Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dohoda o obchodu, rozvoji a spolupráci (DORS)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Dohoda o obchodu, rozvoji a spolupráci (DORS)

Evropská unie a Jihoafrická republika uzavřely bilaterální dohodu o obchodních vztazích, rozvojové spolupráci, hospodářské spolupráci a mnoha dalších oblastech, mezi něž patří například sociokulturní spolupráce a politický dialog.

AKT

Rozhodnutí Rady 2004/441/ES ze dne 26. dubna 2004 o uzavření Dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Jihoafrickou republikou na straně druhé (Viz pozměňovací akt(y))

PŘEHLED

Evropská unie (EU) a Jihoafrická republika uzavřely dohodu o obchodu, rozvoji a spolupráci (DORS) ve snaze posílit vzájemnou spolupráci v nejrůznějších oblastech.

Tato dohoda má následující cíle: posilování dialogu mezi stranami, podpora hospodářských a sociálních změn v Jihoafrické republice, podpora regionální spolupráce, začlenění země do hospodářství jižní Afriky a světového hospodářství, rozmach a liberalizace obchodu se zbožím, službami a kapitálem mezi stranami.

Dohoda se opírá o dodržování demokratických zásad, lidských práv a právního státu a zavádí pravidelný politický dialog o otázkách společného zájmu na bilaterální i regionální úrovni (v rámci dialogu EU se zeměmi jižní Afriky a se skupinou zemí Afriky, Karibiku a Tichomoří (AKT)).

Dohoda byla uzavřena na dobu neurčitou, nicméně do pěti let po vstupu v platnost má být podrobena přezkumu a případně pozměněna.

Dohoda obsahuje několik kapitol a doložku o dalším vývoji, která umožňuje rozšířit rozsah spolupráce.

Obchodní kapitola

DORS zavádí režim obchodních preferencí mezi EU a Jihoafrickou republikou a předpokládá postupné zřízení zóny volného obchodu pro volný pohyb zboží. Evropská unie je hlavním obchodním i investičním partnerem Jihoafrické republiky. Zóna volného obchodu má zajistit lepší přístup Jihoafrické republiky na trh Společenství a přístup EU na trh Jihoafrické republiky. Sehrává tedy i důležitou úlohu v začleňování Jihoafrické republiky do světového hospodářství. Dohoda pokrývá přibližně 90 % současných vzájemných výměn mezi stranami.

Dohoda stanoví, že do deseti let dojde k liberalizaci 95 % dovozů z Jihoafrické republiky do EU a do 12 let k liberalizaci 86 % dovozů z EU do Jihoafrické republiky. Kvůli ochraně citlivých odvětví na obou stranách jsou některé výrobky vyňaty ze zóny volného obchodu a u některých proběhne liberalizace jen částečně. V případě EU se jedná především o některé zemědělské výrobky, zatímco v případě Jihoafrické republiky se jedná o průmyslové zboží, zejména o některé výrobky automobilového průmyslu, některé druhy textilu a oděvů. Od prosince 2006 má nicméně dojít k posílení liberalizace obchodních výměn v odvětví automobilového průmyslu.

Dohoda definuje pravidla původu, která mají zajistit, že výrobky spadající do preferenčního režimu skutečně pocházejí pouze z Jihoafrické republiky nebo z EU. S přihlédnutím k moderním mezinárodním výrobním postupům byla přijata zvláštní ustanovení, díky nimž jsou pravidla původu flexibilnější.

V případě, že dovoz určitého výrobku může způsobit vážnou újmu národnímu hospodářství, mohou Jihoafrická republika i EU přijmout ochranná opatření. Dohoda rovněž umožňuje, aby Jihoafrická republika přijala přechodná ochranná opatření (například zvýšení nebo opětovné zavedení cel). Obdobná opatření umožňují také ochranu hospodářství členů Celní unie střední Afriky a nejvzdálenějších regionů EU (např. ostrova Réunion).

Dohoda obsahuje ustanovení bránící tomu, aby podniky zneužívaly své dominantní postavení na trhu. Zaručuje tak volnou hospodářskou soutěž mezi podniky EU a Jihoafrické republiky. Spolupráce probíhá v rámci konzultací mezi příslušnými úřady. Krom toho EU poskytuje Jihoafrické republice technickou pomoc s restrukturalizací jejích právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže. Dohoda rovněž uznává nutnost zajistit vhodnou ochranu duševního vlastnictví. V případě potřeby umožňuje uskutečnit naléhavé konzultace a poskytnout Jihoafrické republice technickou pomoc.

Dohoda dále zavádí úzkou spolupráci v celé řadě oblastí souvisejících s obchodem (např. celní správy, volný pohyb služeb a kapitálu) a s technickými překážkami (např. osvědčování a normalizace).

Rozvojová spolupráce

Evropská unie poskytuje rozvojovou pomoc Jihoafrické republice především z rozpočtu Společenství formou finančního nástroje pro rozvojovou spolupráci. V období 2007–2013 je ve finančním nástroji pro rozvojovou spolupráci vyčleněno pro Jihoafrickou republiku 980 milionů EUR.

Orientační program pro spolupráci s Jihoafrickou republikou v období 2007–2013 (EN pdf) se soustředí na dvě odvětví spolupráce: tvorba pracovních míst se zaměřením na informální odvětví hospodářství a jeho začlenění do formálního hospodářství a rozvoj kapacit pro poskytování základních sociálních služeb a zajištění sociální soudržnosti.

Podobně jako v jiných dohodách o rozvojové spolupráci je i zde důležitou součástí pomoci decentralizovaná spolupráce. Z toho plyne silné zapojení občanské společnosti do rozvojového procesu.

Hospodářská spolupráce

Obě strany posilují vzájemnou hospodářskou spolupráci v nejrůznějších oblastech, např. v průmyslu (s cílem podpořit restrukturalizaci jihoafrického průmyslu), v oblasti informační společnosti, při zakládání a rozvoji malých a středních podniků, v dopravě či energetice. Tato spolupráce by měla rovněž podpořit trvale udržitelný rozvoj hospodářství a přispět k ochraně životního prostředí.

Jiné aspekty

Smluvní ustanovení pokrývají celou škálu oblastí, mezi něž mimo jiné patří:

  • sociální spolupráce vycházející z dialogu o několika aspektech – svobodě sdružování, právech pracovníků, právech dětí, rovnosti žen a mužů a násilí vůči ženám;
  • spolupráce při ochraně životního prostředí, zejména v souvislosti se změnou klimatu;
  • kulturní spolupráce;
  • spolupráce v boji proti drogám a praní špinavých peněz;
  • spolupráce v oblasti zdravotnictví, zejména v boji proti AIDS.

DORS obsahuje také institucionální úpravy. Dohoda jednak vytváří Radu pro spolupráci, která má zajišťovat správné fungování dohody, jednak předpokládá pravidelné kontakty mezi oběma stranami, např. na úrovni parlamentů nebo Evropského hospodářského a sociálního výboru a jeho jihoafrického protějšku, Národní rady pro hospodářství, rozvoj a práci.

Kontext

Dohoda ORS byla podepsána dne 11. října 1999 v Pretorii a plně vstoupila v platnost dne 1. května 2004. Některá ustanovení spadající do pravomoci Společenství se však používají již od 1. ledna 2000.

Tuto dohodu doplňují tři další dohody: vědeckotechnologická dohoda a dohody o vínu a lihovinách. Nepodařilo se uzavřít původně předpokládanou dohodu o rybolovu. Jihoafrická republika je rovněž kvalifikovaným členem dohody z Cotonou, která upravuje vztahy mezi EU a zeměmi AKT.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí 2004/441/ES (přijetí: souhlas EP AVC/1999/0112)

26. 4. 2004

-

Úř. věst. L 127 ze dne 29. 4. 2004

Dohoda o obchodu, rozvoji a spolupráci (DORS)

1. 1. 2004

-

Úř. věst. L 311 ze dne 4. 12. 1999

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí 2006/166/ES

21. 12. 2005

-

Úř. věst. L 57 ze dne 28. 2. 2006

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Návrh rozhodnutí Rady ze dne 4. února 2008 o podpisu Dohody mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Jihoafrickou republikou na straně druhé, kterou se mění Dohoda o obchodu, rozvoji a spolupráci (KOM(2008) 50 v konečném znění – Nebyl(o) zveřejněn(o) v Úředním věstníku). Komise navrhuje rozšířit rozsah spolupráce na základě Dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci. Nové oblasti spolupráce mají především přispět k účinnému zavedení společensko-ekonomického programu Africké unie. Partneři se zavazují, že budou pokračovat v práci na plnění rozvojových cílů tisíciletí. Předmětem spolupráce by nově měla být energetická politika s cílem zajistit stabilitu cen, zabezpečit dodávky a diverzifikovat jejich zdroje. Dále se má spolupráce rozšířit o rozvoj vědy, technologie a informační společnosti, o odvětví obohacování rud, dopravy a družicových navigačních systémů.

Dohoda obsahuje ustanovení podporující mezinárodní spravedlnost a Mezinárodní trestní soud. Zmiňuje se o použití mezinárodních nástrojů v otázkách odzbrojení a nešíření zbraní hromadného ničení. Dále předpokládá prohloubení spolupráce v boji s terorismem a jeho financováním a s organizovaným zločinem, v prevenci žoldnéřských činností a ve vymýcení obchodu s ručními palnými zbraněmi. Zmiňuje se rovněž o prohloubení politického dialogu o otázkách migrace s cílem omezit nedovolené přistěhovalectví, zajistit dodržování lidských práv a odstranit diskriminaci.

Diskuse o obchodních otázkách a obchodních ustanoveních se vedou v rámci jednání o Dohodě o hospodářském partnerství.

Sdělení Komise Radě a zástupcům vlád členských států EU zasedajícím v Radě dne 28. června 2006, které má být Komisi vodítkem při revizi Dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Jihoafrickou republikou na straně druhé (KOM(2006) 348 v konečném znění – Nebyl(o) zveřejněn(o) v Úředním věstníku). Toto sdělení, které bylo přijato současně se sdělením navrhujícím strategické partnerství mezi EU a Jihoafrickou republikou, uvádí body DORS, které je třeba přezkoumat a následně pozměnit. Na základě tohoto sdělení schválila Rada v listopadu 2006 mandát k vyjednávání. Rada pro spolupráci EU-Jihoafrická republika dne 14. listopadu 2006 vyslovila souhlas se zahájením jednání o přezkumu DORS. Tato jednání skončila dne 10. října 2007.

Nařízení Rady (ES) č. 1747/2000 ze dne 7. srpna 2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 2793/1999 o některých postupech pro provádění dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou (Úř. věst. L 200 ze dne 8.8.2000).

Nařízení pozměňuje přílohu nařízení (ES) č. 2793/1999 tak, aby byla v souladu s nařízení Komise (ES) č. 2204/1999 o celní a statistické nomenklatuře a společném celním sazebníku). Upravuje kódy kombinované nomenklatury ve výše uvedené příloze.

Nařízení Rady (ES) č. 2793/1999 ze dne 17. prosince 1999 o některých postupech pro používání dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou (Úř. věst. L 337 ze dne 30.12.1999).

Nařízení zejména stanoví podmínky provádění obchodních ustanovení dohody; například stanoví kritéria pro výpočet celních sazeb atd. Za provádění nařízení zodpovídá Komise, které je nápomocen Výbor pro celní kodex.

Poslední aktualizace: 10.03.2009

Top