užší spolupráce a větší integrace by měly podnítit méně vyspělé ZZÚ, aby se zapojily do regionálních trhů a těžily z nich zisk.

PROVÁDĚNÍ

Přidružení je založeno na principu třístranného partnerství mezi Komisí, členským státem, jehož součástí je ZZÚ, a ZZÚ. Existují dva hlavní nástroje zajišťující účinný dialog a partnerství:

  • dialogové fórum ZZÚ-ES („Fórum ZZÚ“), které je pořádáno každý rok a je složeno z ES, všech ZZÚ a členských států, se kterými jsou ZZÚ spojeny;
  • individualizované partnerství mezi Komisí, členským státem, ke kterému ZZÚ patří, a každou ZZÚ zastoupenou svými představiteli.

Stejně jako země AKT, ZZÚ těží z Evropského rozvojového fondu (EDF), který představuje hlavní nástroj pro spolupráci na financování rozvoje ZZÚ a pro regionální rozvoj týkající se ZZÚ. Strategie rozvoje a spolupráce je přijímána pro každou ZZÚ ve formě jednotného programového dokumentu (JPD). ZZÚ jsou zodpovědné na prvním místě za koncepci a provádění kooperačních akcí a JPD je tak vypracován především představiteli ZZÚ. Je sjednán společně představiteli ZZÚ a Komise. Všichni partneři zajišťují dohled a audit. Občanská společnost je rovněž důležitým aktérem spolupráce a je třeba přidružit také nevládní aktéry určené ZZÚ, aby se podílely na vypracování programů spolupráce.

FINANČNÍ ZDROJE

Finanční zdroje EDF

Na období 2000–2007 byla v rámci 9. EDF ZZÚ přidělena celková částka ve výši 175 milionů EUR, z toho 20 milionů EUR je přiděleno na financování investičního nástroje spravovaného Evropskou investiční bankou (EIB). Na období 2008–2013 byla v rámci 10. EDF přidělena částka ve výši 286 milionů EUR, z toho 30 milionů EUR na financování investičního nástroje.

Investiční nástroj a půjčky EIB

EIB spravuje investiční nástroj a půjčky ze svých vlastních zdrojů. Investiční nástroj má za cíl podpořit obchodně životaschopné podniky zejména v soukromém sektoru nebo ty podniky ze státního sektoru, které podporují rozvoj soukromého sektoru.

Finanční zdroje z všeobecného rozpočtu EU

ZZÚ využívají tematické programy financované Finančním nástrojem pro rozvojovou spolupráci (DCI) a také akce obnovy a přestavby financované Nástrojem stability a akce humanitární pomoci financované Nástrojem pro humanitární pomoc.

Kromě toho všechny horizontální programy Společenství, zejména ty v oblasti vzdělávání, školení a mládeže, výzkumu, podniků a audiovizuálních služeb, jsou obvykle otevřeny ZZÚ, s výhradou pravidel a cílů těchto programů a podmínek, jež jsou použitelné na členské státy, ke kterým ZZÚ patří.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost – Datum ukončení platnosti

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí 2001/822/ES

2. 12. 2001–31. 12. 2013

-

Úř. věst. L 314 ze dne 30. 11. 2001

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí 2007/249/ES

26. 4. 2007

-

Úř. věst. L 109 ze dne 26. 4. 2007

Poslední aktualizace: 31.08.2011

Top