Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Uvolnění podmínek pro poskytování pomoci rozvojovým zemím

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Uvolnění podmínek pro poskytování pomoci rozvojovým zemím

Evropská unie navrhuje rámcovou úvahu i konkrétní doporučení v oblasti uvolnění podmínek pro poskytování pomoci Společenství i jednotlivých členských států s cílem posílit účinnost této pomoci. Evropská komise v této oblasti doporučuje zejména úplně uvolnit podmínky pro poskytování a zasílání potravinové pomoci. Balíček návrhů se nesoustředí jen na dodržení doporučení Výboru pro rozvojovou pomoc (DAC) Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), ale značně je překračuje.

AKT

Communication from the Commission to the Council and to the European Parliament – Untying: Enhancing the effectiveness of aid [COM(2002) 639 – Not published in the Official Journal] (Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu – uvolňování podmínek: posílení účinnosti pomoci [KOM(2002) 639 – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku])

PŘEHLED

V tomto sdělení Komise navrhuje, s výhradou získání souhlasu země příjemce a reciprocity ze strany ostatních dárců, zcela uvolnit podmínky poskytování pomoci Společenství a dvoustranné pomoci členských států.

Podmíněnou pomocí je pomoc poskytovaná s výhradou, že příjemce tuto pomoc využije na nákup prostředků a služeb od dodavatelů sídlících v zemi dárce. Skutečnost, že poskytování pomoci bude uvolněno znamená, že dotčené trhy budou otevřeny dodavatelům, kteří nemusí sídlit výhradně v zemi dárce.

DOPORUČENÍ KOMISE

Informace

Komise navrhuje:

  • spolupracovat na evropské úrovni na zlepšení předávání informací poskytovatelům pomoci o účinnosti celkového a neomezeného uvolňování podmínek poskytování pomoci, o účinnosti pomoci, o alokaci zdrojů a o rozvojových strukturách a subjektech;
  • uvést do chodu v rámci partnerství konkrétní iniciativy v jednotlivých členských státech za účelem zlepšení předávání informací o vztazích mezi uvolňováním podmínek pro poskytování pomoci a zavedením decentralizace, o harmonizaci postupů a roli země příjemce.

Revize finančních nástrojů týkajících se rozvoje

Pro lepší uvolnění podmínek poskytování pomoci Společenství navrhuje Komise u politik a postupů stanovených Společenstvím a dohod o partnerství, aby byl změněn právní základ celé řady finančních nástrojů spojených s poskytováním pomoci Společenství. Pro dosažení tohoto cíle dává Komise přednost revidovat postupně jednotlivé finanční nástroje týkající se rozvoje vložením společných postupů.

Úplné uvolnění podmínek pro poskytování potravinové pomoci

Komise doporučuje, aby se pokračovalo a prodloužilo úsilí poskytovatelů v současnosti vynakládané na uvolňování podmínek poskytování pomoci v rámci DAC a OECD, které by mělo vyústit v úplné uvolnění podmínek pro poskytování pomoci vycházející především ze zásady reciprocity poskytovatelů. Komise rovněž vyzývá k úplnému uvolnění podmínek poskytování potravinové pomoci (ta nespadá do oblasti působnosti DAC) a jejího zasílání, a navrhuje začlenit tento prvek do obnovených jednání o Úmluvě o potravinové pomoci schválených členy Výboru pro potravinovou pomoc (Argentina, Austrálie, Kanada, Evropské společenství a jeho členské státy, Japonsko, Norsko, Švýcarsko a Spojené státy).

Otázky spojené s uvolněním podmínek poskytování dvoustranné pomoci členskými státy

Komise vyzývá všechny zúčastněné strany Evropské unie, aby se řídily pravidly společného trhu a směrnicemi týkajícími se veřejných zakázek. Smlouva o založení Evropského společenství zakazuje v části týkající se oběhu zboží a služeb a pravidel pro veřejné zakázky v Evropské unii jakákoli diskriminační kritéria, která by zvýhodňovala domácí podniky před subjekty z jiných zemí Unie. Podmíněná dvoustranná pomoc by mohla odporovat předpisům Společenství o hospodářské soutěži a pravidlům společného trhu a mohla by porušovat zásadu zákazu diskriminace obsaženou v článku 12 Smlouvy o založení ES.

Co se týče zakázek zadávaných orgány přijímající země, pokud nejednají jménem ani na účet veřejného zadavatele členského státu, navrhuje Komise, aby členské státy uvolnily podmínky pro poskytování pomoci a systematicky vkládaly smluvní klauzuli do nástrojů, kterými je pomoc poskytována. To bude nutit orgány dotčené země příjemce použít postupy zadávání vycházející ze základních zásad směrnic o veřejných zakázkách, jako je zásada rovného zacházení, transparentnosti, vzájemného uznávání a proporcionality.

OBECNÝ RÁMEC

Historické souvislosti

Při schůzkách DAC-OECD na nejvyšší úrovni začala Komise v oblasti uvolňování podmínek poskytování pomoci používat zaměření a cíle doporučení DAC (EN) (uvolňování podmínek se omezuje na nejméně rozvinuté země, ale členské země DAC jsou nabádány, aby tak činily v co nejširší míře). Navíc závěry Evropské rady z Barcelony v březnu 2002 potvrdily, že Evropská unie dostala za úkol urychlit rozhovory o uvolňování podmínek pro poskytování pomoci.

Stav uvolňování podmínek poskytování pomoci Společenstvím

Pomoc Společenství uvolňuje podmínky v široké míře již více než 25 let, a to šířeji než stanoví doporučení DAC. Výběrová řízení jsou otevřena nejen všem členským státům a všem africkým, karibským i tichomořským zemím (AKT), ale také všem partnerským středomořským zemím v rámci programu MEDA, a zemím Latinské Ameriky a Asie (ALA). Pomoc Společenství je nadále směřována na podporu platební bilance a rozpočtu, což je oblast zcela uvolněná.

V souladu se závazky Komise zavedla revize finančních předpisů Společenství prvky nezbytné pro další uvolňování podmínek pro poskytování pomoci Společenství. Nařízení (ES) č. 2110/2005 (zrušené nařízením č. 1905/2006) a 2112/2005 (zrušené nařízením č. 1085/2006) o přístupu k vnější pomoci Společenství, mělo do souboru nástrojů Společenství pro poskytování rozvojové pomoci (tématických nebo geografických) zavést zásadu uvolňování podmínek pro poskytování pomoci nejchudším rozvojovým zemím.

Výhody uvolnění podmínek

Uvolňování podmínek pro poskytování pomoci je hlavním aspektem probíhajících debat o soudržnosti, účinnosti pomoci a důvěryhodnosti poskytovatelů finančních prostředků. Přístup Komise vychází z předpokladu, že uvolňování podmínek pro poskytování pomoci je prostředkem ke zvýšení transparentnosti a odpovědnosti v oblasti řízení a poskytování pomoci.

Navíc příznivci uvolňování podmínek zdůrazňují, že dochází ke zlepšení účinnosti pomoci. Uvolňování podmínek by mělo usnadnit poskytování rozpočtové podpory s tím, že je třeba v každé poskytující zemi dbát na oddělení pomoci a obchodního zájmu, neboť jejich slučování je hlavním důvodem liknavosti. Všeobecně se uznává, že zavedení úplného uvolnění podmínek pro poskytování pomoci zvýší cenu veřejné rozvojové pomoci díky dodávkám s lepším vztahem náklady - účinnost a tím vzroste celková částka finančních zdrojů, které budou k dispozici pro rozvojové činnosti. Odhaduje se, že podmíněnost pomoci zvyšuje náklady mnoha výrobků a služeb o částku mezi 15 a 30 %.

Poslední aktualizace: 22.10.2007

Top