Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Regionální strategie pro Latinskou Ameriku 2007–2013

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Regionální strategie pro Latinskou Ameriku 2007–2013

Regionální strategický dokument pro Latinskou Ameriku stanoví priority spolupráce mezi Evropskou unií a tímto regionem pro období 2007–2013, kterými jsou sociální soudržnost, regionální integrace a posílení vzájemného porozumění. Také vymezuje regionální informativní plán pro období 2007–2010.

AKT

Evropská komise – Latinská Amerika – regionální strategický dokument 2007–2013 (DE) (EN) (FR).

PŘEHLED

Tento regionální strategický dokument (RSD) vymezuje cíle a priority spolupráce s Latinskou Amerikou (LA) pro období 2007–2013. Do regionu patří: Mexiko, Střední Amerika (Kostarika, Salvador, Guatemala, Honduras, Nikaragua, Panama), Andské společenství (Kolumbie, Ekvádor, Bolívie, Peru), Chile a Mercosur (Argentina, Brazílie, Uruguay, Paraguay, Venezuela).

Jeho cílem je posílit strategické partnerství mezi oběma regiony v oblasti politické, hospodářské a sociální.

Společné výzvy Latinské Ameriky a EU

Podpora sociální soudržnosti je nezbytným předpokladem boje proti chudobě a nerovnosti. Region Latinské Ameriky se potýká s obrovskou nerovností v oblasti rozdělování bohatství a příjmů. Tato nerovnost je příčinou sociálního vyloučení a politické nestability. Pro účinný boj s nezaměstnaností je třeba podporovat vytváření pracovních příležitostí. Nezbytné je upevnit demokracii a lidská práva, včetně práv žen, menšin a původního obyvatelstva, podporou občanské společnosti a jejího zapojení do politického dialogu.

Stimulace hospodářských vztahů představuje další výzvu, kterou je třeba zvládnout prostřednictvím investic k posílení inovací a konkurenceschopnosti v oblasti infrastruktury, výzkumu, technologického rozvoje, vzdělávání, odborné přípravy, životního prostředí a řízení přírodních zdrojů. Oživení obchodování a investic mezi oběma regiony je nezbytné k podpoře růstu a vytváření pracovních příležitostí a k boji proti chudobě.

Podpora spolupráce má zásadní důležitost pro zvládnutí regionálních problémů a podporu udržitelného rozvoje. Tato politická, hospodářská a obchodní spolupráce musí mít sociální a environmentální rozměry (změna klimatu, voda, ochrana biodiverzity a boj proti odlesnění). EU a region Latinské Ameriky přikládají velkou důležitost multilateralismu a chtějí spolupracovat při vytváření celosvětově platných, transparentních a spravedlivých pravidel. Mají zájem o globální správu věcí veřejných, chtějí se zabývat celosvětovými problémy, jako je změna klimatu, a spolupracovat v otázce lidských práv.

Prioritní oblasti regionálního plánu 2007–2013

První priorita regionálního plánu usiluje o sociální soudržnost (snížení chudoby, nerovností a sociálního vyloučení). Konkrétněji usiluje o podporu rozvoje veřejných politik v sociálním sektoru, nárůst veřejných výdajů a veřejných sociálních investic, zlepšení peněžních politik a přerozdělení příjmů prostřednictvím programu EUROsociAL (program technické spolupráce EU-LA ve prospěch sociální soudržnosti), podněcování dialogu, výměnu osvědčených postupů, společné monitorování a zesílení boje proti drogám.

Druhou prioritou strategie je vedle subregionálního přístupu také regionální integrace. Jejím cílem je podporovat:

  • činnost podnikatelských sítí v oblasti obchodu a investic;
  • dialog a posílení institucionálních kapacit v oblastech makroekonomiky, politiky, norem, lidských práv, infrastruktury, životního prostředí atd. za účelem napomáhání udržitelným investicím a udržitelnému rozvoji;
  • spolupráce, dialog na regionální úrovni a výměna zkušeností a osvědčených postupů o environmentálních aspektech udržitelného rozvoje (změna klimatu, voda, biodiverzita a lesy);
  • interkonektivita a regulační dialog;
  • podpora provádění studií a pořádání konferencí na téma regionálních priorit.

Třetí priorita spočívá v investicích do vzdělávání lidských zdrojů a do vzájemného porozumění. Spolupráce se soustředí na posílení vyššího vzdělávání a konkurenceschopnosti regionu (zvláště pomocí programů odborné přípravy) a na akce na podporu a prohloubení vzájemného porozumění mezi oběma regiony.

Je třeba rozvíjet konzultace a dialog o prosazování a naplňování regionálních plánů. Aby tyto programy byly co nejúčinnější, je třeba věnovat zvláštní pozornost jejich zviditelňování, informovat o nich všechny zúčastněné strany a zhodnocovat získané výsledky, posilovat součinnost a doplňkovost, využívat vhodné nástroje, vyrovnávat rozdíly, zapojit veřejné i soukromé aktéry, brát v úvahu průřezové otázky a podporovat účinné řízení.

Podmínky

Tento RSD obsahuje regionální informativní plán (RIP) pro období 2007–2010. Druhý RIP se připravuje pro období 2011–2013. Finanční prostředky přidělené oběma RIP (2007–2013) dosáhnou částky 556 milionů EUR, z toho 35 % je přiděleno na sociální soudržnost, 25 % na regionální integraci a 40 % na vzdělávání a regionální problémy.

Příjemci spolupráce jsou státní, regionální a místní orgány, organizace občanské společnosti, organizace podniků, aktéři v sektoru vyššího vzdělávání, nevládní organizace atd.

Mezi podporované činnosti patří: hodnocení, studie, zprávy, publikace, šíření informací, semináře, setkání, vzdělávání, výměnné stáže učitelů, studijní stipendia, společné projekty rozvíjené v sítích institucí, mobilita aktérů v oblasti školství, kontrola kvality, výměna informací. Podporu mají i činnosti na vytváření statistik, databází a nástrojů na podporu politik. Aby bylo možné měřit dopad různých projektů, budou zaváděny ukazatele výkonnosti.

Kontext

Spolupráce mezi EU a Latinskou Amerikou probíhá v rámci posíleného partnerství a cílů definovaných na summitu v Guadalajaře a ve Vídni (DE) (EN) (FR). RSD pro období 2007–2013 stanoví priority, které jsou podporovány z finančního nástroje pro rozvojovou spolupráci. Doplňuje strategie pro každý subregion a stát tímto typem programu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Mid Term Review and Regional Indicative Programme 2011–2013 for Latin America (EN). (Přezkum v polovině období a regionální informativní plán pro Latinskou Ameriku 2011–2013)

See also

  • Další informace naleznete na webových stránkách Evropské služby pro vnější činnost (DE) (EN) (FR)

Poslední aktualizace: 02.02.2011

Top